ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ставрополь  мы  гъэм  яхуэугъурлыкъым

2020-10-13

 • «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 4:1 (1: 1). Ставрополь. «Динамо» стадион. Жэпуэгъуэм и 11-м. Еплъынухэр стадионым ирагъэхьакъым.

 • Судьяхэр Васильченкэ (Мейкъуапэ), Шрамко (Белореченск), Ульянов (Санкт-Петербург).
 • «Спартак-Налшык»: Антипов, Дзэмыхь, КIэдыкIуей, Шумахуэ, Бахъсэнокъуэ (Ашу, 62), Тебэрды, Дэхъу, Джатэрывэ, Iэпщацэ (Пащты, 61), Хьэшыр (ХъутIэ, 65) Бацэ.
 • Топхэр дагъэкIащ: Кузьмичёвым, 16 (1:0). Шумахуэм, 37 (1:1). Царюкян, 58 (2:1). Куражовым, 68 (3:1). Майсултановым, 80 (4:1).
 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и кубокыр къэхьынымкIэ 2020 — 2021 гъэхэм зэхаубла зэхьэзэхуэм ипкъ иткIэ «Динамо»-мрэ «Спартак-Налшыкымрэ» мазитI ипэкIэ Ставрополь щызэIущIат. БлэкIа зэманым къигъэлъэгъуащ абы лъандэрэ ди командэм и Iэзагъымрэ зэфIэкIымрэ зыри зэрыхимыгъэхъуар икIи, аргуэрыжьти, япэми хуэдэу, бжыгъэшхуэ зэщхькIэ, 1:4-уэ, къыхагъэщIащ. ШыщхьэуIум (августым) и пэщIэдзэм къытщыхъуат гупыр иджыри зэрымыубыдауэ икIи зэрыфIахьар абы тетлъхьат. Иджы жыпIэну-ри пщIэркъым: нэгъуэщI щIыпIэхэм щыIауэ къахыхьэжа футболистхэри къахэзэгъэжауэ щытын хуейт, къапэщIэтари иужь зэIущIэхэм зыфIахьа командэ къызэрыгуэкIт. Хамэ стадионым зэрыщыджэгуари зэхащIэн хуэдэтэкъым, цIыхухэр зэIущIэм кIэлъыплъыну абы зэрырамыгъэхьам къыхэкIыу.
 • Иужь джэгугъуиплIым ящыщу 3-м щытекIуа, зэм очко бжыгъэр щызыгуэша «Спартак-Налшыкым» и футболистхэм Ставрополь щрагъэкIуэкIа зэIущIэр хуабжьу жыджэру къыщIадзат. АрщхьэкIэ я къарур зыхурикъуар дакъикъэ зыбгъупщIщ. АдэкIэ икIуэтыжащ. Хэгъэрейхэм ар къамыгъэсэбэпу къэнакъым икIи, угловой зыщыплI къыхата иужькIэ, Кузьмичёвым «Динамо-Ставрополь»-р япэ иригъэщащ.
 • Дакъикъэ тIощIым щIигъу налшыкдэсхэм трагъэкIуэдащ бжыгъэр зэхуэдэ ящIыжын папщIэ. Дэхъу Ислъам Iэзэу угловойр къыхита иужькIэ, псом нэхърэ нэхъ лъагэ Шумахуэ Заур топыр щхьэкIэ ставропольдэсхэм я гъуэм дигъэкIащ.
 • Зэман дэкIыу, загъэпсэхуу къихьэжа ди щIалэхэр къыпхуэмыцIыхужыным хуэдэт. Ахэр я хьэрхуэрэгъухэм сыткIи къапикIуэтырт. Абы кърикIуащ джэгум и етIуанэ Iыхьэм аргуэру топищ къыхудагъэкIыу 1:4-уэ къызэрыхагъэщIар. «Спартак-Налшыкым» зыкIи къыдэIэпыкъуфакъым иджыблагъэ къахыхьэжауэ япэу джэгупIэ губгъуэм кърагъэхьа Тебэрды Тимури. Адрей зэIущIэхэми хуэдэу сэбэпынагъышхуэ къихьакъым гъуэм дагъэувэжа Антипов Антони.
 • Хъарзынэу ирагъэкIуэкIа джэгугъуиплIым яужькIэ къэщIэрэщIэжа Къэбэрдей-Балъкъэрым футболым щыдихьэххэм я гугъэфIхэр ди щIалэхэм Ставрополь щыкъуалъхьэжащ. А къалэр «Спартак-Налшыкым» зэрыхуэмыугъурлыр къигъэлъэгъуащ мы гъэм тIэунейрэ 1:4-уэ абы къызэрыщыхагъэщIам.
 • АдэкIэ щыгъуазэ фыхуэтщIынщ Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм ипкъ иткIэ иужьу зэхэта джэгугъуэм кърикIуа бжыгъэхэм. Мис ахэр: «ТIуапсы» (ТIуапсы) — «Кубань-Холдинг» (Павловскэ) — 1:5, «Мэхъэчкъалэ» (Мэхъэчкъалэ) — «Черноморец» (Новороссийск) — 1:4, «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — «Краснодар-3» (Краснодар) — 3:0, «Форте» (Таганрог) — «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — 2:2, «Кубань» (Краснодар) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 6:1, «Дружба» (Мейкъуапэ) — СКА (Дон Iус Ростов) — 1:3. «Интер» (Черкесск) — «ЕсэнтIыгу» (ЕсэнтIыгу) зэIущIэр щекIуэкIар дыгъуэпшыхьщ.
 • КъыкIэлъыкIуэ джэгугъуэр «Спартак-Налшыкым» и стадионым щригъэкIуэкIынущ. Жэпуэгъуэм и 18-м абы къригъэблэгъэнущ «Мэхъэчкъалэ» командэр.
 • Жыласэ Заурбэч.