ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Резуан зыхэт гупыр ехъуэж

2020-10-13

  • Ди лъахэгъу, Мэзкуу и «Спартак»-м и гъуащхьэхъумэныкъуэ Мырзэ Резуан 2020 — 2021 гъэхэм Урысей Федерацэм футболымкIэ и премьер-лигэм я зэхьэзэхуэр иухыхукIэ «Химки» командэм бэджэнду къищтащ.

  • — КъысщIэхъуэпса гупымрэ къысхуэныкъуэ тренер нэхъыщхьэмрэ гъусэ сазэрыхуэхъуар си гуапэщ. Черевченкэ Игорь дэрэ куэд щIауэ дызэроцIыху, Тулэ и «Арсенал»-м сыщыхэтым си гъэсакIуэу щытащ икIи игъэув къалэнхэмрэ и мурадхэмрэ фIыуэ сыщыгъуазэщ. Аращ нэхъыбэу тезыгъэчыныхьар икIи къызэлъэIуар «Химки»-м сыхыхьэну. ГупыщIэм сызэрыхэзэгъэным, абы сэбэп сызэрыхуэхъуным хуабжьу сыхущIэкъунущ. Сэри си зэфIэкIыр здынэсыр къэзгъэлъэгъуэнымкIэ ар IэмалыфIщ, — яхуиIуэтащ Резуан журналистхэм.
  • Къэхъуам темыпсэлъыхьу, дауи, къэнакъым Мырзэм и Iуэхухэр зезыгъакIуэ Клюев Александри.
  • — Псом япэрауэ, Резуан хуейщ топ джэгуну икIи зыхэт гупым сэбэп хуэхъуну, — жиIащ абы. — Ар зэфIэкI лъагэ зиIэ икIи зыкъэзыгъэлъэгъуэну зыфIэфI щIалэщ. Футболист нэсым зэрихабзэу, ар сыт щыгъуи джэгупIэ губгъуэм ихьэну, текIуэныгъэ инхэм хущIэкъуну хуейщ — Мэзкуу и «Спартак»-м апхуэдэ Iэмал иужь лъэхъэнэм къыщратакъым. Зыщыдгъэгъупщэнкъым Резуан абы щыхыхьам Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам ираджэу зэрыщы-тар. Ар а пщIэ лъагэм иджыри хущIэкъунущ, ауэ япэщIыкIэ «Химки»-м екIурэ ещхьу зыкъыщигъэлъэгъуэну хуейщ.
  • Ди лъахэгъур зыхыхьа гупри мэгуфIэ.
  • — Хуабжьу щIэгъэкъуэнышхуэщ Мырзэ Резуан къызэрытхыхьар, — жиIащ «Химки»-м и спорт директор Ульянов Дмитрий. — Езыри абы хущIемыгъуэжыну къытщохъур. Мырзэр псоми яцIыху футболист лъэщу, ауэ «Спартак»-м хуэфэщэн джэгугъуэ зэман къыщрамытауэ. Ар зыхэдгъэхьэн папщIэ хуабжьу гугъу зедгъэхьащ икIи ди гуапэщ адрей къыщIэупщIахэм дэ дакъызэрыхихар.
  • Мырзэ Резуан «Химки»-р куэдкIэ къызэрыщыгугъыр къигъэлъэгъуащ яхыхьэну зэгурыIуэныгъэр зэрызэращIылIэри зы махуэ фIэкIа дэмыкIауэ джэгупIэ губгъуэм къызэрырагъэхьам. Адыгэ щIалэр зэкIэ абы зэрыхэтар иужь сыхьэт ныкъуэращ, ауэ и хьэрхуэрэгъухэр а зэман кIэщIым икъукIэ зэригъэгулэзам фIым ущегъэгугъ.
  • Фигу къэдгъэкIыжынщи, илъэс ипэкIэ Мырзэ Резуан Мэзкуу и «Спартак»-м хагъэхьащ. Ди лъахэгъур абы илъэсищкIэ хэтынущ икIи ар иджыри къэс зея «Ростов»-м адыгэ щIалэр къиутIыпщын папщIэ еврэ мелуани 4 иратащ. Бахъсэн къалэм къыщалъхуа ди лъахэгъу щIалэм урысей футболым и цIэр фIыкIэ зэрыщыIуар гуапэт. Дыпэплъэрт Мырзэ Резуан и ехъулIэныгъэщIэхэм икIи премьер-лигэм зэрыхэта илъэсихрэ ныкъуэм къриубыдэу «Спартак-Налшыкыр» зэи зытемыкIуэфа икIи ди республикэм къэкIуэхукIэ къыздашэ топджэгум дихьэххэм сыт щыгъуи бэлыхь дыхэзыгъэту щыта Мэзкуу и «Спартак»-м, дыхуей-дыхуэмейми дыдэщIырт, абы адыгэ щIалэ зэрыхэтым папщIэ. АрщхьэкIэ Резуан езыгъэблэгъахэр, япэщIыкIэ тренер нэхъыщхьэ Кононов Олег, къыкIэлъыкIуэу генеральнэ директор Цорн Томас, яхъуэжащ. Абыхэм я пIэ къиувахэм тегъэщIапIэ ящIынур езыхэм къыздашащ икIи Мырзэр хуэм-хуэмурэ лей къэхъуащ.
  • Иджы зыхыхьа «Химки»-р Резуан хуабжьу къыхуэныкъуэщ. Дыщогугъ абы и Iэзагъ лъагэр аргуэру къыщигъэлъэгъуэну щIыпIэ ар хъуну.
  • Къаудыгъу Заур.