ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым къэрал бюджетым щыщу иджыри сом мелуан 44-м щIигъу къратынущ социальнэ IэнатIэм и лэжьакIуэхэм я улахуэхэм хущIагъун папщIэ

2020-07-07

  • Урысейм и щIыналъэхэм иджыри сом меларди 3,6-рэ хуэдиз иратыну траухуащ. Ахэр трагъэкIуэдэнущ коронавирус узыфэр зыпкърытхэр щагъэхъуж социальнэ IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэм я улахуэхэм яхущIыгъуным. Абы лъабжьэ хуэхъур а сымаджэщхэм щылажьэхэм я улахуэхэм хущIагъу ахъшэхэр иджыри мазитIкIэ — фокIадэм и 15 пщIондэ — иратын хуейуэ зэрагъэуварщ. Ар щыубзыхуа унафэм Iэ щIидзащ УФ-и Правительствэм и УнафэщI Мишустин Михаил. Псори зэхэту къэрал бюджетым щыщу сом мелард 11-м щIигъу трагъэкIуэдэнущ а Iуэхум.

  • Нобэм ирихьэлIэу я къалэнхэр нэхъыбэ, нэхъ гъэзэщIэгъуей зэрыхъуам папщIэ лэжьакIуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым ахъшэу щыхущIагъуащ сом мелуан 21-рэ. Зи гугъу ящIа мурадхэм трагъэкIуэдэн папщIэ республикэм иджыри сом мелуан 44,6-рэ къыхуаутIыпщынущ. А ахъшэр трагуэшэнущ КъБР-м и социальнэ IуэхущIапIитхум, карантин мардэм тету зэхуэщIауэ зи къалэнхэр зыгъэзащIэхэм, я лэжьакIуэхэм.
  •  КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ  я пресс-IуэхущIапIэ.