ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и Iэтащхьэм удз гъэгъахэр трилъхьащ «ЩIыхьым и МафIэ мыужьых»  фэеплъым

2020-06-26

  • Мэкъуауэгъуэм и 24-м, 1941 — 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэ къызэрыщахьрэ илъэс 75-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ ТекIуэныгъэм и Парадыр щрагъэкIуэкI махуэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, цIыхубэм я щхьэхуитыныгъэм зи псэр щIэзытахэм пщIэшхуэ зэрахуищIыр къигъэлъагъуэу, удз гъэгъахэр трилъхьащ «ЩIыхьым и МафIэ мыужьых» фэеплъу Налшык къалэм дэтым.

  • Дауэдапщэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, республикэм и хабзэхъумэ, къарузехьэ органхэм я унафэщIхэр.
  • Коронавирус узыфэ зэрыцIалэм дуней псом зэрызыщиубгъуам къыхэкIыу Урысейм и Президентым унафэ къищтауэ щытащ ТекIуэныгъэм и Парадыр 2020 гъэм мэкъуауэгъуэм и 24-м гъэIэпхъуэным теухуауэ.
  • Москва къалэм и Утыку Плъыжьымрэ Урысей Федерацэм и адрей щIыпIэхэу эпидемиологие щытыкIэм апхуэдэ Iэмал къыщитхэмрэ а махуэм парадхэр щекIуэкIащ. Абы дзэр зэрызэщIэузэда Iэщэ-фащэхэр, къигъэсэбэп иджырей техникэхэр ягъэлъэгъуащ, апхуэдэуи совет цIыхубэр Хэку зауэшхуэм зэрыщытекIуам и дамыгъэ нэхъыщхьэр — ТекIуэныгъэм и Бэракъыр — яIыгъащ. Къэралым и щыхьэрым щыпсэухэм сыхьэт 23-м ялъэгъуащ ТекIуэныгъэм и щIыхькIэ топхэм уафэгум ираутIыпщхьа хьэрэкIытIэ телъыджэхэр.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.