ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2020 гъэм мэлыжьыхьым и 22-м ирихьэлIэу

2020-04-23

  • Узыр япкърытрэ япкърымытрэ къахутэну тест зрагъэтахэм я бжыгъэр — 9.506-рэ
  • Сымаджэ хъуахэр — 193-рэ
  • Иужьрей жэщ-махуэм къриубыдэу къахутахэр — 23-рэ
  • Хъужахэр — 15
  • Вирусым и зэранкIэ дунейм ехыжахэр — 1
  • Я унэхэм щIэсу зыкIэлъыплъхэр — 1293-рэ