ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-01-10

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, щIышылэм и 13
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Кавказым хуэусахэр». Лермонтовыр Кавказым зэрыщыIам пыщIа щэхухэр. 1837 гъэ. ПэщIэдзэр (12+)
 • 7.00 «ПэщIэдзэ». Хирург Габуев Ильяс (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «ГушыIалъэ». ГушыIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)

 • 9.00 «Хъуромэ». ИлъэсыщIэ къыдэкIыгъуэ (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 9.15 «ЩыIащ-псэуащ…» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 «Зэгуэр жьымкIэ ИлъэсыщIэр къыщихьэм». Сабийхэм папщIэ илъэсыщIэ нэтын (6+)
 • 17.25 «Партитура». ИлъэсыщIэ къыдэкIыгъуэ (12+)
 • 17.50 «Гъунапкъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «Гум имыхуж сатырхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.00 «ИлъэсыщIэ пшыхь». ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ къэбэрдей къэрал драмэ театрым и актёрхэр зыхэт илъэсыщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.00 «Юбилей». «Амикс» театрым и махуэшхуэ пшыхь (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Гъубж, щIышылэм и 14
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Партитура». ИлъэсыщIэ къыдэкIыгъуэ (12+)
 • 6.40 «ИлъэсыщIэ пшыхь». ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и актёрхэр зыхэт илъэсыщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Гъунапкъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.50 «Зэгуэр жьымкIэ ИлъэсыщIэр къыщихьэм». Сабийхэм папщIэ илъэсыщIэ нэтын (6+)
 • 9.15 «Таурыхъыр ди хьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 «ИлъэсыщIэ таурыхъ». Сабийхэм папщIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.35 «СабийгъэгуфIэ». ЦIыкIухэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 18.05 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «ПщIэну щхьэпэщ» (16+)
 • 20.15 «IэщIагъэ дызыхуэныкъуэхэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.45 «Спорт утыку» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.15 «Парламентым и сыхьэт» (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, щIышылэм и 15
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «ПщIэну щхьэпэщ» (16+)
 • 6.50 «IэщIагъэ дызыхуэныкъуэхэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.25 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Спорт утыку» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.50 «Ойнай-ойнай…» ГушыIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 «СабийгъэгуфIэ». ЦIыкIухэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 «Спортым дихьэххэр» (12+)
 • 17.25 «Телестудио»: адыгэбзэ. 45-нэ дерс (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.55 «Бгыхэмрэ бгырысхэмрэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 Мечиев Кязим пасэу и къалэмым къыщIэкIахэр (12+)
 • 20.05 «Дыщэидэм и пщэдей» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.30 «ЕхъулIэныгъэ». «ROYAI RUSSEII» Лондон университетым и студент Къанокъуэ Альберт (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.55 «Утыку» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Махуэку, щIышылэм и 16
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 Мечиев Кязим пасэу и къалэмым къыщIэкIахэр (12+)
 • 6.40 «Зы уэрэдым и хъыбар» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.55 «Утыку» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Спортым дихьэххэр» (12+)
 • 8.45 «Дыщэидэм и пщэдей» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.10 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» «Бажэмрэ Дыгъужьымрэ» таурыхъым тращIыкIа (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.35 «Гъуэгуанэ тхыгъэхэр» (12+)
 • 17.50 «Телестудио»: балъкъэрыбзэ. 44-нэ дерс (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 20.00 «Спектр». Театрымрэ киномрэ я режиссёр ЕмкIуж Андзор (12+)
 • 20.35 КъБАССР-м и цIыхубэ артист Тубей Мухьэмэд и фэеплъ пшыхь (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.10 «Къуршым ис къуажэ». Гундэлэн къуажэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Мэрем, щIышылэм и 17
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.45 «Гъуэгуанэ тхыгъэхэр» (12+)
 • 7.00 «Къуршым ис къуажэ». Гундэлэн къуажэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Спектр». Театрымрэ киномрэ я режиссёр ЕмкIуж Андзор (12+)
 • 8.55 КъБАССР-м и цIыхубэ артист Тубей Мухьэмэд и фэеплъ пшыхь (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 «Вагъуэ цIыкIу» сабий къэфакIуэ гупыр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 «ЩIэдзапIэ». IэпщIэлъапщIэ Атмурзаевэ Шамкъыз (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «Хэкум и усакIуэ». Адыгэ усыгъэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа ПащIэ Бэчмырзэ къызэралъхурэ илъэси 165-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ литературэрэ макъамэу зэхэлъ пшыхь
 • 20.45 «ЦIыху къэс хуитщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.10 «Чэзу». Айшаев Къ. (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Щэбэт, щIышылэм и 18
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Хэкум и усакIуэ». Адыгэ усыгъэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа ПащIэ Бэчмырзэ къызэралъхурэ илъэси 165-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ литературэрэ макъамэу зэхэлъ пшыхь
 • 7.25 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55 «ЦIыху къэс хуитщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.20 «Вагъуэ цIыкIу» сабий къэфакIуэ гупыр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.05 «ЩIэдзапIэ». IэпщIэлъапщIэ Атмурзаевэ Шамкъыз (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 15.55 ШинкIубэ Бэгърат. «ЖылакIэ». Абхъаз щIалэгъуалэ театрым и спектакль. ПэщIэдзэр (12+)
 • 18.00 «Билляча». Сабийхэм папщIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.00 «Жылагъуэ Iуэху» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.25 «IэщIагъэ зиIэм Iэужь иIэщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.55 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 20.15 «КъэфакIуэ». Анахаев Мурат (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.45 «Ди щIыналъэм щыпсэу цIыхухэр». Лэжьыгъэм      и ветеран Будаев Ахъ-    мэт (балъкъэрыбзэкIэ)         (12+)
 • 21.15 ХъыбарыщIэхэр (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 21.30 «Зэманымрэ цIыхумрэ». КъБР-м и цIыхубэ дохутыр Къуэжей СулътIан (12+)
 • Тхьэмахуэ, щIышылэм и 19
 • 6.00 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 6.15 «Жылагъуэ Iуэху» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.40 «Ди щIыналъэм щыпсэу цIыхухэр». Лэжьыгъэм и ветеран Будаев Ахъмэт (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 ХъыбарыщIэхэр (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 7.25 «Зэманымрэ цIыхумрэ». КъБР-м и цIыхубэ доху-     тыр Къуэжей СулътIан (12+)
 • 15.55 ШинкIубэ Бэгърат. «ЖылакIэ». Абхъаз щIалэгъуалэ театрым и спектакль. КIэухыр (12+)
 • 17.00 «ЩыIащ-псэуащ…» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.15 «Ди псэлъэгъухэр». Альпинист Шыбзыхъуэ Казбек (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 «49-нэ каналым и пощт»  (16+)
 • 19.35 «Кавказым хуэусахэр». Лермонтовыр Кавказым зэрыщыIам пыщIа щэхухэр. 1837 гъэ. КIэухыр (12+)
 • 20.05 «Адэжь щIэин» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.20 «Лъэхъэнэхэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.50 «УэрэджыIакIуэ». КъБР-м и цIыхубэ артист, КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Ульбашев Азнор къызэралъхурэ илъэс 90 ирокъу (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»         (16+)
 • ОТР
 • Блыщхьэ, щIышылэм и 13
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Мутай». УФ-м и цIыхубэ артист, балетмейстер Ульбашев Мутай теухуауэ (12+)
 • 7.00 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». Урысейм и цIыхубэ IэпщIэлъапщIэ Мэстафэ Вячеслав (12+)
 • 7.30 «ЩIэплъыпIэ» (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.17 «Креатив-каникулы». Япэ Iыхьэ
 • 17.00 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «Полк уахътыншэ» (12+)
 • 17.10 «ЦIыхухэм сахуолажьэ». КъБР-м щIыхь зиIэ и дохутыр Мыкъуэ Мурат (12+)
 • 17.35 «Щэху зи куэд Къэбэрдей-Балъкъэр». Лъахэхутэ Котляров Виктор. Япэ Iыхьэ (12+)
 • 18.05 «Амикс» театрым и махуэшхуэ пшыхь (12+)
 • Гъубж, щIышылэм и 14
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Щэху зи куэд Къэбэрдей-Балъкъэр». Лъахэхутэ Котляров Виктор. ЕтIуанэ Iыхьэ (12+)
 • 6.35 «ЦIыхухэм сахуолажьэ». КъБР-м щIыхь зиIэ и дохутыр Мыкъуэ Мурат (12+)
 • 7.00 «Кавказым хуэусахэр» (12+)
 • 7.30 «Урысейм и бзылъхугъэхэр — Франджым и ЛIыхъужьщ». Хьэгъундокъуэ Елмэсхъан (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.17 «Креатив-каникулы». ЕтIуанэ Iыхьэ
 • 8.52 «Усэхэр зэрыт тетрадь» (12+)
 • 17.00 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 17.15 «Мамырыгъэм хуэгъэпса лэжьыгъэ»
 • 17.35 «Орбита». КIыщокъуэ Алим и «Лъапсэ» романыр (12+)
 • 18.20 «Узыщыгугъыпхъэр» (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, щIышылэм и 15
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Классикэр псоми папщIэ» (12+)
 • 6.40 «Зи гъащIэр IэщIагъэм тезыухуахэр». Башиевэ Фаридэ (12+)
 • 7.05 «Мятежный гений вдохновенья». Лермонтов Михаил теухуауэ
 • 7.20 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «Концерт». УФ-м щIыхь зиIэ и артист Царикати Феликс Хэку зауэшхуэм теухуа уэрэдхэр егъэзащIэ (12+)
 • 7.35 «Узыщыгугъыпхъэр» (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.17 Драматическэ артистхэр зыхэт концерт (12+)
 • 8.45 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 17.00 Макъамэ нэтын (12+)
 • 17.35 «Спортым дихьэххэр». КикбоксингымкIэ федерацэм и президент Къудей Алим (12+)
 • 17.55 «ТВ — галерея». КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, композитор Жырыкъ Заур (12+)
 • 18.35 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Махуэку, щIышылэм и 16
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 6.25 Макъамэ нэтын (12+)
 • 7.00 «ТВ — галерея». КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, композитор Жырыкъ Заур (12+)
 • 7.40 «Спортым дихьэххэр». КикбоксингымкIэ федерацэм и президент Къудей Алим (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.17 «Узимакъамэщ». Магомаев Муслим и фэеплъу. Япэ Iыхьэ (12+)
 • 17.00 «Спектр». КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Хьэмырзэ Ахьмэд (12+)
 • 17.35 «Мамырыгъэм — дахагъэкIэ». Адыгэ Республикэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Стащ Юрэ
 • 18.05 «Зэманымрэ цIыхумрэ». Отставкэм щыIэ генерал-лейтенант Беппаев Суфьян (12+)
 • 18.35 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Мэрем, щIышылэм и 17
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Спектр». КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Хьэмырзэ Ахьмэд (12+)
 • 6.50 «Мамырыгъэм — дахагъэкIэ». Адыгэ Республикэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Стащ Юрэ
 • 7.20 «Зэманымрэ цIыхумрэ». Отставкэм щыIэ генерал-лейтенант Беппаев Суфьян (12+)
 • 7.50 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.17 «Узимакъамэщ». Магомаев Муслим и фэеплъу. ЕтIуанэ Iыхьэ
 • 17.00 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 17.15 «Щам адыгэхэр. МамырщIыж ящыгъупщэжахэр» (12+)
 • 17.50 Рахманинов Сергей. «Романсхэр». Япэ нэтын (12+)
 • 18.15 «Зэманымрэ цIыхумрэ». Философие щIэныгъэхэм я доктор Эфендиев Сэлихь (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Щэбэт, щIышылэм и 18
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Зэманымрэ цIыхумрэ». Философие щIэныгъэхэм я доктор Эфендиев Сэлихь (12+)
 • 6.45 «Хабзэм теухуа упщIэ» (12+)
 • 7.20 «Щам адыгэхэр. МамырщIыж ящыгъупщэжахэр» (16+)
 • 7.55 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 8.10 Рахманинов Сергей. «Алеко» оперэр
 • 17.00 «Сабийхэм я дуней». ИлъэсыщIэ къыдэкIыгъуэ (6+)
 • 17.20 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». УсакIуэ-уэрэдус Осиашвили Симон (12+)
 • 18.00 «ЩIэплъыпIэ» (16+)
 • 18.30 «ЦIыхум тхыдэм щиIыгъ увыпIэр». Филологие щIэныгъэхэм я доктор Хьэщхъуэжь Раисэ (12+)
 • Тхьэмахуэ, щIышылэм и 19
 • 6.00 «Усэхэр зэрыт тетрадь». Ахматовэ Аннэ (12+)
 • 6.25 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • 6.45 «Ракурс». «Шекспир и тхыгъэ псори зы пщыхьэщхьэм» спектаклыр утыку кърахьэ. КъБКъУ-м и «Iупхъуэ» театрыр (12+)
 • 7.15 «ЦIыхум тхыдэм щиIыгъ увыпIэр». Филологие щIэныгъэхэм я доктор Хьэщхъуэжь Раисэ (12+)
 • 7.50 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». УсакIуэ-уэрэдус Осиашвили Симон (12+)
 • 8.30 «ЩIэплъыпIэ» (16+)
 • 17.00 ТхакIуэ, журналист Терехов Игорь
 • 17.30 «Ракурс». «Адыгэхэм къадекIуэкI хьэпшыпхэр» тхылъыр Урысей этнографие музейм щагъэлъагъуэ
 • 18.00 «Кавказым хуэусахэр». Лермонтовыр Кавказым зэрыщыIам пыщIа щэхухэр. 1837 гъэ. Япэ нэтын (12+)
 • 18.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и ТВ
 • Блыщхьэ, щIышылэм и 13
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.25, 17.00, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.30 «ИлъэсыщIэ мафIэ цIыкIу». Япэ Iыхьэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • Гъубж, щIышылэм и 14
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.25 «Зэманым и лъэужь». ТхакIуэ Либединский Юрий (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.25, 17.00, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.30 «ИлъэсыщIэ мафIэ цIыкIу». ЕтIуанэ Iыхьэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 19.10 «Золушкэ и деж хьэщIапIэ». ПсапащIэ акцэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.35 «Вагъуэ бын». Музыкант Чеченовэ Iэсият (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • Бэрэжьей, щIышылэм и 15
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.30 «Нэхъыщхьэм теухуа ди уэрэдхэр». Макъамэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.25 «Макъамэм и лъахэ» Музыкэ театрым и уэрэджыIакIуэхэм ягъэзащIэу (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • Махуэку, щIышылэм и 16
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.25 «Вагъуэ бын». Композитор Жеттеев Мустафир (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 11.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.25, 17.00, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.30 «Дыгъуасэ. Нобэ. Пщэдей». УзэщIакIуэ ПащIэ Бэчмырзэ къызэралъхурэ илъэси 165-рэ ирокъу (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.10 Телевиденэм и ветеран Мамхэгъ Аслъэн (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.40 «ЛIэщIыгъуэхэм къапхыкIыу». Гуащэгъагъ пщы гуащэм теухуа поэмэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • Мэрем, щIышылэм и 17
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.25 ЩIыпIэ зэман. Кавказ Ищхъэрэм щыхъыбархэр
 • 14.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэ-кIэ)
 • 17.00, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.30 «Ди щIэинхэр». Дыщэидэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.10 «Вагъуэ бын». Къумыкъухэ я унагъуэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 19.40 «Афганистаныр дигу къэдгъэкIыжу» (12+)
 • Щэбэт, щIышылэм и 18
 • 8.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 8.20 «ЕхъулIэныгъэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Тхьэмахуэ, щIышылэм и 19
 • 8.40 ЩIыпIэ зэман. «Тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и радио
 • Блыщхьэ, щIышылэм и 13
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.35 Ныр Мухьэмэд. «ЛIыхъужьищ» Iуэтэжыр (адыгэбзэкIэ)
 • 8.358.55 «ЛIэщIыгъуэхэм къапхыкIыу». Холаев Азрэт теухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.559.00 «Бгырысхэм я махуэгъэпс» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.4512.00 «Ди хъугъуэфIыгъуэхэр» циклым щыщщ (адыгэбзэкIэ)
 • 13.2514.00 «Шэджагъуэ хуабэм»
 • 15.2515.50 «Театрым и илъэсым кърикIуахэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.5016.00 Литературэ тхыгъэхэу плёнкэм щIэуэ тредгъэтхахэр (адыгэбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Усыгъэм и дакъикъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.3018.35 «Псоми тедгъэкIуэдэнур дакъикъитхущ»
 • 18.3518.45 «Фэеплъымрэ щIыхьымрэ я илъэс». ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.4519.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • Гъубж, щIышылэм и 14
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.30 «Хабзэхэм зедгъэужьурэ». Тюбеевэ С. (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.308.40 «Фэеплъымрэ щIыхьымрэ я илъэс». ТекIуэныгъэ Иныр илъэс   75-рэ щрикъум ирихьэлIэу (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.409.00 «Адэжьхэм я Iущагъыр фIыгъуэ мылъытэщ». МафIэдз Сэрэбий (адыгэбзэкIэ)
 • 11.4512.00 Фонотекэм къыхэхъуахэр (адыгэбзэкIэ)
 • 13.2513.45 «Зи чэзу Iуэхум теухуа интервью»
 • 13.4514.00 «Нэхъ пасэу радиом къитахэм щыщщ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 15.2516.00 «ЗэфIэкI уиIэ — умыгъэпщкIу». Эфир занщIэ (адыгэбзэкIэ)
 • 18.2518.30 Радиом и дыщэ фондым щыщщ (адыгэбзэкIэ)
 • 18.3018.55 «Нэхъ гурыхьым теухуауэ»
 • 18.5519.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • Бэрэжьей, щIышылэм и 15
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.30 ПащIэ Бэчмырзэ. «Илъэсхэм, лIэщIыгъуэхэм къапхыкIыу» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.308.40 ШыкIэпшынэм и макъыр (адыгэбзэкIэ)
 • 8.409.00 «Бзылъхугъэр — усыгъэм». Мусукаевэ Сэкинат (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.4512.00 «Си гум уилъщ». Концерт (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.2514.00 «Фэр папщIэ». Эфир занщIэ
 • 15.2515.45 «Анэшхуэм и пхъуантэр»
 • 15.4516.00 «Микрофоныр — сабийхэм» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Усыгъэм и дакъикъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.3018.40 «Псоми ятеухуауэ…»
 • 18.4019.00 «Винил-кафе»
 • Махуэку, щIышылэм и 16
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.30 «Тхылъ дапхъэм». Атабиев М. (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.308.40 «Фэеплъымрэ щIыхьымрэ я илъэс». ТекIуэныгъэ Иныр илъэс
 • 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.409.00 Жылау Нурбий. «ГъащIэм и дерсхэр» Iуэтэжыр (адыгэбзэкIэ)
 • 11.4512.00 Мэремыкъуэ Хъусен. «Сэ уэрэд вжесIэнщ» (адыгэбзэкIэ)
 • 13.2513.45 «Си дунейм ухэзышэ лъэбакъуэ»
 • 13.4514.00 «ХХ лIэщIыгъуэм и антологие». ГъущIо Зариф (адыгэбзэкIэ)
 • 15.2515.45 «И чэзу дыдэщ»
 • 15.4516.00 «Динымрэ хабзэмрэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.2518.30 Радиом и дыщэ фондым щыщщ
 • 18.3018.50 «Псори тщIэну дыхуейщ!»
 • 18.5018.55 «Командная строка»
 • 18.5519.00 Макъамэ антракт (адыгэбзэкIэ)
 • Мэрем, щIышылэм и 17
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.257.45 «ПщэдджыжьыфIыр цIыхуфIхэм драгъусэу» (адыгэбзэкIэ)
 • 7.458.00 «70-80 гъэхэм радиом къитахэм щыщщ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.108.30 «Макъамэм и дунейм» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.309.00 «Дыхьэшхэнщ, гуэныхьи пылъкъым» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.4512.00 Ольмезов Мурэдин и таурыхъхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.2513.45 «Портал»
 • 13.4514.00 «Е пщIэмэ, ем ухуэзэжынщ» таурыхъыр (адыгэбзэкIэ)
 • 15.2515.45 «Телескоп» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.4516.00 «Ууаз» (диным теухуауэ) (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Усыгъэм и дакъикъэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.3018.45 «Спорт щхьэл»
 • 18.4519.00 «Си япэ тхылъ цIыкIухэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Щэбэт, щIышылэм и 18
 • 10.1011.00 «Кавказым и пшэплъхэр». Радиожурнал
 • 11.1011.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 11.2511.40 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.4012.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху». Концерт (адыгэбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, щIышылэм и 19
 • 10.1010.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр
 • 10.2511.00 Чехов Антон. «Мыщэ» радиоинсценировкэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.1012.00 Театрыр микрофоным Iутщ. Сонэ Мухьэрбий. «Тхьэмадэм жиIэжар» (адыгэбзэкIэ)
 • КъБР-м и радио
 • Блыщхьэ, щIышылэм и 13
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Ди зэIущIапIэм» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 6.457.00 «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ):7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (урысыбзэкIэ): 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Жаншэрхъ». Спорт хъыбархэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.40 — «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.48 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 — «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 – «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ (16+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.48 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 – «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.25 — «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 22.00 — «Ди зэIущIапIэм» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.0024.00 «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Гъубж, щIышылэм и 14
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ): 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ): 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (урысыбзэкIэ): 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.30 — «Школ жашау» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 16.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 — «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ).
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.2524.00 «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Бэрэжьей, щIышылэм и 15
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.35 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.20 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 4.00 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ):7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (урысыбзэкIэ):7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Жаншэрхъ». Спорт хъыбархэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.30 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ЦIыхумрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.35 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Гукъыдэж» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.20 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 14.40 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.50 — Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 16.20 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 18.35 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Боракъ » (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 22.00 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 23.3024.00 «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Махуэку, щIышылэм и 16
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 00.30 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Гукъыдэж» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.10 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.50 — Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ): 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (урысыбзэкIэ): 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 9.30 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.15 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.20 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 — «Журналист ныбжьыщIэхэм я                          псалъэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Тейри къылыч» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 12.05 — «КъыддекIуэкI хабзэхэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.30 — «Макъамэм и толъкъунхэм» (урысыбзэкIэ)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 — «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 15.35 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.15 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.20 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 — «Журналист ныбжьыщIэхэм я псалъэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ (16+)
 • 17.35 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 — «КъыддекIуэкI хабзэхэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.30 — «Макъамэм и толъкъунхэм» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ЦIыхумрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.25 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.3024.00 «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Мэрем, щIышылэм и 17
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.10 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 — «Щ1алэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ): 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (урысыбзэкIэ):7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.20 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.35 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 — «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.20 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ (12+)
 • 18.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 18.35 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 18.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.30 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.2524.00 «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Щэбэт, щIышылэм и 18
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.15 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 7.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.25 — «Айсурат» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 10.00 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.20 — «Дэрэжэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 12.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.00 — «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 15.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Айсурат» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 16.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 16.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 18.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ)
 • 18.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.20 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 23.3024.00 «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, щ1ышылэм и 19
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Айсурат» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 5.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ)
 • 5.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 6.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.447.00 «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • «ХъыбарыщIэхэр».Тхьэмахуэм къэхъуахэр:10.00, 14.00
 • «Жангылыкъла». Тхьэмахуэм къэхъуахэр:8.00, 15.00
 • «Новости». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 12.00, 17.00
 • 7.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.10 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.40 — «Дерс» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.10 — «Театрыр микрофоным Iутщ» (урысыбзэкIэ)
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.10 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 16.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ)
 • 17.40 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 — «Театрыр микрофоным Iутщ» (урысыбзэкIэ)
 • 19.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Айсурат» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.3024.00 «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)