ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ТIымыжь Хьэсэн и псалъэ

2019-08-17

  • Мэшыкъуэ бгы лъапэм щекIуэкI щIалэгъуалэ зэхыхьэм мы махуэхэм щыхьэщIащ «Курорты Северного Кавказа» зэгухьэныгъэм и генеральнэ директор ТIымыжь Хьэсэн.

  • «Про туризм» фIэщыгъэм щIэту абы псалъэмакъ щхьэпэ ядригъэкIуэкIащ ныбжьыщIэхэм. ТIымыжьым и гугъу ищIащ Кавказ Ищхъэрэм цIыхур къезышэлIэн хъугъуэфIыгъуэ зэрибэм, туризмэм ди щIыналъэм зэрызыщрагъэужьым. Апхуэдэуи абы къигъэлъэгъуащ курортхэр, туризмэм епха ухуэныгъэщIэхэр щащIкIэ къагъэсэбэп хэкIыпIэхэмрэ Iэмалхэмрэ.
  • — Ди щIыналъэм нэхъыбэу зезыгъэужьхэм ящыщщ туризмэр, Урысейм и бгы-лыжэ зыгъэпсэхупIэхэм щIэупщIэ нэхъ яIэщ. Ди щIыналъэм къакIуэу лыжэкIэ къыщызыжыхьар къэралым и адрей щIыпIэхэми зэрыдгъэкIуэнум яужь дитщ, нэгъуэщI щIыпIэхэм щыIахэри ди деж къыдошэ. Апхуэдэ щIыкIэкIэ бгы-лыжэ спортым, туризмэм ди къэралым зэрыщыту зыщыдогъэужь. Абы къыдэкIуэу, лыжэ къэжыхьыкIэм цIыхухэр зэрыхуедгъэсэным, абы зэрыдедгъэхьэхыным мымащIэуи дыхущIокъу.
  • ЗэIущIэм хэта ныбжьыщIэхэм зытепсэлъыхьыр зэрафIэгъэщIэгъуэныр я упщIэ куэдым наIуэ ящIырт. Псом хуэмыдэу гухэхъуэт КИФЩI-м туризмэм зэрызыщебгъэужь хъуну къалъытэ Iэмалхэм щIалэгъуалэр зэрытепсэлъыхьыр плъагъуну.
  • «Иджы ещанэу сыкъокIуэ Мэшыкъуэ щекIуэкI зэхыхьэхэм. Хуабжьу сигу ирохь псори. КъищынэмыщIауэ, мы форумым ныбжьэгъу, цIыхугъэ куэд къыщызгъуэтащ, — къыддогуашэ Осетие Ищхъэрэ — Аланием щыщ пщащэ Сохиевэ Аланэ. — Ди республикэм къыбгъэдэкIыу цIыхуищэм щIигъу къэкIуащ мыбы, я нэхъыбэм проект яIыгъщи, ар зэрыпхагъэкIынум егугъуу зыхуагъэхьэзыр. Щхьэж фIэгъэщIэгъуэн, и проектыр зытеу-хуа унэтIыныгъэ елъытауэ зыдгуэшауэ лекцэхэм дыхэтщ.
  • «Мэшыкъуэ-2019» зэхыхьэм и япэ Iыхьэм цIыху 1400-рэ екIуэлIащ. Абыхэм яхэтщ Урысейм и хэгъэгухэм щыщхэр, КъухьэпIэ Гъунэгъум къикIахэр. Псори зэхэту форумым цIыху мини 3 зэхуишэсыну и мурадщ.
  • Щомахуэ Залинэ.