ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Аргуэру текIуэныгъэщIэхэр

2018-11-20

  • Къулъкъужын Ищхъэрэм сабийхэр гъуазджэм щыхурагъаджэу дэт школыр, Къып Мухьэдин и цIэр зезыхьэр, аргуэру пашэхэм ящыщу къалъытащ. Ар иджыблагъэ щытекIуащ «ГъуазджэмкIэ школ нэхъыфIу 50» урысейпсо зэпеуэм.

  • Конкурсым и къызэгъэпэщакIуэр УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэрщ. Зэпеуэм и мурад нэхъыщхьэр щIэблэм художественнэ и лъэныкъуэкIэ зегъэужьыным хуэунэтIауэ Урысей Федерацэм щызэтеува хъуа егъэджэкIэр хъумэнырщ, ныбжьыщIэ зэчиифIэхэр наIуэ къэщIынырщ, абы къыдэкIуэуи гъуазджэм щыхурагъаджэ школхэм защIэгъэкъуэнырщ.
  • Зэпеуэм хагъэхьар зи зэфIэкIыр нэхъапэкIэ хэIущIыIу зыщIа школхэрщ: щрагъаджэхэм ябгъэдэлъ зэчийр урысейпсо, дунейпсо зэпеуэ зэхуэмыдэхэм щагъэлъэгъуарэ абыхэм зэрыщытекIуам и щыхьэтхэр зиIэхэрщ, зи лэжьэкIэм IэмалыщIэхэр къыщызыгъэсэбэпхэрщ, унэтIыныгъэ зыбжанэм — макъамэм, сурэт щIыным, къэфэным, театрым, IэпщIэлъэпщIэным, дизайным, архитектурэм, цирк гъуазджэм хуегъэджэным — хуэлажьэхэрщ.
  • Москва иджыблагъэ щызэхэтащ зэпеуэм щытекIуахэр щагъэлъэпIа зэхыхьэ. Къулъкъужын Ищхъэрэм гъуазджэм щыхурагъаджэу дэт школым и унафэщI КIуж Ритэ абы къыщратыжащ зи унафэщI IуэхущIапIэр зэпеуэм зэрытекIуам щыхьэт техъуэ дипломымрэ ахъшэ саугъэтымрэ.
  • Абы ирихьэлIэу нэгъуэщI хъыбар гуапи къэIуащ — Къулъкъужын Ищхъэрэм дэт курыт еджапIэ №3-м щIэс, Къып Мухьэдин и цIэр зезыхьэ школым и гъэсэн Къуэдз Артур «Урысейм и щIэблэ зэчиифIэ» урысейпсо зэпеуэм «ДыщэкI IэщIагъэ» и Iыхьэм пашэ щыхъуащ икIи абы папщIэ саугъэт къыхуагъэфэщащ.
  • Къулъкъужын Ищхъэрэм сабийхэр гъуазджэм щыхурагъаджэу дэт школым и гъэсэнхэр апхуэдэ зэпеуэ куэдым зэрыщытекIуамкIэ цIэрыIуэ хъуакIэщ. Абы щоджэ ныбжьыщIи 175-рэ, скульптурэм, сурэт щIыным, IэпщIэлъапщIагъэм, адыгэ пшынэмрэ шыкIэпшынэмрэ еуэным, къэфэным щыхуагъасэу.
  • ЧЫЛАР Аринэ,
  • БахъсэнщIыналъэм и администрацэм и пресс-IуэхущIапIэм и унафэщI.