ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Куэд зыхуэфащэ, куэд къэзылэжь

2018-08-09

 • * * *
 • Абы ущригъусэм деж узыхуэсакъыж зэпытщ — уощIэ ар зэрыцIыху къабзэр, зэрыгумащIэр, фэрыщIагъ лъэпкъ зэрыхэмылъыр. А фIагъхэр уэри къыбди- лъагъун хуейщ абы — арыншамэ пщIэ къыпхуищIынукъым, псэлъэгъуи къыбдэхъунукъым.
 • Сыхуэзэху къэс, согъэщIагъуэ абы хэлъ цIыхугъэмрэ бэшэчагъымрэ. Абы и гум темыхуэнур фэрыщIагъымрэ щхьэхуещагъэмрэщ, апхуэдэ гуэр къыбдилъэгъуа-къэ — и щIыб къызэрыпхуигъэзэнум шэч къытумыхьэ. Аращ абы и хьэлыр, къыдалъхуауэ, зэрысабий лъандэрэ зыхилъхьауэ. Ар хуейщ апхуэдэ хьэл, цIыхугъэ уэри пхэлъыну.
 • Зи гугъу сщIыр къэфцIыхуащ, дауи — ар Темыркъан Юрийщ.
 • СОКУРОВ Александр.

 • Темыркъанхэ я унагъуэр (ижьымкIэ къыщыщIэдзауэ): Владимир, абы и къуэ Сергей, я анэ Къардэн Блинэ, Женя (щысхэщ), Юрэ, Борис (щытхэщ). 1955 гъэ

 • * * *
 • Темыркъан Юрий деж сыщеджащ сэ. ИгъащIэкIэ сщыгъупщэнкъым ар къызэрысхуэупсар: «Зауэмрэ мамырыгъэмрэ» оперэр дзыхь къысхуищIащ. Абы и гулъытэ зэи сыщыщIакъым, аращ зи фIыщIэр дирижёр нэхъыщхьэ сызэрыхъуар — апхуэдэ Iэмал къызитащ абы.
 • ГЕРГИЕВ Валерий.
 •  
 • * * *
 • СэркIэ хьэкъщ симфоническэ эстрадэри, оперэри, балетри къэзыгъэIурыщIэф, а псоми я купщIэр къэзытIэщIыф дирижёр Iэзэ дыдэхэм Темыркъан Юрий зэращыщыр.
 • ГРИКУРОВ Эмиль.
 • * * *
 • ФыкIуэ Темыркъаным и концертым. Абы игъэбзэрабзэ музыкэм федаIуэмэ, фигу хэхъуэнущ, гурыщIэм фызэщIиIэтэнущ, дэрэжэгъуэ къывитынущ, фызэрыцIыхур, гъащIэр зэрылъапIэр нэхъри зыхэфщIэнущ.
 • ПОКРОВСКИЙ Борис.
 • * * *
 • Шэч хэлъкъым — и цIыхугъэкIи и гуащIэкIи ар щэджащэщ, псоми къахощ, егъэлеяуэ зэрыгуащIафIэри, зэрыакъылыфIэри, и гулъытэр зэрыгъунапкъэншэри псэкIэ зыхыбощIэ. Куэд дыдэ хузэфIэкIащ абы, зыхэмызагъэ щыIэкъым. Гъуазджэм и лэжьакIуэм хэлъын хуей фIагъ псори дыболъагъу абы. И теплъэ къудейми къеIуатэ абы и гуащIэр зэрыин дыдэр.
 • ТРЕТЬЯКОВ Виктор.
 • * * *
 • Америкэм сыкъызэрикIыжыххэу, пIалъэ къыхэзгъэкIакъым — Темыркъан Юрий и репетицэм сыкIуащ, занщIэуи къызгурыIуащ сэ нэгъуэщI дунейм сыкъызэрыщыхутар. Си гум щызу сыбэуащ абдежым. Сэ сынасыпыфIэщ абы ныбжьэгъу сызэрыхуэхъуам щхьэкIэ.
 • МАЦУЕВ Денис.
 • * * *
 • «Псэ узджынтахэр» спектакль гугъу дыдэщ — и зэхэлъыкIэкIи, и ухуэкIэкIи, и купщIэкIи. Ар зыхуэгъэувынкIэ хъунур Темыркъан Юрий хуэдэ дирижёр, режиссёр щэджащэрщ. Игъэуващ, къехъулIащ — аращ сэ шэч къызытезмыхьэр. Спектаклыр щагъэлъэгъуа япэ пщыхьэщхьэм гу зэрылъыстащи, абы щыджэгу псори щогуфIыкI Темыркъан Юрий хуэдэ унафэщI зэраIэм.
 • ХРЕННИКОВ Тихон.