ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Полк уахътыншэм» и сатырхэм фыкъыхыхьэну фыкъыдогъэблагъэ

2018-04-14

  • Абы папщIэ фIыгъыну транспарантыр фэ езыхэм вгъэхьэзырыж хъунущ. Апхуэдэу фызыхуей сурэтымрэ тхыгъэмрэ зытет транспарантыр ягъэхьэзырыфынущ мы къыкIэлъыкIуэ IуэхущIапIэхэм:
  •  
  • «Легко» — Пушкиным и уэрам, 85, пэш 103, телефоныр: 76-00-39;
  • «Рекламист» — Кировым и уэрам, 306а, телефоныр: 77-40-14;
  • «Свой стиль» — Лениным и уэрам, 30, телефоныр: 77-40-88;
  • «Юг Медиа» — Кулиевым и уэрам, 10, телефоныр: 40-35-25;
  • «Ракурс» — Кировым и уэрам, 2в, телефоныр: 40-09-09;
  • «Принт Центр» — Къущхьэ зэшхэм я уэрам, 79 а, телефоныр: +7-928-077-06-50.
  • «Полк уахътыншэр» щежьэну зэманымрэ зытетыну уэрамымрэ теухуауэ нэхъ иужькIэ хъыбар фагъэщIэнущ. ФызыщIэупщIэн щыIэмэ, фыпсалъэ хъунущ мы къыкIэлъыкIуэ телефонхэмкIэ:
  • +79034266101 — Романовская Аннэ, +79289141784 — Челикин Артем, +79280776783 — Сарбашевэ Аминэ, +79631676069 — Картлыковэ Фаридэ, +79286919946 — Битокъу Маринэ, +79280819914 — Битокъу Тамарэ.