ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мы махуэхэм

2017-11-25

 • ЩэкIуэгъуэм и 25, щэбэт
 • ЦIыхубзхэм залымыгъэ якIэлъызехьэным пэщIэтыным и дунейпсо махуэщ. ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм 1999 гъэм дыгъэгъазэм и 17-м къищта унафэмкIэ ягъэуващ ар.
 • Урысейм и мамырщIэкъу дзэхэм я махуэщ
 • 1735 гъэм ягъэжащ Пащтыхь-тхьэгъушыр.
 • 1339 гъэм Москва Кремлым жыгейм къыхэщIыкIа и блынхэр зэтелъхьэн щIадзащ.
 • 1867 гъэм Швецием щыщ химик, инженер Нобель Альфред иратащ динамитыр къызэригупсысам щыхьэт техъуэ патентыр.
 • 1935 гъэм СССР-м щагъэуващ «ЩIыхьым и Дамыгъэ» орденыр.
 • 1942 гъэм Iэ щIадзащ совет-франджы зэгурыIуэныгъэм. Абы ипкъ иткIэ къызэрагъэпэщауэ щытащ «Нормандие — Неман» эскадрилье цIэрыIуэр.
 • 1741 гъэм Черкасский Алексей (адыгэщ) и пщэ иралъхьат Пётр Езанэм ипхъу Елизаветэ императрицэр и къулыкъум зэрыпэрыувэну манифестымрэ абы ищIыну тхьэрыIуэмрэ зэхилъхьэну.
 • Урыс хирург, академик Пирогов Николай къызэралъхурэ илъэс 207-рэ ирокъу.
 • СССР-м и цIыхубэ артисткэ Мордюковэ Ноннэ (и цIэ дыдэр Ноябринэщ) къызэралъхурэ илъэс 92-рэ ирокъу.
 • Литературэдж, критик, УФ-мрэ КъБР-мрэ щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ Шэвлокъуэ Пётр къызэралъхурэ илъэс 90 ирокъу.
 • ТхакIуэ, публицист, АР-м щIыхь зиIэ и журналист ЛIыхъусэжь Хьэжрэтбий и ныбжьыр илъэс 84-рэ ирокъу.
 • Филологие щIэныгъэхэм я доктор, АКъУ-м и профессор, ЩIДАА-м и академик ХъуакIуэ ФатIимэт къыщалъхуа махуэщ.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ щыщытынущ, уэс къыщесынущ. ЩIыIэр махуэм 1 градус, жэщым градуси 7 — 4 щыхъунущ.
 • ЩэкIуэгъуэм и 26, тхьэмахуэ
 • Информацэм и дунейпсо махуэщ
 • Анэм и махуэщ
 • Абхъазым и Конституцэм и махуэщ
 • 1394 гъэм Сеул Кореем и къалащхьэ хъуащ.
 • 1832 гъэм къызэрагъэпэщащ Урысейм IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэм я Штаб нэхъыщхьэм и Дзэ академиер.
 • 1925 гъэм ягъэунэхуащ Туполевым и «АНТ-4» кхъухьлъатэр.
 • 1963 гъэм япэу ягъэлъэгъуащ «НэхулъэфI фыкъикI, цIыкIухэ!» нэтыныр.
 • ХьэкIэкхъуэкIэхэр, псом хуэмыдэу къаплъэнхэр, утыкум «щыджэгуным» хуэзыгъасэу щыта, РСФСР-м и цIыхубэ артисткэ Назаровэ Маргаритэ къызэралъхурэ илъэс 91-рэ ирокъу.
 • Теленэтынхэр езыгъэкIуэкI, РСФСР-м и цIыхубэ артисткэ Шатиловэ Аннэ и ныбжьыр илъэс 79-рэ ирокъу.
 • США-м щыщ уэрэджыIакIуэ, актрисэ, «Грэмми» саугъэтыр 8 зыхуагъэфэща Тёрнер Тинэ и ныбжьыр илъэс 78-рэ ирокъу.
 • Физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, Урысейм ЩIэныгъэхэмкIэ и академиемрэ ЩIДАА-мрэ я академик Къумахуэ Мурадин къызэралъхурэ илъэс 76-рэ ирокъу.
 •  КъШР-м щIыхь зиIэ и сурэтыщI Хьэгъундокъуэ Мухьэмэд и ныбжьыр илъэс 65-рэ ирокъу.
 • «Адыгэ псалъэ» газетым егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и къудамэм и унафэщI, КъБР-м щIыхь зиIэ и журналист Жыласэ Маритэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Махуэм хуабэр 1 градус, жэщым щIыIэр градуси 5 — 4 щыхъунущ.
 • ЩэкIуэгъуэм и 27, блыщхьэ
 • Уасэ зыгъэувым и махуэщ
 • 1705 гъэм Пётр Езанэм унафэ къыдигъэкIащ «Тенджызым къулыкъу щызыщIэну сэлэт полк» къызэгъэпэщыным теухуауэ.
 • 1922 гъэм Урысейм къыщыдагъэкIащ ахъшэщIэ — совет тумэнхэр.
 • РСФСР-м и цIыхубэ артисткэ Польских Галинэ и ныбжьыр илъэс 78-рэ ирокъу.
 • Физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор Хьэжы Анатолэ и ныбжьыр илъэс 71-рэ ирокъу.
 • КъБР-м егъэджэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Дадэ Суфэдин и ныбжьыр илъэс 66-рэ ирокъу.
 • Жылагъуэ лэжьакIуэ, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ фондым и унафэщI ЩоджэнцIыкIу Леонид и ныбжьыр илъэс 60 ирокъу.
 • Актёр, режиссёр, УФ-м и цIыхубэ артист Машков Владимир и ныбжьыр илъэс 54-рэ ирокъу.
 • Урысей футболист, УФ-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер, къэралым и гъуащхьауэ нэхъыфIхэм ящыщ (топ 233-рэ дигъэкIащ) Кержаков Александр и ныбжьыр илъэс 35-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уэфIу щыщытынущ. Махуэм хуабэр градус 1 — 2, жэщым щIыIэр градуси 4 — 2 щыхъунущ.