ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2016-07-16

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 18
 • 06.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр».
 • 06.35 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 06.55 «Спортым и лъагапIэхэр» (12+)
 • 07.20 «Медицинэм и лэжьакIуэхэм я махуэ». Нарткъалэ (16+)
 • 07.40 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр».
 • 08.15 «ГъащIэм къыпещэ». КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ Теппеев Алим и фэеплъу (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 08.45 «ТекIуахэр». IэштIымкIэ зэуэнымкIэ дунейпсо чемпион Мырзэкъан Азэмэт (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 Мультфильм (6+)
 • 17.15 «Зыгъэпсэхугъуэ, зыгъэпсэхугъуэ!..» «Кавказ»  санаторэм сабийхэм  зэрызыщагъэпсэхум теухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.35 «ЩIалэгъуалэм я Iуэху еплъыкIэ» (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (12+)
 • 19.25 Мультфильм (6+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр»
 • 19.45 «ГъащIэм игъэунэхухэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 20.15 «ЛIыхъужьыгъэкIэ пхаша гъуэгукIэ». Хэку зауэшхуэм хэта Батырбиев Омар (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.45 «Зэманымрэ цIыхумрэ». Филологие щIэныгъэхэм я доктор Гъут Iэдэм (12+)
 • 21.40 «Хъыбарыщ1эхэр»
 •  
 • Гъубж, бадзэуэгъуэм и 19
 • 06.00 «ХъыбарыщIэхэр»
 • 06.15 «ГъащIэм игъэунэхухэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 06.45 «Зэманымрэ цIыхумрэ». Филологие щIэныгъэхэм я доктор Гъут Iэдэм (12+)
 • 07.40 «ХъыбарыщIэхэр»
 • 08.00 «ЛIыхъужьыгъэкIэ пхаша гъуэгукIэ». Хэку зауэшхуэм хэта Батырбиев Омар (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 08.30 «Зыгъэпсэхугъуэ, зыгъэпсэхугъуэ!..» «Кавказ» санаторэм зэрызыщагъэпсэхум теухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 08.50 «ЩIалэгъуалэм я Iуэху еплъыкIэ» (12+)
 • 17.00 Мультфильм (6+)
 • 17.15 «КъэкIуэнум и хэщIапIэр». Къэбэрдей-Балъкъэрым и гуманитар-техникэ колледжым (12+)
 • 17.35 «Нанэ и псэ». Адэ-анэхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 18.00 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (12+)
 • 19.25 Мультфильм (6+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр»
 • 19.40 «СурэтыщI». Занкишиев Ибрэхьим (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 20.10 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ». РСФСР-м щIыхь зиIэ и артисткэ КIуащ Верэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.45 2016 гъэр Урысейм Кином и илъэсу щагъэуващ (12+)
 • 21.20 «КъызыхуигъэщIа Iуэху». КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и отличник КIуэкIуэ Розэ (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр»
 •  
 • Бэрэжьей, бадзэуэгъуэм и 20
 • 17.00 Мультфильм (6+)
 • 17.20 «Ди мэзым къыщыхъуахэр» (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (12+)
 • 19.25  Мультфильм (6+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр»
 • 19.45 «Ладья». Шахматрэ шашкэрэ щыджэгу клуб (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.15 «ГъащIэ гъуэмылэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.45 «ЦIыху щхьэхуэ». Хэку зауэшхуэм хэта Рахаев Ачах (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.15 «Ракурс». Налшык къалэ и щIыпIэ  гукъинэж-      хэр (12+)
 • 21.30 «Зи чэзу псалъэмакъ»
 • 21.40  «ХъыбарыщIэхэр»
 •  
 • Махуэку, бадзэуэгъуэм и 21
 • 06.00 «ХъыбарыщIэхэр»
 • 06.15 «Ладья». Шахматрэ шашкэрэ щыджэгу клуб (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 06.45 «ГъащIэ гъуэмылэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 07.15 «Ракурс». Налшык къалэ и фэеплъ щIыпIэхэр (12+)
 • 07.30 «Зи чэзу псалъэмакъ»
 • 07.40 «ХъыбарыщIэхэр»
 • 08.00 «ЦIыху». Хэку зауэшхуэм хэта Рахаев Ачах (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 08.30 «Хит-парад TOP-SMKBR» (12+)
 • 09.20 «Микрофоныр — сабийхэм». Сабанчиевэ  Элеонорэ (6+)
 • 09.30 «Ди мэзым къыщыхъуахэр» (12+)
 • 17.00 Мультфильм (6+)
 • 17.15 «Спортым и лъагапIэхэр» (12+)
 • 17.40 «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (12+)
 • 19.25 Мультфильм (6+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр»
 • 19.40 2016 гъэр Урысейм кином и илъэсу щагъэуващ (12+)
 • 19.55 «Гупсысэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.15 «ЦIыхубэ IэщIагъэхэр». IэпщIэлъапщIэхэм я фестивалым къратыкI (12+)
 • 20.45 «КъэкIуэнур я плъапIэу» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.10 «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ». КIыщокъуэ Алим (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр»
 •  
 • Мэрем, бадзэуэгъуэм и 22
 • 06.00 «ХъыбарыщIэхэр»
 • 06.15 «ЦIыхубэ IэщIагъэхэр». IэпщIэлъапщIэхэм я фестивалым къратыкI (12+)
 • 06.45 «Спортым и лъагапIэхэр» (12+)
 • 07.10 «КъэкIуэнур я плъапIэу» (адыгэбзэкIэ)
 • 07.40 «ХъыбарыщIэхэр»
 • 08.00 «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ». КIыщокъуэ Алим (12+)
 • 08.25 2016 гъэр Урысейм кином и илъэсу щагъэуващ. «Тырныауз» телевизионнэ фильмыр (12+)
 • 08.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 09.15 «Гупсысэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 09.35 «Гладиатор» клубым хэтхэм я зэпеуэм и финал ныкъуэ зэIущIэхэр. Япэ Iыхьэ
 • 17.00 Мультфильм (6+)
 • 17.15 КIыщокъуэ Алим. «Бажэ пшынэ». Кэнжэ                 къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм сабийхэм ща-гъэлъэгъуа постановкэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.30 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 17.45 «Си фочым IэплIэ есшэкIауэ». КIыщокъуэ Алим зауэ зэманым итха усэхэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (12+)
 • 19.25 Мультфильм (6+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр»
 • 19.45 «Дэ шэджэмыпс дефащ….». КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ КIыщокъуэ Алим и творчествэм теухуауэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.10 «Лъапсэ». КъБР-м  и  цIыхубэ тхакIуэ  КIыщо-къуэ Алим и  романым  теухуауэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.50 «ЛIэщIыгъуэм и усакIуэ». КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ КIыщокъуэ Алим (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр»
 •  
 • Щэбэт, бадзэуэгъуэм и 23
 • 06.00 «ХъыбарыщIэхэр»
 • 06.15 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 06.30 «Си фочым IэплIэ есшэкIауэ». КIыщокъуэ          Алим зауэ зэманым итха усэхэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 06.55 «Лъапсэ». КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ КIыщокъуэ Алим и романым теухуауэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 07.40 «ХъыбарыщIэхэр»
 • 07.55 «ЛIэщIыгъуэм и усакIуэ». КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ КIыщокъуэ Алим (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 08.45 «Дэ шэджэмыпс дефащ….». КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ КIыщокъуэ Алим и творчествэм теухуауэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 09.10 «ЛIэщIыгъуэхэм  къапхыкIа» (балъкъэ-            рыбзэкIэ) (12+)
 • 09.35 «Гладиатор» клубым хэтхэм я зэпеуэм и финал ныкъуэ зэIущIэхэр. КIэух Iыхьэ (12+)
 • 17.00 Мультфильм (6+)
 • 17.25 «Билляча». Сабийхэм папщIэ (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.45 «Зэманым екIу щыгъыныгъуэхэр» (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (12+)
 • 19.05 «Чемпионхэр». Аккаев Азнаур (12+)
 • 19.35 «УвыпIэ» (16+)
 • 20.05 «Алтын къол» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.45 «Ыйыкъ». ХъыбарыщIэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.25 «ХэкIыпIэ щыIэщ». Тутыным къихь зэраныгъэр (12+)
 • 21.40 «Республикэм щыхъыбархэр» (адыгэбзэкIэ)
 •  
 • Тхьэмахуэ, бадзэуэгъуэм и 24
 • 06.00 Мультфильм (6+)
 • 06.15 ««Билляча». Сабийхэм папщIэ (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 06.35 «Чемпионхэр». Аккаев Азнаур (12+)
 • 07.05 «УвыпIэ» (16+)
 • 07.35 «Алтын къол» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 08.15 «Ыйыкъ». ХъыбарыщIэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 08.30 «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 08.55 «ХэкIыпIэ щыIэщ». Тутыным къихь зэраныгъэр (12+)
 • 09.10 «Республикэм щыхъыбархэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.55 Мультфильм (6+)
 • 16.30 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 16.50 «Седьмая скорость». Гъуэгу тетхэм папщIэ (16+)
 • 17.10 2016 гъэр Урысейм кином и илъэсу щагъэуващ. «КIыщокъуэ Алим. Щынэхужьыкъуэ». Документальнэ фильм (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (12+)
 • 19.00 «Литературэм теухуа зэIущIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 19.30 «Узыншэу фыщыт». Тележурнал
 • 19.50 «Юрист, тхакIуэ, журналист». Сэрахъэ Александр (12+)
 • 20.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр».
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и ТВ
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 18
 • Сыхьэт 20.00 пщIондэ лажьэркъым
 • 14.3014.50, 17.3017.50, 19.3520.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.15 «Адэхэмрэ бынхэмрэ»
 • 19.4519.35 «Щынэхужьыкъуэ» КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ КIыщокъуэ Алим
 •  
 • Гъубж, бадзэуэгъуэм и 19
 • 7.077.10, 7.357.41, 8.078.10, 8.358.41 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м              щыхъыбархэр
 • 9.00 «Дыгъуасэ. Нобэ. Пщэдей» (адыгэбзэкIэ)
 • 9.359.55 «ЦIыхумрэ зэманымрэ»»  (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.3511.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.4511.55 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «Жангылыкъла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.3014.50, 17.3017.50, 19.3520.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.15 «Зэманым и лъэужьхэр»
 • 18.45 «ОЗОН-ЧЕГЕМ». Спортым теухуауэ
 • 19.1019.35 «Пэшым екIу сурэт»
 •  
 • Бэрэжьей, бадзэуэгъуэм и 20
 • 7.077.10, 7.357.41, 8.078.10, 8.358.41 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.3511.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.4511.55 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «Жангылыкъла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.3014.50, 17.3017.50, 19.3520.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.15 «ЦIыхумрэ зэманымрэ»
 • 18.45 «Макъамэм и лъахэ»
 • 19.1019.35 «Хъыбар къызэрыгуэкIхэр»
 •  
 • Махуэку, бадзэуэгъуэм и 21
 • 7.077.10, 7.357.41, 8.078.10, 8.358.41 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м                 щыхъыбархэр
 • 9.00 «Дыгъуасэ. Нобэ. Пщэдей» (адыгэбзэкIэ)
 • 9.359.55 «ЦIыхумрэ зэманымрэ»
 • 11.3511.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.4511.55 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «Жангылыкъла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.3014.50, 17.3017.50, 19.4020.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.15 «Ислъамыр мамырыгъэм тегъэпсыхьа динщ» нэтыныр
 • 18.45 «Ди щIэиныр»
 • 19.0019.35 «Дыгъуасэ. Нобэ. Пщэдей» (адыгэбзэкIэ)
 •  
 • Мэрем, бадзэуэгъуэм и 22
 • 7.077.10, 7.357.41, 8.078.10, 8.358.41 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м              щыхъыбархэр
 • 11.3311.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.4511.55 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «Жангылыкъла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.3014.50, 19.3520.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.3017.50 ЩIыпIэ зэман. Кавказ Ищхъэрэм щыхъыбархэр
 • 18.15 «И Iэпэм дыщэ къыпощ». IэпщIэлъапщIэхэм я «Алтын къол» фестивалым къратыкI
 • 18.40 «Географием и дерсхэр»
 • 19.0019.35 «ХъуэпсапIэхэр нахуапIэ мэхъу». ПсапащIэ телемарафон
 •  
 • Щэбэт, бадзэуэгъуэм и 23
 • 7.408.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 8.10 2016 гъэр Урысейм Кином и илъэсу щагъэуващ. «Табор уходит в небо». КъБР-м и цIыхубэ артист Мулай Барэсбий и фэеплъу. Ещанэ Iыхьэ
 • 8.509.15 «Щэбэт пщэдджыжьышхэ»
 • 11.1011.20 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 14.2014.30 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 •  
 • Тхьэмахуэ, бадзэуэгъуэм и 24
 • 10.2011.00 ЩIыпIэ зэман. «Тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 •  
 •  «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и радио
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 18
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 10.1510.30 Тхьэбысым Умар и уэрэдхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 12.1012.35 «Тау адет» Хочуев Т. (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.3513.00 «Си Iэгур бзухэм яхузоущI». КIыщокъуэ Алим
 • 13.2513.50 «Iуэху куэд щызэфIагъэкI блыщхьэ»
 • 13.5014.00 «Ди сабиигъуэм щыгъуэ». Сабийхэм папщIэ концерт (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.2516.35 КIыщокъуэ Алим. «Фыузыншэну си гуапэщ»
 • 16.3516.50 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» циклым щыщщ (адыгэбзэкIэ)
 • 16.5017.00 Усыгъэм и толъкъунхэр. Къардэн Бубэ (адыгэбзэкIэ)
 • Гъубж, бадзэуэгъуэм и 19
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 10.1510.30 Мэз Iэниуар. «ФIы щIэи, псым хэдзэ» таурыхъыр (адыгэбзэкIэ)
 • 12.1012.35 «Гум и уэрэдхэр». Макитов Сэфар и усэхэр зыщIэлъ компози-цэ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.3513.00 Концерт (адыгэбзэкIэ)
 • 13.2513.45 «Iуэху нэхъыщхьэм теухуауэ»
 • 13.4514.00 «ХъыбарIуатэм и пхъуантэ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.2516.40 Джек Лондон. «ГъащIэм и хабзэ» рассказыр (адыгэбзэкIэ)
 • 16.4017.00 «Зы уэрэдым и тхыдэ» (адыгэбзэкIэ)
 • Бэрэжьей, бадзэуэгъуэм и 20
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 10.1510.30 «Вагъуэбын» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.1012.30 КIыщокъуэ Алим. «Си псалъэхэр зэкIэ сухакъым»
 • 12.3013.00 Шекспир и сонетхэр. «Уэр папщIэ»
 • 13.2513.45 Гуртуев Эльдар. «Жьынду закъуэм и гъы макъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.4514.00 «Редакцэм къэкIуа письмо» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.2517.00 Нало Заур. «Жэщтеуэ» рассказыр (адыгэбзэкIэ)
 • Махуэку, бадзэуэгъуэм и 21
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.108.00 Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 10.1510.30 АфIэунэ Лиуан. «Гъэмахуэм и плъыфэхэр». Сабийхэм папщIэ (адыгэбзэкIэ)
 • 12.1012.45 КIыщокъуэ Алим. «Гуапагъэмрэ лъагъуныгъэмрэ къапкърыкI нэхур» (адыгэбзэкIэ)
 • 12.4513.00 Богатырёв  У.  Усыгъэм и дакъикъэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.2513.45 «И чэзу дыдэщ»
 • 13.4514.00 КIыщокъуэ Алим. «Мэз кхъужьейм и къудамэ къысхуэшэ»
 • 16.2516.45 Концерт «Гукъыдэж» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.4517.00 Ислъамым и макъ (адыгэбзэкIэ)
 • Мэрем, бадзэуэгъуэм и 22
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 7. 10, 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.257.45 «Пщэдджыжьыр Османовэ Маринэ дригъусэу»
 • 7.458.00 Ретро-радио. 70-80 гъэхэм я уэрэдхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 10.1510.30 Таумурзаев Д. «Тюклесхан» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.1012.30 КIыщокъуэ Алим. «Нал мыкъута» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.3012.40 Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 12.4013.00 «Винил кафе»
 • 13.2513.40 «Адыгэхэм я хабзэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 13.4014.00 «И Iэпэхэм дыщэ къыпощ». IэпщIэлъапщIэхэм я фестивалым къратыкI (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.2516.45 Къанкъул ФIыцIэ. Концерт. «Лъагъуныгъэр псынэм хуэдэщ» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.4517.00 «Ууаз» (диным теухуауэ) (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Щэбэт, бадзэуэгъуэм и 23
 • 10.1011.00 «Кавказ пшэплъхэр»
 • 12.1012.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 12.2512.40 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.4013.00 Концерт «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, бадзэуэгъуэм и 24
 • 10.1010.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр
 • 10.2511.00 Василенкэ И. «Пхъуантэ щхъуантIэ цIыкIу» (адыгэбзэкIэ)
 • 12.1013.00 Театрыр микрофоным Iутщ. Токаев А. «Щауэхэр» радиоспектаклыр (балъкъэрыбзэкIэ)
 •  
 • КъБР-м и радио
 •  
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 18
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.40 — «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.48 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 — «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.48 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 — «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.25 — «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 22.00 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 6.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • Гъубж, бадзэуэгъуэм и 19
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.30 — «Мени оюмум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.05 — «Лъэпкъым къыдекIуэкI хабзэ дахэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.25 — Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 13.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 16.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 — «Лъэпкъым къыдекIуэкI хабзэ дахэ» (урысыбзэкIэ)
 • 18.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Къаяда гюлле» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • Бэрэжьей, бадзэуэгъуэм и 20
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00,16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 10.05 — «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.35 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Гукъыдэж» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.20 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 14.40 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.50 — Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.20 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 18.35 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 22.00 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 23.30 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.302.00 «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • Махуэку, бадзэуэгъуэм и 21
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21. 00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Дунейр нобэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 9.30 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.15 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.20 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 — «Набдзэгубдзаплъэхэм я клуб» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Таула бла таулула» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 12.05 — «КъэкIуэнур нобэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.30 — «Макъамэм и толъкъунхэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 — «Дунейр нобэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 15.35 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.15 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.20 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 — «Набдзэгубдзаплъэхэм я клуб» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 18.05 — «КъэкIуэнур нобэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.30 — «Макъамэм и толъкъунхэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.25 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 00.30 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Гукъыдэж» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.10 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.50 — Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • Мэрем, бадзэуэгъуэм и 22
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.20 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 11.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 12.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.35 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 — «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.20 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 18.35 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 18.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.30 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.25 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • Щэбэт, бадзэуэгъуэм и 23
 • 7.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.25 — «Шаудан» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Радиус — 99,5-FM» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — «Усэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.00 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.20 — «Дэрэжэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 12.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.00 — «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 15.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Шаудан» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 16.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 16.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Радиус — 99,5-FM» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 — «Усэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 18.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 18.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.20 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 23.30 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.10 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, бадзэуэгъуэм и 24
 • «ХъыбарыщIэхэр». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 10.00, 14.00
 • «Жангылыкъла». Тхьэмахуэм къэхъуахэр:
 • 8.00, 15.00
 • «Новости». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 12.00, 17.00
 • 7.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.10 — «Ди зэIущIапIэм» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.40 — «Дерс» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.10 — «Театрыр микрофоным Iутщ» (урысыбзэкIэ)
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.10 — «Ди зэIущIапIэм» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 16.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.40 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 — «Театрыр микрофоным Iутщ» (урысыбзэ-кIэ)
 • 19.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Шаудан» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Радиус — 99,5-FM» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — «Усэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэ- кIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Шаудан» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 5.25— «Радиус — 99,5-FM» (урысыбзэкIэ)
 • 5.45 -«Усэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 6.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)