ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2016-01-30

 • ХъуэкIуэн Антисэ
 • ХъуэкIуэн Антисэ 1957 гъэм Къуэжьыкъуей (Шэрэдж Ищхъэрэ) къуажэм къыщалъхуащ. ЕджапIэм щыщIэса лъандэрэ усэ етх.
 •  
 • ГущIэгъу  хуэщI
 •  
 • ЩыщIэнатэм гум уэздыгъэ,
 • Къиплъэгъуэнт абы щыушэр,
 • Нэхэм ятхыфатэм тхыгъэ,
 • Ар къыбгурыIуэнт псалъэншэу.
 • УэсхьэлIэнущ гурэ псэкIэ
 • Лъагъуныгъэр, идзу нур,
 • Ныпхуэсхьынущ дыгъэ бзийкIэ
 • Лъагъуныгъэм и къарур.
 • Уилъэгъуащи фIыуэ си псэм,
 • СфIумыгъэкIуэдыж гугъапIэр,
 • Си гъащIэм ухуэхъуащи гъусэ,
 • КъыщIыумыгъэкIыж
 • ар пщIыхьэпIэу.
 • НитIыр щыгъкIэ къащIэж нэпсыр
 • ТIэкIу зыхэщIи, хуэщI гущIэгъу.
 • Ар къыпожри гущIэм лъыпсу,
 • Гум и къуэпсыр умыгъэгъу.
 •  
 • Адыгэ  щIалэм  и  гурыгъухэр
 •  
 • Мамырыжами жэщыр,
 • Гупсысэм сыкъимыгъанэ,
 • Ужьыхыжами даущыр,
 • Жейр къысхуемыкIуэ си нэм.
 •  
 • Согупсыс защIэу си гъащIэр,
 • Нэгум ущIэту йокIуэкI,
 • Мы дуней псор щIэщIэращIэр
 • Уэра си гугъэурэ блокI.
 •  
 • Услъагъумэ жыжьэу ублэкIыу,
 • Зехъуэжыр гум и къеуэкIэм.
 • Уи гъуэгум сыщыпIууамэ,
 • Уожьэжыр уи щхьэр щIэIуауэ.
 •  
 • Си гухэлъ щэхум щыгъуазэр
 • Мазэгъуэ дахэу фIэрафIэрщ.
 • Псэр зыхуэпабгъэу и гъуазэр
 • УхыхьэжакIэщ жей IэфIым.
 •  
 • Уэ умыщIэххэу уи пщIыхьым
 • МазэщIэу сыныхыхьэнщ,
 • Гум и IункIыбзэр здэпхьыр
 • КъэсщIэнщи, къыпфIэздыгъунщ.
 •  
 • КъызжиIэ псори уи плъэкIэм
 • Щэхуу зыхызощIыкIыр.
 • Гухэлъым мурад игъэшыр
 • КъозгъэщIэфынущ псалъэншэу.
 •  
 • Си гъащIэм ухэтщи дыгъэу,
 • Жэщхэри кIыфI къысщымыхъу.
 • Уи гъуэгум си лъагъуныгъэр
 • Махуэ хуэхъуну сохъуэхъу.
 •  
 • Уэзгъэщхьыфыну бзылъхугъэ
 • Щалъхуакъым мы дуней псом,
 • Си лъагъуныгъэм и лыгъэм
 • ИщIащ насыпыфIэ псэр.
 •  
 • ХьэпцIэ Аннэ
 • ХьэпцIэ (КIунтIыщ) Аннэ зыхуеджа IэщIагъэр юристщ, технологщ. Ауэ бзэм, тхэным дихьэхырти, журналист Iуэхум зритыжауэ, илъэс 20 мэхъури, ди къэрал телевиденэм адыгэбзэмкIэ и редакцэм щолажьэ, УФ-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм хэтщ.
 • Аннэ куэд щIауэ усэхэм дахьэх. Абы и Iэдакъэ къыщIэкIащ адэжь лъахэм, анэм, лъагъуныгъэм, нэгъуэщIIуэхугъуэ куэдми ятеухуа усэхэр.
 • ГъащIэ
 • Нобэ гуэрым сыту упшагъуафэ,
 • КъыщызжаIэ куэдрэ къохъу.
 • ГъащIэ гъуэгур дощIэ — ар мыджафэ,
 • Гугъуехь куэдым упхымыкIыу мыхъу.
 •  
 • Сэ си хьэлкъым си гурылъхэр сIуатэу,
 • ФIыри Iейри псэкIэ согъэвыж.
 • Зэми игу къысщIогъури зэманыжьыр
 • щатэу,
 • КъыскIэлъоджэ: тIэкIу зыхуэсакъыж !
 •  
 • Хьэуэ, гу узын сэ скIуэцIылъыжкъым,
 • Мывэм хуэдэу быдэ хъуащ.
 • Толъкъунышхуэм пэсщIу щыта нэпсым
 • И къежьапIэр куэд щIауэ гъужащ.
 •  
 • ГъащIэ, сыту уэ угущIэгъуншэ,
 • Я нэхъ мывэ быдэр къогъэчэф.
 • ФIыуэ слъагъухэр сыбогъэщIыр
 • гулъытэншэ,
 • Псэ зыIумыт «гуащэщ» къысхужогъэIэф.
 • 2011 гъэ
 •  
 • Джылахъстэней
 •  Къуршылъэ-бгылъэу фIыгъуалъэ кIадэ,
 • Си адэжь лъахэу Джылахъстэней,
 • Шууей щауэщIэ щIыхьыбэ уардэу
 • Дунейм щогъахъэр, Джылахъстэней.
 •  
 • Уэ уи пшыналъэр щызэрылъэлъкIэ
 • Бзухэр мэфыгъуэр, Джылахъстэней.
 • ГуфIэгъуэ джэгум Iэгухэр дэлъалъэу
 • Лъакъуэр золъатэр, Джылахъстэней.
 •  
 • Псы уэр акъужьхэр лэжьэгъуэ махуэм
 • КъыптолъэщIыхьхэр, Джылахъстэней,
 • Хьэм бэв уи натIэщ, тIэтIэжщ уи Iэщхэр,
 • Щапхъэр уи лIыгъэщ, Джылахъстэней.
 •  
 • Дыгъэр къыщепскIэ, и псэр дохьэхри,
 • Уи деж щогувэ, Джылахъстэней.
 • Вагъуэбэ жэщхэм гущащхьэ дэси
 • ЗыпхуещI Шыхулъагъуэм,
 • Джылахъстэней.
 •  
 • Уи нэхъыжьыфIхэу фIыр зи Iэужьхэр
 • Ди нанэ-дадэщ, Джылахъстэней,
 • ЩIэблэу къыпщIэхъуэр щIэныгъэ
 • бынщи,
 • Угъурлы нэгухэщ, Джылахъстэней.
 •  
 • Нэхьэху-псэхьэхухэу, тхьэIухуд защIэу
 • ЩIыкIафIэщ уипхъухэр,
 • Джылъахъстэней,
 • ПцIащхъуэу зелъатэу утыку гъэбжьыфIэр
 • Уи шууей жэрхэрщ, Джылахъстэней.
 •  
 • Хышхуэр си гъуэгуми, щIыгум сытетми,
 • Ситми уафэгум , Джылахъстэней,
 • Си гур пхуоусэ, си псэм ухэлъщи,
 • Си лъахэ дыщэу Джылахъстэней.
 •  
 • Псалъэ схурикъуркъым
 •  Си гуфIэгъуэщ нобэ, цIыхухэ,
 • Псоми, кхъыIэ, къыздэфIыгъ.
 • Хуиту зокIуэ, феплъыт, мышынэххэ,
 • Зыми си къуэ цIыкIур щымыгугъ.
 •  
 • Япэ лъэбакъуэхэр хечэ гъащIэм
 • ЗегъэщIагъуэ, псори фIэбэлыхьщ.
 • КъэувыIауэ, зэм хуоплъэкI и адэм,
 • Зыбгъэдэлъэдэнур къыхуэмыщIэу
 • бэлыхь телъщ.
 •  
 • И Iэ цIыкIухэр дридзейу къысхуожэ,
 • Дунеишхуэр тIуми тхуримыкъу.
 • Мис аращ насыпыр, маржэ,
 • ФхуэсIуэтэнут, ауэ  псалъэ схуримыкъу.
 • 3.12.1996 гъэ
 •  
 • ЩоджэнцIыкIу Еленэ
 • Адыгэ усакIуэшхуэ ШоджэнцIыкIу Алий и къуэ Лиуан и къуэж Мурат ипхъущ Ленэ. Абы нэгъабэ Налшык дэт Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и институтыр къиухащ, иджыпсту Москва аспирантурэм щоджэ. Усэ тхыным дехьэх, «Зэхуагъэ здэщыIэ Урысей» партым иригъэкIуэкIа зэпеуэм етIуанэ увыпIэр къыщихьащ. ЩоджэнцIыкIу Ленэ и усэхэр япэу тыдодзэ.
 • УсакIуэ
 •  ЩоджэнцIыкIу Алий и фэеплъу
 •  УсакIуэр — бегъымбарщ, щIэхъуэпсу,
 • ЩIылъэркъым зыхуеIэр абы и псэр.
 • Уафэ щIэншэрщ зытеплъызэр и нэр,
 • Бгы аузхэм кърахьэх зэм псы
 • толъкъунхэр,
 • Зэм уэсукхъуэкIэ къыщапхъуэ уи нэр.
 •  
 • ЩIалэм и теплъэм удихьэхыу,
 • Пщащэ щэныфIэм напIэр ирихьэхыу,
 • Губжьым къримыпхъуэтыжу къамэр
 • Адыгэ гъащIэр тхыжыныр къалэну
 • И пщэм дилъхьэжат усакIуэм и къалэмым.
 •  
 • Зауэр напэншагъэкIэ гъэнщIащи,
 • ГуIэгъуэ нэпсхэр къыфIожэх
 • щхьэлъащIэм,
 • Уафэ лъащIэ къабзэр зэхиупщIатэу,
 • ЩхьэщолъэтыкI фашистым
 • и кхъухьлъатэр.
 •  
 • Топхэр мэгъуагъуэ, щIопщауэ макъым
 • игъэткIыбжьу джабэр,
 • Шы гужьеяхэм къаIэтыр сабэр.
 • И бийхэм къыщIадза мафIэсым
 • Пхыжынщ усакIуэр, шыбгым ису,
 • ИщIэжу дуней зэрызехьэм
 • ХилъхьэнкIэ зэрыхъунур и щхьэр.
 • Зауэм зыми хуиIэкъым гущIэгъуи:
 • ИреIэхъуэ, ирезауэлI е ирегубгъуэ,
 • Псори, хэх имыIэу и зэхуэдэщ,
 • Залымыгъэм напIэр дэмыхуадэу.
 • Окопым къолыдыкIыр мафIэ лыгъэр,
 • Зауэм и IугъуэкIэ бгыщхьэр мэбауэ.
 • Ауэ и щхьэм хуитыжыным папщIэ,
 • Адыгэр щысхьыжакъым зэи гъащIэм,
 • Хихакъым гугъэр махуэщIэм IущIэным…
 • АрщхьэкIэ нэсакъым усакIуэр
 • а махуэщIэм.
 • Гупсысэр уахътыншэу хэжыхьри
 • зэманым,
 • Игъуэ нэмысу IэщIахами гъащIэр,
 • Къыхуигъэнащ и лъэпкъым акъыл жаныр,
 • Гум и хуабагъэр, псэм и фIыщIэр.
 •  
 • Аннетэ
 •  Псалъэр псэм къыIэщIомащIэ,
 • Апхуэдэу мащIэщ къыдитар дэ гъащIэм,
 • ПщIыхьым дыхэту дахуэжэну
 • лъапцIэрышэу,
 • Къытхуэлъагъужыркъым адэжьхэм
 • я гуращэр.
 • Куэд щIауэ дымылъэгъуами анэр,
 • ДыхуэпIэщIэжыфыркъым ди унэм.
 • Уэшхыр къызэрешхыр тфIэщIэщыгъуэу,
 • Къыщыджыхьыжкъым, зэдутхыжу,
 • псыхьэлыгъуэм,
 • Зэзэмызи зытщIыжу нэджэIуджэ,
 • Зыдгъэбалигъыурэ диплъэжкъым
 • гъуджэм.
 • Мыбдеж кIыфIыгъэщ, къыщытхэуэу
 • минэр,
 • ЗызэтIкъузылIэжрэ, дышынэу.
 • НэхъыфIщ улIэжми умэжалIэу,
 • УIэщIэхуэ нэхърэ фашистым пщылIу.
 • Дэтхэнэ зыми фIыуэ ещIэр:
 • Нэхущыр къэсмэ, пшэкIэплъ къещIыр.
 • ЩIыр хьэрэкIытIэу къигъэнэхуу.
 • Ди нэри щоужыр нэхум
 • Окопэ кIыфIым дисым куэдрэ,
 • Ешами, тIэкIу зимыгъэпсэхуу,
 • Аннетэ мабзэ икIи мадэ.
 • Мэхъур и фIэщ: къэсынущ махуэр,
 • Дыгъэшхуэм щIылъэр къигъэнэхуу.
 • Псэунущ ар иджыри гушхуэу,
 • И щIалэ цIыкIур хъухукIэ лIышхуэ.
 • Зауэм къикIыжынщ щхьэгъусэр.
 • Хадэр дэгъэгъэнщ дыгъэ къытепсэм…
 • Ирихыжыфмэ зы гъатхэ,
 • Уаер кIуэщIыу, ткIужыху уэсыр.
 • Псэм къемэщIэкIыу псалъэ мащIэр
 • Гъатхэр къэсыхукIэ дзыхь
 • къытхуащIыр.
 • Жеинщ пщIыхьэпIэ имылъагъуу
 • Аннетэ, илъэщIыжынщ нэпс лъагъуэр.
 • Дихутэжынурэ ди унэ,
 • Гу ящытхуэжынущ анэм,
 • УIэгъэу къэкIуэжами, адэм
 • ЯхуэтщIыжынущ IэплIэ быдэу.
 • БакIэ щIэдгъэнэнщ ди быныр,
 • Ахэр къинэжынухэщ я унэм.
 • ТекIуэныгъэм и уэрэдыр Iунущ,
 • ХуащIу щIыхь цIыхухъухэм я къалэным.
 • Щхьэрихыжри и пыIэр зауэлIым,
 • Аннетэ дилъхьэжат щхьэцышхуэр и плIэм.
 • Ауэ, илъэс блыщI нэсауэ я ныбжьыр,
 • Хэлъщ акъылым дыпIэ лъэужьхэр,
 • Гум къегъэкIыж Iуданэ кIапэм
 • Зауэ зэманым и окопыр.
 • И дахагъэ псор къысхуигъэнахуэу,
 • Гъэмахуэ акъужь къыщопщэ си
 • щIымахуэм.
 • Бжьыхьэ дыщафэм и хъыбарегъащIэу,
 • Удз хуэлэжхэм я щхьэкIэхэр къыфIощIэ.
 • Жьыбгъэ емышхэрщ, зы къафIэмыIуэхуу,
 • ГуфIэжу губгъуэхэм щызэрызехуэр.
 • Гъатхэ къэкIуэнум и мэ къысIуригъауэу,
 • Си щIымахуэр гъэмахуэмэкIэ мэбауэ,
 • ГъащIэм хузигъэщIу гукъыдэж,
 • Си гукъеуэ псори егъэсыж.