ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2013-11-16

 • 1 КъБР «Мир» канал»
 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 18
 • 6.00 Мультфильм (6+)
 • 6.20 «ГукъэкIыжхэр». КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Беппаев Сергей и фэеплъу. Ещанэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ)       (16+)
 • 6.55 ««ВЛКСМ-95». Илъэс зэмылIэужьыгъуэ­хэм комсомолым хэтахэмрэ КъБР-м и Парламентым и ЩIалэ­гъуа­лэ палатэм щыщхэмрэ я зэIущIэ (12+)
 • 7.40 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 • 8.10 «Адыгэбзэм и гупсэхэр». Адыгэбзэр езы­гъэджхэр ягъэлъапIэ. ПэщIэдзэр (адыгэб­зэкIэ) (12+)
 • 8.55 «49-нэ каналым и пощт» (12+)     
 • 17.20 КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Темыр­къан Пётр (12+)
 • 18.00 «49-нэ каналым и пощт» (12+)
 • 19.25 «БлэкIар уигу иумыгъэху» (балъ­къэ­рыб­зэ­­кIэ)
 • 19.50 «Объективым къищ гъащIэр». Тележурнал (16+)
 • 20.20 «ЩIыуэпс». Дунейр хъумэным теухуауэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.50 «Адыгэбзэм и гупсэхэр». Адыгэбзэр езыгъэджхэр ягъэлъапIэ. КIэухыр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 ХъыбарыщIэхэр
 • Гъубж, щэкIуэгъуэм и 19
 • Сыхьэти 10-рэ дакъикъи
 •  10 пщIондэ лажьэркъым
 • 17.20 «ЛИК». Тележурнал (16+)
 • 18.00 «49-нэ каналым и пощт» (12+)
 • 19.25 Мультфильм (6+)
 • 19.40 Къэрэшей лъэпкъыр зэрырашрэ илъэс 70 щрикъум ирихьэлIэу. «Лъэпкъым игу къинащ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.10 СурэтыщI Болатовэ Любовь (12+)
 • 20.40 КъБР-м и Парламентым и махуэшхуэ. «КъБР-м и Парламентым: цIыхухэмрэ къэхъуахэмрэ». Нэхущ Заурбий (16+)
 • 21.10 «Лъагъуэр гъуэгум хуокIуэ». ТхакIуэ Хьэх Сэфарбий дыIуощIэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 ХъыбарыщIэхэр
 • Бэрэжьей, щэкIуэгъуэм и 20
 • 6.00 Мультфильм (6+)
 • 6.20 Къэрэшей лъэпкъыр зэрырашрэ илъэс 70 щрикъум ирихьэлIэу. «Лъэпкъым игу къинащ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.50 «ГъащIэр зыщ». Телефильм. УФ-м и цIыхубэ артист Кучуков Магомед (16+)
 • 7.10 СурэтыщI Болатовэ Любовь (12+)
 • 7.40 ХъыбарыщIэхэр
 • 7.55 КъБР-м и Парламентым и махуэшхуэ. «КъБР-м и Парламентым: цIыхухэмрэ къэхъуахэмрэ». Нэхущ Заурбий (16+)
 • 8.25 «Лъагъуэр гъуэгум хуокIуэ». ТхакIуэ Хьэх Сэфарбий дыIуощIэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.55 «49-нэ каналым и пощт» (12+)     
 • 17.20 «Утыкум къыхуигъэщIа». КъБР-м и цIыхубэ артисткэ Щэрмэт Людмилэ (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 18.00 «49-нэ каналым и пощт» (12+)   
 • 19.25 «Хьэлэл фхухъу!..». Япэ Iыхьэ (балъкъэ­рыбзэкIэ) (12+)
 • 20.00 «Прохладнэ щIыналъэм и махуэ» (16+)
 • 20.55 «Джэрпэджэж». Тележурнал (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 21.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 21.40 ХъыбарыщIэхэр
 • Махуэку, щэкIуэгъуэм и 21
 • 6.00 Мультфильм (6+)
 • 6.20 «Хьэлэл фхухъу!..». Япэ Iыхьэ (балъ­къэрыб­зэкIэ) (12+)
 • 6.55 «Джэрпэджэж». Тележурнал (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 7.40 ХъыбарыщIэхэр
 • 7.55 «Шынагъуэншагъэр къызэзыгъэпэщ бгырыпххэм я мыхьэнэр сыт?» (12+)
 • 8.05 «Прохладнэ щIыналъэм и махуэ» (16+)
 • 8.55 «49-нэ каналым и пощт» (12+)     
 • 17.20 «Дызэгъусэу». ЩIалэгъуалэм папщIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 18.00 «49-нэ каналым и пощт» (12+)   
 • 19.25 Мультфильм (6+)
 • 19.35 «Хьэлэл фхухъу!..». ЕтIуанэ Iыхьэ (балъ­къэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.00 «Ди пелуанхэр». Алыдж-урым бэнэ­кIэмкIэ дунейпсо чемпион Фанзий Сос­лъэн (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.25 «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.55 «КъэкIуэнур нобэрей махуэм пыщIащ». «Налшык» ОРТК-м и унафэщI, тхакIуэ, кинорежиссёр Вэрокъуэ Владимир (16+)
 • 21.40 ХъыбарыщIэхэр
 • Мэрем, щэкIуэгъуэм и 22
 • 6.00 Мультфильм (6+)
 • 6.20 «Хьэлэл фхухъу!..». ЕтIуанэ Iыхьэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «Ди пелуанхэр». Алыдж-урым бэнэкIэмкIэ дунейпсо чемпион Фанзий Сослъэн (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 ХъыбарыщIэхэр
 • 7.55 «Ретроспектива». «Мэлыхъуэ щIакхъуэ». Телевизионнэ фильм (12+)
 • 8.10 «КъэкIуэнур нобэрей махуэм пыщIащ». «Налшык» ОРТК-м и унафэщI, тхакIуэ, кинорежиссёр Вэрокъуэ Владимир (16+)
 • 8.55 «49-нэ каналым и пощт» (12+)     
 • 17.10 Мультфильм (6+)
 • 17.20 «Ди къэкIуэнур». Бахъсэн къалэм дэт ­курыт еджапIэ №10-р (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.40 «Перспектива» (12+)
 • 18.00 «49-нэ каналым и пощт» (12+)   
 • 19.25 «Гупсысэхэр». ЩIалэгъуалэм папщIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 19.45 Автомобилистхэм пап­щIэ (16+)
 • 20.05 «ТВ-галерея». Скульптор ГъукIапщэ Арсен (16+)
 • 20.45 «Узыншэу фыщыт!» Тележурнал (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.10 «Нобэ, пщэдей…». Сирием щыIэ    Адыгэ ФIыщIэ Хасэм и тхьэмадэ Гугу Акрам (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 21.40 ХъыбарыщIэхэр
 • Щэбэт, щэкIуэгъуэм и 23
 • 6.00 Мультфильм (6+)
 • 6.25 «Перспектива» (I2+)
 • 6.45 «Гупсысэхэр». ЩIалэгъуалэм папщIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 «ТВ-галерея». Скульптор ГъукIапщэ Арсен (16+)
 • 7.40 ХъыбарыщIэхэр
 • 8.00 «Узыншэу фыщыт!» Тележурнал (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.25 «Нобэ, пщэдей…». Сирием щыIэ Адыгэ ФIыщIэ Хасэм и тхьэмадэ Гугу Акрам (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 8.55 «49-нэ каналым и пощт» (12+)     
 • 17.50 Мультфильм (6+)
 • 18.00 «Спорт хъыбархэр» (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (12+)
 • 19.20 «Iущыгъэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 19.40  ХъыбарыщIэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.00 «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и тхыдэм щыщщ». «Кабардинка» къэфакIуэ гупыр. ЕтIуанэ Iыхьэ               (16+)
 • 21.15 «Зы уэрэдым и хъыбар» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 21.35 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, щэкIуэгъуэм и 24
 • 6.00 Мультфильм (6+)
 • 6.25 «Iущыгъэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 6.45 ХъыбарыщIэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 7.00 «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и тхы­дэм щыщщ». «Кабардинка» къэфакIуэ гупыр. ЕтIуанэ Iыхьэ (16+)
 • 8.15 «Узыншэу фыщыт!» Тележурнал (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.40 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 8.55 «49-нэ каналым и пощт» (12+)     
 • 16.45 Мультфильм (6+)
 • 17.05 «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и тхыдэм щыщщ». «Кабардинка» къэфакIуэ гупыр. Ещанэ Iыхьэ (16+)
 • 18.10 «49-нэ каналым и пощт» (12+)   
 • 19.10 «Къайсын дыкъеджэу…» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 19.40 «Чемпионхэр». Къанщыкъуей зэкъуэшхэу Заур, Адэлбий, Борис (12+)
 • 20.10 «ЩIэныгъэм ехьэлIа хъыбархэр» (16+)
 • 20.40 «Уэрэдыр зи Iэпэгъу». КъБР-м гъуаз­джэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Щомахуэ Хьэсэнбий (адыгэбзэкIэ)     (16+)
 • 21.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и ТВ
 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 18
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.30 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «Жангылыкъла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.30, 17.10, 19.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.30 «Хамэ сабий щыIэкъым» программэр
 • 18.45 «Зэманым и лъэужь» программэ
 •  19.05 «Пэшым екIу сурэт». ТВ-м и режиссёр Жабоевэ Людмилэ
 •  
 • Гъубж, щэкIуэгъуэм и 19
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 «Адыгэ пщащэ» япэ дунейпсо фестиваль-зэпеуэр (адыгэбзэкIэ)
 • 9.30 «Ди щIэин» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.30 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбар-                   хэр. «Жангылыкъла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.30, 17.35 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 •  
 • Бэрэжьей, щэкIуэгъуэм и 20
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.30 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «Жангылыкъла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.30, 17.10, 19.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.30 «ЦIыхумрэ зэманымрэ». СурэтыщI Будаев Сулеймэн (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 19.05 «Си гур бгыхэм хэлъщ»
 • Махуэку, щэкIуэгъуэм и 21
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 «Нобэ япщэфIхэр»
 • 9.30 «Къэбэрдей-Балъкъэрым и зыгъэпсэхупIэхэр»
 • 11.30 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «Жангылыкъла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.30, 17.10, 19.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.30 «Дыгъуасэ. Нобэ. Пщэдей». Адыгэ уэрэдыжьхэм я фестиваль-зэпеуэр
 • 19.10 «Зы сурэтым и хъыбар»
 •  
 • Мэрем, щэкIуэгъуэм и 22
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр.
 • 11.30 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «Жангылыкъла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.30, 19.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.10 ЩIыпIэ зэман. Кавказ Ищхъэрэм щыхъыбархэр
 • 18.30 КъБР-м и Парламентыр илъэс 20 ирокъу
 • 18.55 «ГъащIэм щыщ зы махуэ». КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI КIыщ Мухьэдин
 •  
 • Щэбэт, щэкIуэгъуэм и 23
 • 8.10, 14.20 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 10.05 «Нобэ япщэфIхэр»
 • 10.35 «Уи дуней»
 • 11.10 ЩIыпIэ зэман. «Мэкъумэш хъыбарыщIэхэр»
 •  
 • Тхьэмахуэ, щэкIуэгъуэм и 24
 • 10.20 ЩIыпIэ зэман. «Тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 • 14.20 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 •   
 • КъБР-м и радио
 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 18
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.30 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «Жангылыкъла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.30, 17.10, 19.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.30 «Хамэ сабий щыIэкъым» программэр
 • 18.45 «Зэманым и лъэужь» программэ
 •  19.05 «Пэшым екIу сурэт». ТВ-м и режиссёр Жабоевэ Людмилэ
 •  
 • Гъубж, щэкIуэгъуэм и 19
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 «Адыгэ пщащэ» япэ дунейпсо фестиваль-зэпеуэр (адыгэбзэкIэ)
 • 9.30 «Ди щIэин» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.30 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбар-                   хэр. «Жангылыкъла» (балъкъэрыбзэ-                 кIэ)
 • 14.30, 17.35 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 •  
 • Бэрэжьей, щэкIуэгъуэм и 20
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.30 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «Жангылыкъла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.30, 17.10, 19.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.30 «ЦIыхумрэ зэманымрэ». СурэтыщI Будаев Сулеймэн (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 19.05 «Си гур бгыхэм хэлъщ»
 • Махуэку, щэкIуэгъуэм и 21
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 «Нобэ япщэфIхэр»
 • 9.30 «Къэбэрдей-Балъкъэрым и зыгъэпсэхупIэхэр»
 • 11.30 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «Жангылыкъла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.30, 17.10, 19.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.30 «Дыгъуасэ. Нобэ. Пщэдей». Адыгэ уэрэдыжьхэм я фестиваль-зэпеуэр
 • 19.10 «Зы сурэтым и хъыбар»
 •  
 • Мэрем, щэкIуэгъуэм и 22
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр.
 • 11.30 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «Жангылыкъла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.30, 19.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.10 ЩIыпIэ зэман. Кавказ Ищхъэрэм щыхъыбархэр
 • 18.30 КъБР-м и Парламентыр илъэс 20 ирокъу
 • 18.55 «ГъащIэм щыщ зы махуэ». КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI КIыщ Мухьэдин
 •  
 • Щэбэт, щэкIуэгъуэм и 23
 • 8.10, 14.20 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 10.05 «Нобэ япщэфIхэр»
 • 10.35 «Уи дуней»
 • 11.10 ЩIыпIэ зэман. «Мэкъумэш хъыбарыщIэхэр»
 •  
 • Тхьэмахуэ, щэкIуэгъуэм и 24
 • 10.20 ЩIыпIэ зэман. «Тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 • 14.20 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 •