ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къуажэдэсхэр зэкъуоувэ

2013-09-14

 •  
 • Лэскэн районым хиубыдэ жыла­гъуэхэм къуажэ зэхуэсхэр щра­гъэкIуэкI, пщIэ зыхуащI нэхъыжьхэр, администрацэм и лэжьакIуэхэр, район унафэщIхэр хэту.
 •   
 • А зэIущIэхэм щытопсэлъыхь икIи унафэ пыухыкIахэр щытращIыхь нобэ Лэскэн щIыналъэм щыпсэу цIыхухэр зыгъэпIейтей Iуэхугъуэ псоми.
 •  
 • Мы махуэхэм Урыху щекIуэкIа зи чэзу зэхыхьэм кърагъэблэгъащ районым и хабзэхъумэ IэнатIэхэм, ОГИБДД-м, нэхъыжьхэм я Советым къаб­гъэдэкIа лIыкIуэхэр, дин лэ­жьакIуэхэр.
 •  
 • Утыку кърахьа Iуэхухэм ящыщт къуажэм и теплъэр, ар къабзэу щытын зэрыхуейр.
 •  
 • Мы Iуэхум теухуауэ лэжьыгъэшхуэ ирагъэкIуэкIащ жылэм дэсхэм, шко­лакIуэхэм, администрацэм, цIыхухэр лэжьыгъэ IэнатIэкIэ къызэзыгъэпэщ район центрым: хабзэм къемызэгъ пхъэнкIий идзыпIэхэр ягъэсеящ, кIэрыхубжьэрыху зэхуэхьэсыпIэхэр зы­хуей хуагъэзащ. Псом хуэмыдэу къаруушхуэ гъэм и кIыхьагъкIэ трагъэ­кIуадэ «Кавказ» федеральнэ гъуэгу Iуфэм щызэтрихьэ пхъэнкIийм. Къуажэм блэж транспортым къызэранэ­кIым и щIыIужкIэ жылэдэсхэми къа­хокI пхъэнкIийр дэнэ и дежи щизыдзхэр. Ауэ щыхъукIэ ар дэзыш машинэ щхьэхуэ яIэщ, пIалъэ пыухыкIам тету я куэбжэпэм блэ­кIыу…
 •  
 • Жылагъуэ зэхуэсым апхуэдэу щытепсэлъыхьащ щIалэгъуалэ Iуэхухэм, гъэсэныгъэм, цIыхубэ организацэхэм я къалэнхэм, къуажэм и теплъэмрэ цIыхухэм я псэукIэмрэ егъэфIэ­кIуэным теухуауэ ящIэм, нэгъуэщI­хэми.
 •  Жанокъуэ Хьэутий.
 •