ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Бын куэд зыпI анэхэм я пщIэ лъагэр

2013-08-08

 • Унагъуэр къэралым и быдапIэщ. Абы и зэIузэпэщыгъэм хэхъуэху, гулъытэ нэхъыбэ игъуэтыху, къэралри нэхъ лъэщ, къарууфIэ мэхъу.
 •  
 • Зэгъэщтокъуэ Людмилэ

  Бахъсэн куейм къызыхуэтыншэу щызэтеублащ бын   куэд щапI унагъуэхэм ядэIэпыкъуныр. Республикэм и адрей щIыпIэхэм еплъытмэ, щIыпIэм иIэ демографие щытыкIэр куэдкIэ ефIэкIуащ. Мыхьэнэшхуэ зиIэ а Iуэхушхуэм гулъытэ хэха щыхуащI щIыпIэ администрацэм.

 • — Ди щIыпIэм хыхьэ жылэхэр къапщтэмэ, абыхэм щыпсэу­хэм ящыщу унагъуэ 233-м сабии 5 е нэхъыбэ щапI, — жеIэ куей администрацэм лэжьыгъэмрэ социальнэ зыужьыныгъэмкIэ и IэнатIэм и эксперт Хъуэжэ Зерэ. — Унагъуэшхуэхэм ядэIэпыкъуным, абы илъ лъапIэныгъэхэр хъумэным къэралым хуищI гулъытэр махуэ къэс нэхъ нэрылъагъу мэхъу.
 • Бын куэд зыпI анэхэм я пщIэр кIуэ пэтми нэхъ лъагэ щохъу куейм. ЩIыпIэм щыщ анэ быныфIэ 20-м «Анагъэм и щIыхь» медалхэр иратащ. Апхуэдэу бынунагъуэшхуэу 9-м «ГАЗель» автомашинэхэмкIэ яхуэупсащ.
 • Бахъсэненкэ жылэм щыпсэу, илъэс 80 зи ныбжь Бичэ Ленэ сабии 5 ипIащ, гъащIэм и гугъуехьхэм, лъэпощхьэпохэм къапимыкIуэту. Нобэ а бзылъхугъэ быныфIэр къуэ­рылъху-пхъурылъхухэу, абыхэм я быныжхэу 30-м я анэшхуэ IэфIщ. А щапхъэм ирокIуэ Зеикъуэ къуажэм щыщ, хьэрычэтыщIэ бзылъхугъэ Хьэщэ Рузаннэ. Анэ насыпыфIэм зэкIэ иIэр бын цIыкIуитIщ, ауэ мыгувэу сабий ещанэри игъуэ­­тынущ, Тхьэм жиIэмэ.
 • — Ди адыгэ бзылъхугъэхэр, игъащIэми къызэрекIуэкIыу, я бынунагъуэхэм ятеубгъуауэ, щIэблэ узыншэ лъэпкъым къыщIэгъэувэным я къарури зэфIэкIри ирахьэлIэ, — жеIэ анэм, цIыхубзым и гъащIэм зи творчествэм увыпIэ хэха щезыт усакIуэ Зэгъэщтокъуэ Людмилэ. — Иджырей бзылъхугъэр а псоми къищынэмыщIауэ, лэжьапIэ IэнатIэ Iутщ, ехъулIэныгъэфIхэр абы щызыIэрызыгъэхьэхэри мащIэкъым.
 •  
 • АЛОКЪУЭ Аринэ.
 • Бахъсэн куей.