ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зы лIыр джэдыгуибгъурэ лIибгъур джэдыгуншэу щыт хъунукъым

2013-06-21

 • КъБР-м и Правительствэм и зэIу­щIэ­хэм социальнэ и лъэныкъуэкIэ ди жылагъуэхэм я щытыкIэм щIэмычэу щытопсэлъыхь. Республикэм и унафэщIхэми къуажэдэсхэм я псэукIэр зрагъэлъагъу. Дауи, ди жылэхэр зыхуей-зыхуэфI­хэмкIэ зэ­хуэдэу къызэгъэпэщакъым. Налшык къалэм къедзахэр е район центрхэм пэгъунэгъухэр нэхъ зыхуей хуозэ. Пхы-дзахэр-щэ? Дауэ хъурэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъунапкъэм щысхэм я Iуэхур? ЦIыху къызэрыгуэкIхэр сыт нэхъыбэу зыгъэпIейтейр? Ахэр зэдгъэщIэн папщIэ, Тэрч районым хыхьэ Ислъэмей къуажэм иджыблагъэ дыщыIащ икIи щIыпIэ администрацэм и унафэщI Лыкъуэжь Владислав зыхуэдгъэзащ.
 •  
 • — Владислав, фи къуажэр районым и жылэ нэхъ инхэм, нэхъыжьхэм ящыщу си гугъэкъым.
 • — Ислъэмейр къыщызэрагъэпэщар 1815 гъэрщ. И инагъ и цIыкIуагъым утепсэлъыхьмэ, унагъуэ 340-м щIигъу дэсщ, цIыхуу 1650-рэ щопсэу. Абыхэм ящыщу 800-р IэнатIэ Iутщ, нэхъ цIыкIуми, шко­ла­кIуэми сабий 320-м щIигъу диIэщ,             350-р пенсэм щысщ.
 • — Фи цIыхухэр нэхъыбэу сыт зыхэп­сэу­кIыр?
 • — Япэ дыдэу щIым къытрахыращ. ИтIа­нэ, мащIэ-куэдми, Iэщым, джэдкъазым къыпах хъерырщ. Жылэм гъавэ щIапIэу гектар 2800-м щIигъу диIэщ. Фермеру унагъуэ 12 къуажэм дэсщи, гектар 200 зэрахьэ. КIэщIу жыпIэмэ, а щIы Iыхьэм цIыху 60 егъашхэ. КъимыдэкIэ унагъуи 164-м гектаритIым къыщыщIэдзауэ  100-м щIигъу зиIэ яхэту, щIыр бэджэнду яIыгъщ. Къуажэм хуабжьу сэбэпышхуэ къытхуохъу щIы нэхъыбэ зиIэхэр — езыхэр щIалэу, илъэс 35-40-м фIэмыкIауэ апхуэдэхэщ. Я цIэ къыхэзгъэщыну сыхуейт Хьэрэдурэ Чэрим, Цырхъуо Сэрэбий, Умар Аслъэнбэч, ТIымыжь Ас­лъэн, Пыжьынэ Анзор сымэ. Джэд IускIэ,          мэ­къу­мылэкIэ нэхъ хуэмыщIахэм ахэр хуаб­жьу ядоIэпыкъу.
 • КъищынэмыщIауэ, былым зыгъэшхэну иужь ихьэхэм щIэгъэкъуэнышхуэ къахуохъу «Мэкъумэш банкыр». Езыхэм я хьэрычэтми, дэ дахуэлъаIуэми, нэгъабэрэ мы гъэм щыщу блэкIа зэманымрэ къапщтэмэ, ди къуажэм къыдыхьащ сом ме­луанибгъу.
 • — ЩIым теухуауэ языныкъуэ къуажэхэм къаугъэ къыщаIэт, ар нобэ зэры­гуэ­шамкIэ мыарэзыуэ. Фи жылэм апхуэдэ псалъэмакъ дэлъкъэ?
 •  — А упщIэр къыщызэптынум сыхуэ­пIа­щIэу сыпэплъэрт. Ди къуажэми къыщаIэт ап­хуэдэ псалъэмакъ. Ауэ унагъуэ къэс щIыр зэхуэдэу ятедгуэшэну апхуэдэ унафи закони щыIэкъым. Нэхъапэхэм щIы хуэмеями, иджы цIыху зыкъомым жэрдэм ящIащ бэджэнду вапIэ тIахыну: я щхьэ зэрапIыжын, я сабийр мылъку нэхъ зиIэхэм яйм емыхъуапсэу яхуэпэну, ира­гъэ­джэну хуейуэ. Зы лIыр джэдыгуибгъурэ лIибгъур джэдыгуншэу къезэ­гъыр­къым. Ауэ мис мы гъэм еух щIы зы­Iыгъхэм етщIылIа зэгурыIуэныгъэри, си гугъэщ къаугъэ къыхэмыкIыу а Iуэхум уна­фэ тэмэм тетщIыхьыфыну.
 • — Владислав, ди республикэм и Iэ­тащхьэр Дзэлыкъуэ щIыналъэм щы­щы-Iам щыгъуэ жиIауэ щытащ « Къуажэдэсхэр псы зэфэнкIэ къытхузэмыгъэпэщмэ, абы властым и пщIэр иреудых ». Абы и IуэхукIэ сыт жыпIэн?
 • — Нобэ абы нэхъ Iуэхушхуэ ди жылэм дэлъкъым. МахуитI къэс ещанэм псы зэфэн еттыфу аращ цIыхухэм. Ари тху­зэ­фIэ­кIыу щытакъым. АбыкIэ фIыщIэ ин хуэсщIыну сыхуейщ районым и нэхъыжь Пэнагуэ Максим. Ар ди республикэм и уна­фэщIым хуэзэху ди Iуэхур зэрыхэплъэгъуэр жриIэурэ, «Курп псы зе­кIуа­пIэхэр» зэгъэпэщыжыным сом мелуани 140-рэ халъхьауэ щытащ. Абы и ужькIэ пэрыхьэту диIащ. А лъэхъэнэм ток уасэкIи хуабжьу зыкъытщIагъэкъуащ. Ауэ илъэситI хъуауэ дотацэ щыIэж­къыми, токыр коммерцэ уасэкIэ къэтщэхун хуей мэхъу икIи дыпэлъэщыр­къым.
 • Сыту жыпIэмэ, Астемырей нэс километр 12-кIэ къыдош. Абы мылъкушхуэ ехь. Псыр нэхъ зэпымыууэ диIэн папщIэ, Тхьэр арэзы къахухъу, зэзэмызэ, зэ­ра­ху­зэфIэкIым елъы­тауэ, зыкъыт­щIа­гъа­къуэ нетIэ зи цIэ къисIуа, щIы нэхъыбэ зыIыгъ щIалэхэм. Ауэ ди Iуэхур зэтес хъун щхьэкIэ, нэгъуэщI хэкIыпIэ гуэрхэр къэдмыгъуэту хъунукъым. Апхуэдэ зы Iэмалу къызолъытэ унагъуи 180-м я кран­хэм псыуэ ягъэкIуэщIыр къызэрабж Iэмэпсымэ зэрытрагъэувар. Абы и фIы­гъэ­кIэ, псыр нэхъ зэгъэзэхуауэ къэгъэ­сэ­бэпа хъунущ. Куэд щIакъым и мини-с­т­р­хэр щIыгъуу КъБР — м и Правительствэм и Iэтащхьэ Хьэсанэ Руслан ди жылэм зэ­ры­щыIэрэ. Iуэхур зытетыр хуэтIуэтати, къыддэIэпыкъуну дыкъигъэ­гу­гъащ.
 • — Къуажэр зыхуей хуэзэу псэун щхьэ­кIэ, куэд зэфIэгъэкIыпхьэщ. Адрей псоми я гугъу сщIынкъым, ауэ Щэнхабзэм и унэ, амбулаторэ хуэдэхэр ямыIэмэ, цIыхухэр гугъу ехьынущ.
 • — АбыхэмкIэ ди Iуэхур хъарзынэу зэ­фIэу­вэжащ. Щэнхабзэм и унэр щащIауэ щытар 1957 гъэрщ. Абы колхоз правленэр, бухгалтер, экономист хуэдэхэр, кIэщIу жыпIэмэ, хозяйствэм и Iуэхур зезыгъакIуэхэр щIэсащ зы къат яIыгъыу. Колхозыр лъэлъэжа нэужь, фейцей ­хъуащ. Ауэ щэнхабзэ унэхэр къэгъэщIэ­рэ­щIэжыным теухуауэ Къанокъуэм къыхилъхьауэ щыта жэрдэмым ипкъ иткIэ, илъэс зыщыплI и пэкIэ сом мелуанрэ мин щит­хурэ къыдатати, щIалэ гуэрхэр щIэ­гъэ­къуэн къэтщIми, етхьэлIэнухэр нэхъ пуду къэдгъуэтми, евроремонт тщIащ. Иджы сытым хуэдэу зэпэщ хъужа щэнхабзэм и унэр! Уеблэмэ, и котельнэри щхьэхуэщ. ЩэнхабзэмкIэ унэм зыща- гъасэ самодеятельностым хэт гуп зыбжанэм, къуажэ библиотекэри абы щIэсщ. Амбулаторэри зыхуей хуэзэу зэдгъэпэщыжащ. ДохутырхэмкIэ дызэхурокъу, Iэмэпсымэ хъарзынэхэри яIэщ.
 • — Мы зэман гъунэгъухэм ущыгуфIыкI хъуну сыт хуэдэ Iуэху  фызыпэплъэр?
 •  — Къуажэдэс IэнатIэншэхэм, лэжьэну хуейхэм защIэгъэкъуэным теухуауэ республикэм программэ щыIэщ. Ар Мэзкуу щыпхыкIыну дыщогугъ.Абы ипкъ иткIэ, ди районым ис цIыху 500-м щхьэж хуэзэу къратын хуейщ сом мин 250-рэ и уасэ пкъыгъуэ, теплицэ ящIу хадэхэкIым елэжьын папщIэ. Ди жылэм щыщу абы хэхуэну дыщогугъ цIыху 40 — нэхъ хуэ­мы­щIауэ, IэнатIэншэу. Ар хуабжьу ди нэ къикIыу дызэжьэ Iуэхугъуэщ. Ауэ псом хуэмыдэу дыщогуфIыкI сабий 75-рэ зэ­кIуэ­лIэну гъэсапIэ ди жылэм зэрыщау­хуэнум. Абы 1-4-нэ классым нэс щра-гъэджэнущ.
 • — Владислав, жылэ щыхъукIэ, шэч хэмылъу, узытепсэлъыхьын куэд щыб­гъуэ­­тынущ. Ауэ мы зымкIэ сы­ноуп­щIыж­­мэ сфIэкъабылщ. Дэ псори ды­зы­щIэхъуэпсри дызыхущIэкъури ди Iуэхум адэкIэ пызыщэн, къуажэм, районым, республикэм, къэралым я пщэдейр нэ­хъыфI зыщIын щIэблэ узыншэ къыт­щIэ­хъуэ­­нырщ. Ауэ иужь илъэсхэм республи­кэм къыщыхъу щIэпхъаджа­гъэхэм щIалэ­гъуа­лэ куэд зэрыхэкIуадэм дегъэпIейтей. Фи жылэм дэс ныб­жьыщIэхэм теухуауэ сыт жыпIэн? Къуажэр фызыгъэукIытэ, гъуэ­гу пхэнж теувэ фиIэ?
 • — Ди гуапэ зэрыхъунщи, Ислъэмейр ды­щIэукIытэн диIэкъым. А Iуэху Iей къекIуэкIхэм пэIэщIэщ ди щIалэгъуалэр. Ар псом япэу зи фIыщIэу къэсльытэр ди нэхъыжьхэрщ. Абыхэм ядоплъей къытщIэхъуэ щIэблэр. Адрей жылэхэм я пщIэр згъэлъахъшэу къащремыхъу, ауэ ди къуажэм адыгагъэр — хабзэ, нэмыс, укIытэ жыхуэтIэхэр — нэхъ къыщызэтенауэ пIэрэ жызоIэ. 
 • Епсэлъар Мыз Ахьмэдщ.