ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЦIыхубзхэр зыгъэпIейтейхэр

2013-03-23

  • Республикэм ис бзылъхугъэхэр зэкъуэувэу жылагъуэ Iуэхум жыджэру зэрыхыхьэрэ илъэс 90, гъатхэпэм и 8-р Урысейм зэрыщагъэлъапIэрэ илъэси 100 щрикъум ири­хьэлIэу КъБР-м ЦIыхубэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэмкIэ, жылагъуэ, дин зэгухьэныгъэхэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Къумахуэ Мухьэдин яIущIащ цIыхубзхэм я район, республикэ зэгухьэныгъэхэм я унафэщIхэм. Ар теухуат анэхэр зыгъэпIейтей Iуэхухэмрэ сабий сыма­джэхэм дэIэпыкъуэгъу зэрахуэхъуфынумрэ.
  •  
  • Къумахуэ Мухьэдин я махуэшхуэмкIэ бзылъхугъэхэм    иджыри зэ гуапэу ехъуэхъуащ.
  • — ЗэрыфщIэщи, Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм щекIуэкIащ фи махуэшхуэм теухуа пшыхь гукъинэжхэр, гъэ­лъэ­гъуэныгъэхэр. Жьэгу мафIэр зэрыфхъумэм и мыза­къуэу, цIыхубз акъылыфIэхэм къэрал, жылагъуэ Iуэхухэм жы­джэру фыхэтщ. ЗэрытщIэщи, бзылъхугъэм и къалэн нэ­хъыщхьэр анэ хъунырщ. Бын гъэсэныр нэхъыбэу фи пщэ къыдохуэри, абыи фызэрыпэлъэщыр нэрылъагъущ. Мамыру дыпсэун, анэхэм, сабийхэм я Iуэху дэкIын щхьэкIэ псори дызэкъуэувэу ди къарур а Iуэхум етхьэлIэну ди къалэнщ. Фи лэжьыгъэмрэ мурадхэмрэ дыщывгъэгъуазэмэ, фызы­­гъэпIейтейхэр утыку къифхьэмэ, зэгъусэу тхузэфIэгъэ­кIынухэр дыубзыхунщ, — жиIащ Къумахуэ Мухьэдин.
  • Абы къыхигъэщащ анэ быныфIэхэмрэ сабий сымаджэхэмрэ къэралми ди щIыналъэми гулъытэ зэрыщыхуащIыр, бынитху е нэхъыбэ зыпIахэм папщIэ «Анэм и щIыхь» дамыгъэр республикэм и Iэтащхьэ Къанокъуэ Арсен 2007 гъэм зэригъэувар.
  • ЦIыхубзхэм я республикэ зэгухьэныгъэм и унафэщI Шорэ Раисэ тепсэлъыхьащ республикэм и щэнхабзэм, егъэджэныгъэм, экономикэм, нэгъуэщI унэтIыныгъэхэм япэу хэлъхьэныгъэ хуэзыщIа, Хэку зауэшхуэмрэ абы иужь зэманымрэ жэщ-махуэ ямыIэу, фабрикэхэмрэ заводхэмрэ щылэжьа бзылъхугъэ гуащIафIэхэм.
  • ЗэIущIэм кърихьэлIахэм къыхагъэщащ цIыхубзхэм я зэгухьэныгъэу 8 республикэм зэрыщылажьэр, абыхэм я къудамэхэр районхэм зэрыщыIэр, мыкоммерцэ IуэхущIапIэу 833-м щыщу 121-м бзылъхугъэхэр зэраунафэщIыр. Апхуэ­дэу зэхуэсахэр тепсэлъыхьащ унагъуэм и зыужьыныгъэм и лъабжьэу къалъытэ Iуэхугъуэхэм, бзылъхугъэхэм къыхалъхьэ проектхэр ягъэзэщIэн папщIэ мылъкукIэ къадэIэпы­къун зэрыхуэныкъуэм, сабий ныкъуэдыкъуэ зиIэ анэхэм гугъуехьхэр ящыгъэпсынщIа зэрыхъуным, щIалэгъуалэ зэхуэсхэр, тренингхэр къуажэхэм къыщызэрагъэпэщыну зэрамурадым.
  • Зэхыхьэм хэтахэм къыхагъэщащ республикэр зэрыгушхуэ цIыхубз гуащIафIэхэм хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм гу­лъытэ нэхъыбэ хуащIыну, тхыгъэхэмрэ нэтынхэмрэ траухуэну къызэралэжьыр.
  • КъБР-м ЦIыхубэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэмкIэ, жылагъуэ, дин зэгухьэныгъэхэмкIэ и министерствэм и фIыщIэ тхылъыр Къумахуэ Мухьэдин яритыжащ цIыхубзхэм я республикэ зэщIэхъееныгъэм хэлъхьэныгъэ хуэзыщI бзылъхугъэхэм.
  • ТЕКIУЖЬ Заретэ.