ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Щэнхабзэ дауэдапщэхэм къалэр дэщIэращIэт

2021-09-04

 • КъБР-м и Къэралыгъуэм, Конституцэм, ЩIэныгъэм, Налшык къалэм я махуэхэр ди республикэм Iэтауэ щагъэлъэпIащ.

 • А махуэм ирагъэкIуэкIыну яубзыхуа дауэдапщэхэр «ЩIыхьым и мафIэ мыужьыхым» деж къыщыщIадзащ. Япэ ита нэхъыжьыфI-хэм, зи псэр Хэкум щIэзытахэм хуащI пщIэр къагъэлъагъуэу, фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьэри, дакъикъэкIэ хуэщыгъуащ.
 • Хэку зауэшхуэм хэтахэм я щIыхьыр ягъэлъэпIащ Налшык къалэм и мэр Ахъуэхъу Таймураз, Ветеранхэм я Налшык къалэ советым и тхьэмадэ Абдуллаев Мустэфа, мэрым и къуэдзэхэу Атмурзаевэ Зем-фирэ, Пащты Аслъэн, Мэремыкъуэ Альберд сымэ, нэгъуэщIхэми.
 • «Си Республикэ»
 • КъБР-м и Къэралыгъуэм и махуэм ирихьэлIэу къызэрагъэпэща дауэдапщэхэм хэту, фокIадэм и 1-м ХьэтIохъущокъуэм и жыг хадэм къыщызэIуахащ «Свой стиль» клубым хэтхэм я сурэтхэм я гъэлъэгъуэныгъэ.
 • ЩхъуантIагъэм и курыкупсэм щащIа выставкэр зи жэрдэмыр гупым илъэс куэд щIауэ хэт Пузенкэ Дмитрийщ.
 • — Музейм кIуэ зи хабзэхэм, сурэт техыныр фIыуэ зы- лъагъухэм ящIэ илъэс къэс фокIадэ мазэм Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм гъэлъэгъуэныгъэ зэрыщытщIыр. ИджыкIэ музейм и пэшхэр зэрызэпэубыдам къыхэкIыу, жыг хадэм ди лэжьыгъэхэр утыку къыщитхьэну дытегушхуащ, си гугъэмкIэ дыщыуакъым. Къалэдэсхэм ягу ирихьауэ зыкъыдагъащIэмэ, мыпхуэдэ гъэлъэгъуэныгъэхэр щIэх-щIэхыурэ тщIыну къыдогъэгугъэ, — жеIэ клубым и унафэщI Лукьяненкэ Иван.
 • Абы и псалъэхэм пищэу клубым хэт Байсиев Ахъмэт жиIащ ХьэтIохъущокъуэм и жыг хадэм къахьа гъэлъэгъуэныгъэм еплъыфыну нэхъыбэм Iэмал зэраIэр, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, музейхэм кIуэм нэхърэ паркым щызекIуэхэр хуэдэ зыбжанэкIэ нэхъыбэщ.
 • «Си Республикэ» гъэлъэгъуэныгъэм утыку къыщрахьащ Лукьяненкэ Иван, Байсиев Ахъмэт, Журт Хьэсэн сымэ я сурэт гъэщIэгъуэнхэр.
 • Къыхэгъэщыпхъэщ «Свой стиль» клубыр мыинми (цIыху пщыкIутху хэту аращ), зэман кIэщIым къриубыдэу цIэрыIуэ зэрыхъуар.
 • — Сурэт техыным куэд дехьэх, ауэ сурэт техыным и хабзэхэм хуеджэну, абы тетыну хуейхэр закъуэтIакъуэщ. Ди республикэм щылажьэхэр портретым нэхъ гугъу дохь, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, и нэхъыбэм сурэт ятетхыу яфIэфIкъым, абы елъытауэ, щIыуэпсым дихьэххэм я Iуэхур куэдкIэ нэхъ тыншщ, — жиIащ сурэттех Iэзэ Подвэ Александр.
 • «Свой стиль» клубым и гъэлъэгъуэныгъэм республикэм щыпсэухэмрэ и хьэщIэхэмрэ ящыщ цIыху куэд къызэтеувыIэурэ еплъащ.
 • ГъуазджэхэмкIэ Налшык дэт сабий школ №1-м щIэсхэм абдеж къыщызэрагъэпэща концерт гъэлъэгъуэныгъэм нэхъыбэж къришэлIат.
 • ГуфIэгъуэм зэщIиIыгъэт
 • Налшык къалэр гуфIэгъуэм зэщIищтат, дэнэкIи макъамэ къыщыIурт, школ фащэ екIухэмкIэ хуэпауэ, япэ классым кIуэ ныбжьыщIэ цIыкIухэм я дыхьэшх макъыр зэхэпхырт.
 • «Восток» кино гъэлъэгъуапIэм и гупэм «Родник» къэ- закъ хорымрэ зауэмрэ лэжьыгъэмрэ я ветеранхэм я «Эстафета» хор гупымрэ зыкъыщагъэлъэгъуащ.
 • Къалэщхьэм и Искож хьэблэм «Налшык — фIыщэу слъагъу си къалэ» фIэщыгъэм щIэту сабийхэр щызэпеуащ асфальтым сурэт тещIэнымкIэ . Ар къызэригъэпэщащ сабий творчествэмкIэ «Эрудит» центрым. Зэпеуэ нэужьым махуэшхуэхэм хуэгъэпса концерт щагъэлъэгъуащ абдеж.
 • Сабийхэм эстетикэ гъэсэныгъэ етынымкIэ Къэзанокъуэ Жэбагъы и цIэр зезыхьэ центрыр концерт гъэщIэгъуэнкIэ къалэдэсхэм я пащхьэ ихьащ.
 • Къэбэрдей уэрамым щекIуэкIащ «Прогулка с автором» фIэщыгъэм щIэт Iуэху дахэ, уэрам гъуазджэм и фести- валь. Пщыхьэщхьэм щагъэлъэгъуа фильмым цIыху куэд кърихьэлIат. Абы ирихьэлIэу кхъухьлъатэтедзапIэм и гъунэгъу хьэблэм «Гъэмахуэр едгъэжьэжу» фIэщыгъэм щIэт щIалэгъуалэ акцэ щрагъэкIуэкIащ.
 • ШахматхэмкIэ улъэщ-улъэщ?
 • ФокIадэм и 1-м КъБР-м игъэлъапIэ гуфIэгъуэ зыбжанэм егъэщIылIауэ Налшык къалэ администрацэм физи-ческэ культурэмкIэ, спортымрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ управленэмрэ «Шахматхэмрэ шашкэхэмкIэ Ладья спорт школымрэ» шахматхэмкIэ турнир къызэрагъэпэщри ирагъэкIуэкIащ.
 • «Каисса» шахмат клубым щекIуэкIа зэпеуэм илъэси 7-17-м ит ныбжьыщIэ 28-рэ хэтащ.
 • ЗэпэщIэувэныгъэ гъэщIэгъуэнхэм, уеблэмэ гуащIэхэм яужькIэ увыпIэхэр мыпхуэдэу ягуэшащ:
 • Нэхъыжьхэр:
 • 1.ТекIуий Эмир
 1. ПIаз Тенджыз
 2. Хъуран Камиллэ
 • Хъыджэбз цIыкIухэм я деж:
 • 1.Бабгуей Дисанэ
 1. Жыгун Алинэ
 2. БжьыхьэлI Каролинэ
 • Илъэсийм нэсхэм я зэпеуэм:
 • 1.Нартокъуэ Микаэль
 1. Зимин Давид
 2. КъуэщIысокъуэ Нурхьэлий
 • Илъэс 14-м нэс зи ныбжьхэм я деж пашэныгъэр щызубыдар ТекIуий Валерэщ.
 • КъызэгъэпэщакIуэхэр зэпеуэм хэта ныбжьыщIэхэм ехъуэхъури, медалхэмрэ щIыхь тхылъхэмрэ иратащ.
 • Инэрокъуэ Данэ.
 • Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.