ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сымаджэхэм я щытыкIэр нэхъ тынш щащIу

2021-08-31

  • Мы махуэхэм республикэм щыIащ УФ-м и Президентым и деж граждан жылагъуэм зыщегъэужьынымрэ цIыхухэм я хуитыныгъэхэмкIэ щылажьэ советым хэт, Лышх узыфэхэр зыпкърыт сымаджэхэм дэIэпыкъуэгъу яхуэхъу «Здравствуй» урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэм и унафэщI Борововэ Иринэрэ а IуэхущIапIэм КИФЩI-м щиIэ жылагъуэ къудамэхэм я пашэ, «Светлячок» фIэщыгъэр зиIэ онкоблогер цIэрыIуэ Келехсаевэ Оксанэрэ.

  • Лышх узыфэ зыпкърыт сымаджэхэм я ассоциацэр 2016 гъэм къэунэхуащ. Абы хэтщ а узыфэ шынагъуэр зиIэ цIыхухэр. Ахэр зэгурыIуэри зэгухьэныгъэр къызэрагъэпэщащ езыхэм хуэдэ сымаджэхэм зэрахузэфIэкIкIэ ядэIэпыкъун папщIэ. Къапщтэмэ, ассоциацэр сэбэп мэхъу узыфэр зыхуэдэм теухуа хъыбархэр, абы зэреIэзэну щIыкIэр, узыншагъэр зэрызэфIэбгъэувэжынур къэпщIэнымкIэ, а унэтIыныгъэмкIэ щыIэ фондхэр, дохутырхэр къэпцIыхунымкIэ, щIэуэ къыхыхьэ IэмалыщIэхэм ущыгъуэзэнымкIэ. Къэралым и щIыпIэ псоми щыIэ сымаджэхэмрэ дохутырхэмрэ зэпызыщIэ IуэхущIапIэу къэплъытэ хъунущ ар. Абы и къудамэхэр Урысей Федерацэм и щIыналъэ 58-м щыIэщ. Ассоциацэм и унафэщIхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым къэкIуащ щIыпIэм и дохутырхэр, лышх узыфэр зыпкърыт сымаджэхэр, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэр я IуэхущIафэм щагъэгъуэзэн папщIэ.
  • КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустамрэ хьэщIэхэмрэ щызэIущIам тепсэлъыхьащ зэгухьэныгъэм и къудамэ щIыналъэм къыщызэIухынымкIэ Iуэхур зэрыубзыхупхъэм. Зэпсэлъэныгъэм кърикIуахэм япкъ иткIэ, министерствэмрэ ассоциацэмрэ дяпэкIэ зэрызэдэлэжьэнум теухуауэ зэныбжьэгъугъэ зэгурыIуэныгъэ зэращIылIащ.
  • Москва къикIахэр адэкIэ щыIащ Лышх узыфэхэм щеIэзэ республикэ диспансерым. Абы щекIуэкIащ IуэхущIапIэм и дохутырхэр, сымаджэхэр, республикэм и жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр зыхэта зэхыхьэ. ХьэщIэхэр тепсэлъыхьащ ассоциацэм и лэжьыгъэр зэрекIуэкIым, зыIэригъэхьа ехъулIэныгъэхэм, адэкIи Iуэхум зэрызрагъэужьынум.
  • ЩхьэщэмыщI Изэ.