ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«APKBR.RU» («Адыгэ псалъэ») электрон газетыр махуэ къэс къыдокI

2021-08-31

  • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм адыгэбзэкlэ къыщыдэкl газет закъуэм — «Адыгэ псалъэм» — нобэ иlэ мыхьэнэр къыпхуэмылъытэн хуэдизу инщ! Иджырей технологиехэр тепщэ щыхъуа, урысыбзэрэ инджылызыбзэкlэ хъыбар куэд къыщытlэрыхьэ, дуней псом щекIуэкIыр ди Iэгу илъ телефоным къыщидджыкI зэманым адыгэ литературэбзэ къабзэ а «бэджыхъым» щызыгъэпсалъэр «Адыгэ псалъэ» газетым и электрон къыдэ- кIыгъуэм и закъуэщ.

  • «APKBR.RU» электрон газетыр 2018 гъэм щэкIуэгъуэм и 28-м япэу интернетым къихьауэ щытащ. Абы лъандэрэ тхьэмахуэм тIэу къыдэкIыу щытащ, иджы зэманым декIуу махуэ къэс мэлажьэ, хъыбархэр, къэхъукъащIэхэр, тхыгъэхэр махуэм зэкIэлъхьэужьу къралъхьэу. Адыгэбзэр екIуу зыгъэшэрыуэ ди журналистхэм я IэдакъэщIэкI тхыгъэ купщIафIэ, гъэщIэгъуэн куэд фыщрихьэлIэнущ абы, махуэм республикэм щекIуэкI Iуэхугъуэхэм ятеухуа репортажхэмрэ сурэт дахэхэмкIэ а щекIуэкI зэман дыдэм ирихьэлIэу къыщывдэгуэшэнущ, щапхъэ зытехыпхъэ щIалэгъуалэм, гъуазэ тхуэхъу ди нэхъыжьыфIхэм, пщIэ зыхуэтщI ди IэщIагъэлIхэм, нэгъуэщIхэми ятеухуа очеркхэм, интервьюхэм, зарисовкэхэм фыкъыщеджэфынущ.
  • Нэхъыщхьэращи, бзэр, хабзэр, тхыдэр, щэнхабзэр ихъумэрэ, абы и зы lыхьэ махуэ къэс фи пащхьэ кърилъхьэу къывдэгъуэгурыкIуэнущ ap.kbr электрон хэщIапIэмкIэ къыщIэвгъэщыну интернет IэнатIэр.
  • ТхылъымпIэкIэ тедза «Адыгэ псалъэр» къыIэрыхьэну Iэмал зимыIэхэм я дежкIэ уасэншэщ зи гугъу тщIы электрон къыдэкIыгъуэр. Адыгэм къыщlэна хъугъуэфlыгъуэхэр ихъумэрэ адыгэбзэр игъэбзэрабзэу махуэ къэс ар къыбдекIуэкIыну куэд и уасэщ — пIурылъ анэдэлъхубзэри иригъэфIэкIуэнущ, республикэ, лъэпкъ, дунейпсо хъыбархэми адыгэбзэкIэ дэни укъыщеджэфынущ — унэм ущIэсми, гъуэгу утетми, лэжьапIэ ущыIэми.
  • Ди электрон газетыр къыщIэгъэщыным гугъу хэлъкъым. Телефоным тет «Яндекс» къэлъыхъуапIэм зэ къыщызэIупхрэ а нэкIубгъуэм деж требгъатхэмэ, зэ текъузэгъуэм къыщIэщынущ. Ар хэкIыпIэфIщ, сыхьэт къэс тхыгъэщIэ гуэр къызралъхьэ къыдэкIыгъуэм и напэкIуэцIым укъихутэнымкIэ.
  • «Зэманым декIур лIыфIщ», — жиIащ Къэзанокъуэ Жэбагъы. Зэманым декIуу зи лъэпкъ хъугъуэфIыгъуэр зыхъумэжыну иужь ит «Адыгэ псалъэм» адыгэу зыкъэзылъытэж фэри, феужьэрэкIи, щIэджыкIакIуэхэр нэхъыбэу фыкъыткъуэувэ. «APKBR.RU» электрон газетым дэнэ щыпсэу адыгэри къеджэфынущ, ар тыншщ, щхьэпэщ, псынщIэщ. КъищынэмыщIауэ, тхьэмахуэм щэ къыдэкI, тхылъымпIэм тет «Адыгэ псалъэм» езым и сайт илъэс куэд щIауэ иIэжщ.
  • газетым тет тхыгъэ псори къралъхьэ adyghepsale.ru сайтым. Ущыхуейм деж узыхуейр къыщыбгъуэтыжурэ укъеджэ, къэбгъэсэбэп мэхъу, уфIэгъэщIэгъуэн хъуамкIэ уи ныбжьэгъу, Iыхьлы удэгуэшэнуи къызэрыгуэкIщ. А псом къищынэмыщIауэ, Фейсбук, Инстаграм социальнэ сетхэм напэкlуэцl хэха щиlэщ ди газетым — @adygepsale. Мы аккаунтхэм газетым къытрадзэ тхы- гъэ гъэщlэгъуэнхэм, хъыбар гуапэхэм, адыгэ лъэпкъымрэ адыгэ lуэхумрэ ехьэлlауэ ятххэм кlэщlу щыгъуазэ фыщыхуэхъунущ, литературэ адыгэбзэ къабзэр интернетым щызэрагъакIуэри, щхьэпэ фщыхъунущ.
  • Шыпш Даянэ.