ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ХьэщIэщхэр зэпэубыдауэ щымытын папщIэ

2021-08-24

  • КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ «инвестицэ сыхьэт» зэIущIэр. Абы ирагъэблэгъат хьэщIэщхэр гъэлэжьэным зи мылъку хэзылъхэну хуей инвесторхэр.

  • КIуэкIуэ Казбек къыхигъэщащ республикэм хьэщIэщхэр нэхъыбэу щыгъэлэжьэным теухуа Iуэхухэр икъукIэ зи чэзууэ зэрыщытыр, сыту жыпIэмэ щIыналъэм зыщызыплъыхьыну къакIуэхэм я бжыгъэм кIуэ пэтми хохъуэ икIи иджы щыщIэдзауэ хьэщIэщхэр зэпэубыда зэрыхъур нэрылъагъущ.
  • Къэрал кIуэцI туризмэм щIэупщIэ нэхъыбэ зэриIэр и фIыгъэщ Урысейм и унафэщIхэм а Iуэхум хуащI гулъытэм зэрыхэхъуам, УФ-м зыплъыхьакIуэ къыщызыкIухьхэм къэралым субсидиехэр зэрахухихым, «Туризмэмрэ хьэщIэ егъэблэгъэным епха Iуэхухэмрэ» лъэпкъ проектыр гъэзэщIэн зэрыщIадзам.
  • КъБР-м Курортхэмрэ туризмэмкIэ и министерствэм къызэритамкIэ, мы гъэм и япэ илъэс ныкъуэм республикэм турист мин 520-рэ къыхуеблэгъащ, ар 2019 гъэм и апхуэдэ пIалъэм, узыфэ зэрыцIалэр къежьэным ипэкIэ, зэрыщыта бжыгъэм нэхърэ процент 43,6-кIэ нэхъыбэщ. ЗэрагугъэмкIэ, илъэсым и кIэ пщIондэ туристхэм я бжыгъэр мелуаным нэблэгъэнущ. Зыхэхъуар бгылъэ щIыпIэхэм щыIэ зыгъэпсэхупIэхэм дахьэххэм я закъуэкъым, атIэ Налшык и санаторэ-курорт IуэхущIапIэхэм къакIуэхэм я бжыгъэри нэхъыбэ хъуащ.
  • «Инвестицэ сыхьэтым» щытепсэлъыхьащ къыхалъхьа проектхэр гъэзэщIа зэрыхъуну щIыкIэхэм.
  • Япэ инвестицэ проектыр теухуат Туристым и унэу щытар, ЩоджэнцIыкIумрэ Лермонтовымрэ я цIэхэр зезыхьэ уэрамхэм я зэхэкIыпIэм деж хуэзэр, хьэрычэтыщIэм, хьэщIэщхэр гъэлэжьэным хэт дунейпсо компаниер гъусэ ищIу, иджырей комплекс къызэригъэпэщыным. Унэр щаухуэм иIа теплъэр яхъумэнущ икIи инвесторым и мурадщ абдеж цIыхуи 120-рэ зэуэ зыщIэхуэну хьэщIэщ илъэситIым къриубыдэу къыщызэIуихыну.
  • ЕтIуанэ хьэщIэщ комплексыр щащIынущ Налшык Лениным и цIэр зезыхьэ и проспектым икIи ар 2022 гъэм лажьэу яутIыпщыну я мурадщ. Проектыр екIуу хэувэнущ Налшык и проспектым и архитектурэм, абы щIыпIэм щыщ сурэтыщIхэмрэ цIыху IэпщIэлъапщIэхэмрэ я IэдакъэщIэкIхэм я выставкэхэри щрагъэкIуэкIыу щытынущ.
  • Ещанэу къыхалъхьа проектыр «Маяк» зыгъэпсэхупIэр зи лъабжьэу щытыну санаторэ-зыгъэпсэхупIэ комплексырщ. Абы къыщызэIуахыну я мурадщ сабийхэм я узыншагъэр щызэфIагъэувэж центр. Унэр зэуэ ныбжьыщIи 100-м Iуэхутхьэбзэ щыхуащIэфыным теухуауэ щытынущ, абы къыдэкIуэу, хуей хъумэ, сымаджэхэм я Iыхьлыхэри здэщыIэнухэри хэтынущ.
  • «Мы проект псоми инфраструктурэ, административнэ дэIэпыкъуныгъэхэр ягъуэтынущ, ахэр гъэзэщIэныр туризмэм а и унэтIыгъэхэм зегъэужьынымкIэ мыхьэнэшхуэ яIэщи. АдэкIи гулъытэ хэха хуэтщIу дыхэплъэнущ къыхалъхьэ инвестицэ проект псоми», — жиIащ республикэм и Iэтащхьэм. «Инвестицэ сыхьэт» зэIущIэр щызэхуищIыжым КIуэкIуэ Казбек Правительствэм пщэрылъ щищIащ инвесторхэм зи гугъу ящIа проектхэр гъэзэщIэным зыхуэгъэхьэзырыным епха Iуэху псори зэфIагъэхьэну. Апхуэдэ лэжьыгъэ иригъэкIуэкIыну муниципалитетми къалэн щищIащ.
  • КъБР-м  и  Iэтащхьэмрэ  Пр24авительствэмрэ  я  пресс-IуэхущIапIэ.