ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЯщIахэр  къапщытэж,  мурадыщIэхэр  яубзыху

2021-08-24

 • ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и зи чэзу зэхуэсыр шыщхьэуIум и 20-м щекIуэкIащ Налшык     дэт «Синдика» хьэщIэщым. Абы кърихьэлIат ЩIДАА-м хэтхэр. НэгъуэщI республикэхэм, хамэ къэралхэм щыпсэухэм ящыщу зэIущIэм къэмыкIуэфахэм видеоконференц IэмалымкIэ зыпащIащ.

 • Зэхуэсыр теухуауэ щы-тащ ЩIДАА-м 2019 — 2021 гъэхэм зэфIигъэкIахэр зэхэлъхьэжыным, дяпэкIэ зэлэжьынухэр убзыхуным.
 • ЗэIущIэр видеозэпыщIэныгъэ Iэмалым тету иригъэкIуэкIащ ЩIДАА-м и тхьэмадэ Къанокъуэ Арсен.
 • — Ныбжьэгъу лъапIэхэ, дуней псом зыщызыубгъуа узыфэ зэрыцIалэм и зэран-кIэ хуиту дызэхуэзэу мы зэхыхьэр едгъэкIуэкIыну Iэмал диIэкъым. Апхуэдэу щытми, фщыщ дэтхэнэри слъагъуну си гуапэщ икIи мы зэIущIэр зытеухуа Iуэхухэр тэмэму зэрызэпкърытхыфынум, пщэрылъ зыщытщIыж къалэнхэр зэрызэдгъэхъулIэфынум шэч къытесхьэркъым, — жиIащ Къанокъуэ Арсен зэIущIэр къыщызэIуихым. — Ди жагъуэ зэрыхъунщи, ди иужьрей зэхуэсым и ужькIэ, дунейм ехыжахэщ дызэрыгушхуэхэу, ЩIДАА-м и академикхэу Бэчыжь Лейла, Темыр Умар, Бгъэжьнокъуэ Барэсбий, Щоджэн Аслъэнбэч, Дзыбэ Жантемыр, Хъущт Юрэ, Къад Татьянэ, Шенкао Мухьэмэд сымэ. Абыхэм мыкIуэдыжын лъэужь къагъэнащ икIи я IуэжьыфIхэр ди лъэпкъым,  ди къэралым зэрахуэщхьэпэнум шэч хэлъкъым. А цIыху щэджащэхэр  дэ тщыгъупщэнкъым.
 • Ди иужьрей зэIущIэм лъандэрэ лэжьыгъэ хъарзыни тхузэфIэкIащ, абыхэм нэхъ зэпкърыхауэ тепсэлъыхьынщ щIэныгъэлI секретарь нэхъыщхьэ Щхьэгъэпсэу Сэфарбий. Сэ сыкъытеувыIэну сыхуейт накъыгъэ мазэм УФ-м ЮстицэмкIэ и министерствэм ди уставым дагъуэ гуэрхэр  къызэрыхуищIам  икIи ахэр дгъэзэкIуэжу нобэ унафэ тетщIыхьыпхъэщ. КъимыдэкIэ, Академиер хуэныкъуэщ ди лэжьыгъэм жыджэру хэтынухэм, лъэпкъ Iуэхухэр ипэкIэ зыгъэкIуэтэфынухэм икIи апхуэдэхэр абы къыхэгъэхьэнми дегупсысыну къытпэщытщи, абыхэми дыкъытеувыIэнщ.
 • Къанокъуэ Арсен и къэпсэлъэныгъэм иужькIэ, ЩIДАА-м 2019 — 2021 гъэхэм зригъэхъулIэфахэм, къалэн зыщищIыжауэ  щытахэм  ящыщу зэкIэ зыхунэмысу къэнахэм теухуауэ къэпсэлъащ щIэныгъэ секретарь нэхъыщхьэ Щхьэгъэпсэу Сэфарбий. Ар адыгэхэм я щIэныгъэ зэгухьэныгъэ нэхъыщхьэм и лэжьыгъам купщIа-фIэу тепсэлъыхьыжащ, дяпэкIэ гу зылъытапхъэхэри къигъэнаIуэу. ИужькIэ, зэхуэсым хэтхэм IэIэткIэ Щхьэгъэпсэур щIэныгъэ секре-тарь нэхъыщхьэу хахыжащ. ЩIДАА-м и тхьэмадэм и япэ къуэдзэ ЛIэужь Iэдэм ЩIДАА-м и действительнэ членхэу Къалэ Руслан, ХьэIупщы Мухьэмэд, Бей Iэуес сымэ къэзыпщытэ комиссэм хэгъэхьапхъэу я кандидатурэр къигъэлъэгъуащ. ЩIэныгъэ советым хэтхэр абы арэзы техъуащ.
 • Къанокъуэ Арсен къызэрыхилъхьам тету, Президиумым хэтын хуей цIыху бжыгъэр зимыхъуэжу — 21-уэ — къагъэнэжащ, ауэ дунейм ехыжа цIыхуиблым я пIэкIэ абы хагъэхьащ ЩIДАА-м и действительнэ членхэу Щхьэгъэпсэу Сэфарбий, Хьэбэчыр МуIэед, Есчындар Мухьэдин, Иуан Зэуал, Блий Станислав, КIыщокъуэ Руслан, Псху Арсен сымэ.
 • Президиумым и унафэкIэ ЩIДАА-м хагъэхьахэщ Пачулиа Ниазбей, Мамшу Мурат, Эква Январбий, Апажэ Аслъэн, Къуэкъуей Мухьэмэд, Щоджэн Юрэ, ЗекIуэрей Аслъэн, Шымэзокъуэ Мусэ, Хьэткъуэ Самир, Уэзы ФатIимэ, Ершов Виталий, Хагбэ Лили, Алейбэ Джульеттэ, Бейтыгъуэн Сэфарбий, Дидем Йылмаз, Пащты Мадинэ, ТIрахъуэ Аслъэн, Дыгъужь Муминат, ДыщэкI Мурат, Къалмыкъ Жылэбий, Касландзие Алексей, Щауэ Мухьэмэд, Хьэтыхъу Iэубэчыр, Хьэмыз Руслан сымэ. Апхуэдэуи, ЩIДАА-м Москва щиIэ щIэныгъэ центрым и унафэщIу Есчындар Мухьэдин хахащ.
 • ЩIДАА-м и уставым хэплъэжа нэужь, зэхъуэкIыны-гъэхэри халъхьауэ, зэдэарэзыуэ къызэдащтащ.
 • Къанокъуэ Арсен къыхилъхьэри, ЩIДАА-м и щIэныгъэ центру Къэрэшей-Шэрджэсым щыIэм и унафэщIу Иуан Зэуал, Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ центрым — Хьэбэчыр МуIэед хахащ.
 • ЩIДАА-м медицинэ, биологие щIэныгъэхэмкIэ и къудамэм и действительнэ член-секретару КIыщокъуэ Руслан, мэкъумэш щIэныгъэхэмкIэ и къудамэм и действительнэ член-секретару Блий Станислав хахащ.
 • Къанокъуэ Арсен зэIущIэм и кIэм фIыщIэ яхуищIащ абы хэтахэм икIи жиIащ академием и лэжьыгъэр нэхъри егъэфIэкIуэным, щIэныгъэ, щэнхабзэ IэнатIэхэм зегъэужьыным дяпэкIи зэрегугъунур.
 • НафIэдз  Мухьэмэд.