ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июль, 2021

Зи улахуэр бюджетым къыхэкIыу зратхэм я лэжьапщIэм щыхагъэхъуэнущ Къэбэрдей-Балъкъэрым

2021-07-27

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ бюджет IэнатIэм и лэжьакIуэхэм я улахуэм хэгъэхъуэным теухуа Iуэхухэм щыхэплъа зэIущIэ. Зи улахуэр бюджетым къыхэкIыу зратхэм я лэжьапщIэм хэгъэхъуэным теухуа къалэныр, Урысейм и Президент Путин Владимир пщэрылъ къызэрыщищIам тету, щIыналъэм  и Iэтащхьэм къыщигъэувауэ щытащ дызэрыт илъэсым и накъыгъэм КъБР-м и Парламентым Зэрызыхуигъэзам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щыгъуазэ зищIащ Шэрэдж щIыналъэм узыншагъэр хъумэным епха и IуэхущIапIэхэр зэрызэрагъэпэщыжым

2021-07-27

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щэбэт кIуам къипщытащ узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм и IуэхущIапIэхэу цIыхухэм псом япэу зызыхуагъазэхэр зэгъэпэщыжыным хуэунэтIа программэм хыхьэу Шэрэдж щIыналъэм щрагъэкIуэкI лэжьыгъэхэр зыхуэдэр. Абы щIыгъуу ухуэныгъэхэр зэрекIуэкIым еплъащ КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустамрэ Шэрэдж муниципальнэ щIыналъэм и щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэ Муртазов Борисрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ЩыIэщ  япэ дыщэхэр

2021-07-27

 • Токио къыщызэIуаха XXXII Гъэмахуэ Олимп джэгухэм Урысейм и олимп спортсменхэм — «Russian Olympic Committee» — (ROС) япэ медалхэр къыщахьащ. Абыхэм ящыщу 4-р дыщэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Шапсыгъ зекIуэр и кIэм ноблагъэ

2021-07-27

 • Хы Iуфэм Iус Шапсыгъ щIыналъэм зыщызыубгъуа адыгэ къуажэ 12-р зэлъагъэIэсын мурадкIэ бадзэуэгъуэм и 21-м гъуэгу техьа Шу зекIуэр и кIэм нэблэгъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дзэ-Куржы  гъуэгу  цIэрыIуэмкIэ

2021-07-27

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и тафэ лъэныкъуэмкIэ уикIыу ищхъэрэкIэ укъыщыхуэплъэкIэ, къуршыщхьэхэм кIэраупсея пкIэлъей абрагъуэм и теувапIэхэм ещхьу, зыр адрейм елъэгэкIыу къэлъагъуэ Мэзылъэ, ХъупIэ, Къырылъэ, Гуэдзэн шытххэр Осетие Ищхъэрэм и щIыналъэм, адрей хэгъэгухэм зэрыхуэбгъэдэн щымыIэу, гъунэгъу дыдэ щызэхуохъу, ауэ, абы къыдэкIуэуи, тыншу зэхыбоцIыхукI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГъэщIэгъуэнщ

Ислъамым и нур

2021-07-27

 • Сэджытым фепIэщIэкI
 • Мухьэрэм мазэм и пэщIэдзэм муслъымэн илъэсыщIэ 1443-р къохьэ. Абы ипкъ иткIэ, зи мылъкум сэджыт хэзымытыкIахэр фепIэщIэкI а къалэныр вгъэзэщIэну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Унагъуэм  и  пщIэм хагъэхъуэн  мурадкIэ

2021-07-27

 • ХьэрычэтыщIэ, псапащIэ, IVS IуэхущIапIэм и унафэщI Нэхущ Азэмэт и жэрдэмкIэ къыхалъхьа «Унагъуэ» Iуэху щхьэпэр ирагъэжьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Малика и проектыр токIуэ

2021-07-27

 • Ди къэралым илъэс зыбжанэ хъуауэ щокIуэкI щIалэгъуалэ ныбжьыщIэхэм я проектхэр утыку къыщрахьэ икIи щыпхагъэкI «Урысейр Iэмалхэр хуиту къыщагъэсэбэп къэралщ» Iуэхугъуэм и «Таврида» зэпеуэр. Ар къызэрегъэпэщ УФ-м ЩIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и федеральнэ агентствэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

IуэхуфI  зылэжь

2021-07-27

 • Дызэрыт илъэсым и пэщIэдзэхэм ирихьэлIэу Налшык къыщызэIуахащ уней тхылъ тедзапIэ. «Фрегат» ООО-м и къызэгъэпэщакIуэр Дэбагъуэ Анзорщ (генеральнэ унафэщIри езыращ), Нэгъуей Радинэ и гъусэу. Абы и офисыр Тэрчокъуэм и уэрамым и 83-нэ унэращ, езы типографием и хэщIапIэр: Щоджэным и цIэр зезыхьэ уэрам, 50.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

ЩызэхуащIыжами  къыщызэIуахами  зэрытегъэкIуакъым

2021-07-27

 • СКА (Дон Iус Ростов) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 0:0. Дон Iус Ростов. «Труд» стадион. Бадзэуэгъуэм и 24-м. Еплъынухэр ирагъэхьакъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Къызэдэунэхуащ

2021-07-27

 • Хьэршыр зыджхэм иджыблагъэ хъыбар зэбграгъэхащ нэм къыхуэмыплъыхь, гъуни нэзи зимыIэ уахэ жыжьэм зэманыр, дыщыпсэум зэрыщекIуэкIым хуэмыдэу, щызэщIэкIуэж нэгъуэщI КъэщIыгъэ (Дуней) зэрыщыIэм ехьэлIауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГъэщIэгъуэнщ