ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июль, 2021

Республикэм эпидемиологие щытыкIэр щыгугъущ, ауэ я нэIэ щIэтщ

2021-07-08

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек бадзэуэгъуэм и 6-м иригъэкIуэкIащ Коронавирус уз зэрыцIалэм Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщемыгъэубгъуным хуэунэтIа лэжьыгъэхэр къызэрызэрагъэпэщым, а узыфэм зэрыпэщIэтым теухуа Iуэхухэр зэкIэлъызыгъакIуэ оперативнэ штабым и зэIущIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Жылагъуэм и быдапIэ лъэщ

2021-07-08

 • Нобэ ди къэралым щагъэлъапIэ Унагъуэм, лъагъуныгъэм, зэхуэпэжыным я махуэр. УФ-м и Президентым 2008 гъэм къыдигъэкIа Унафэм ипкъ иткIэ ягъэуващ махуэшхуэр. «Унагъуэр быдэмэ, къэралыр лъэщщ», — жеIэ адыгэ псалъэжьым. Ар пэжщ, сыту жыпIэмэ унагъуэр къэралым и зы Iыхьэщ, жылагъуэми и быдапIэ лъэщщ. Аращ къыщежьэр цIыхухэм яхэлъ хьэл дахэхэм я нэхъыбапIэр: лъагъуныгъэри, пщIэри, нэмысри, гумащIагъри, пэжыгъэри…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Тхыдэм къыхэнахэр

2021-07-08

 • Къэбэрдейм ди тхыдэ гъунэгъум уриплъэжмэ, абы нэхъ куууэ укIуэцIрыплъмэ, уримыгушхуэу, уи щхьэр лъагэу умылъагъужу къанэркъым лъэпкъым, адэжь щIыналъэм хуэпэж, хэкур бийм къезыгъэлахэм я япэ сатырым хэта, зэи мыкIуэдыжыну зи цIэр къытхуэна цIыху щэджащэхэр къызэрытхэкIам. Апхуэдэхэщ, псалъэм папщIэ, Аушыджэр щыщ зэшитIыр — Совет Союзым и ЛIыхъужьхэу Къардэнхэ Къубатийрэ Къэбардрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дахэу  икIи зэIузэпэщу

2021-07-08

 • Кулиевым и цIэр зезыхьэ уэрамым тет Къалэ библиотекэм дунейпсо мардэщIэм тету и лэжьыгъэр къызэригъэпэщащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Анэхэмрэ  сабийхэмрэ зэрызыщIагъакъуэ

2021-07-08

 • Мы мазэм и 1-м щыщIэдзауэ къэралым ахъшэ къарет уэндэгъухэмрэ илъэси 8 — 17 ныбжьым ит сабийхэмрэ. ЗэдыщIэкIыу псоми хуагуэшыркъым, атIэ упсэун щхьэкIэ я нэхъ мащIэу уиIэн хуейм хуэдиз хэхъуэ унагъуэм къимыхьэмэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Адыгэ бзылъхугъэ

2021-07-08

 • Щэнхабзэ
 • Архэст Иринэ:   СыкъыщыфэкIэ,  дуней псор  сщогъупщэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Ингуш Республикэмрэ щIыхь зиIэ я артисткэ Архэст Иринэ «Кабардинка» къэфакIуэ гупым зэрыщылажьэрэ илъэс 23-рэ мэхъу. Налшык къалэм дэт ГъуазджэхэмкIэ колледжри Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтри диплом плъыжькIэ къэзыуха Иринэ и гуращэ нэхъыщхьэ дыдэр арати, и гъащIэр ансамбль цIэрыIуэм ирипхащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Псы дэлъэдапIэ ухуэн ирагъажьэ

2021-07-08

 • ЕпщыкIутхуанэ лIэщIыгъуэ лъандэрэ тыркухэр йопщIыхь «етIуанэ Босфор» яухуэным. Иджы абы тегушхуэпащ Тыркум и президент Эрдоган Реджеп Тайип икIи мывэ хилъхьащ «Истамбыл» зыфIаща псы дэлъэдапIэм тралъхьэну лъэмыжихым ящыщ зым и лъабжьэ ягъэжым. Псы дэлъэдапIэм и кIыхьагъщ километр 45-рэ (Босфорыр километр 60 мэхъу).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Мейкъуапэ къыщалъхуа щIалэм Америкэр къызэфIегъэувэ

2021-07-08

 • США-мрэ Канадэмрэ зэгъусэу щрагъэкIуэкI Лъэпкъ Хоккей Лигэм (НХЛ) и кубокыр къэхьыным теухуа зэхьэзэхуэр къыпикIуэтынукъым дунейпсо зэпеуэхэми Олимп джэгухэми. Иджыпсту абы и вагъуэ нэхъыщхьэщ Адыгейм и къалащхьэ Мейкъуапэ къыщалъхуа икIи зи сабиигъуэр а щIыпIэм щызыгъэкIуа Кучеров Никитэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Къуэдзым Европэм и кубокыр зыIэрегъэхьэ

2021-07-08

 • Португалием хыхьэ Коимбре къалэм щекIуэкIащ дзюдомкIэ Европэм и кубокыр къэхьыным ехьэлIа зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэрал 24-м къикIа спортсмен ныбжьыщIэ 300-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр