ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июль, 2021

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек  Оперативнэ штабым и зэIущIэ иригъэкIуэкIащ

2021-07-17

 • Коронавирус узыфэм Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщемыгъэубгъуным хуэгъэпса оперативнэ штабыр бадзэуэгъуэм и 15-м арэзы техъуащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ санитар дохутыр нэхъыщхьэ Пагуэ Жыраслъэн узым зыщыхъумэным хуэгъэза профилактикэ мардэхэм нэхъ ткIийуэ тетынымрэ вакцинэр Iэмалыншэу зыхалъхьэн хуей цIыхухэм мастэр хаIунымрэ теухуауэ къыхилъхьа жэрдэмхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

IутIыж Борис и дуней телъыджэ

2021-07-17

 • Уоу, си лъэпкъ мащIэу
 •  гущIэм щызгъафIэ,
 • Зи фIыр зи Iейхэм
 •  къысхугуэмых,
 • Зэм хубоIэт уэ си гур
 • мо уафэм,
 • Зэм щIы къатиблкIэ
 • гугъэр йодзых.
 • Iу.Б.
 • Бадзэуэгъуэм и 14 — 15-хэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэкIащ адыгэлI цIэрыIуэ IутIыж Борис хуэгъэпса фэеплъ пшыхьхэр, зэхыхьэ гуапэхэр, щIэныгъэ конференцхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

ЦIыхухэр зыщыгуфIыкIа ухуэныгъэ

2021-07-17

 • Дахагъэмрэ къабзагъэмрэ лъэпкъым, цIыхум я щэнхабзэм щыщ зы Iыхьэ инщ. Ар къыдгурыIуэу, дунеймрэ щIыуэпсымрэ пщIэ яхуэтщIу, цIыху IэрыкIым дыхуэсакъыу дыпсэуныр дэтхэнэми ди къалэнщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Бадзэуэгъуэм и 17-р Этнографым и махуэщ

2021-07-17

 • А щIэныгъэр япэ дыдэу дунейм къытезыгъэхьауэ къалъытэр Пасэрей Алыджым щыпсэуа тхыдэтх цIэрыIуэ Геродотщ, Фригием, Тавридэм (иджырей Кърымым) иса лъэпкъхэм, скифхэм я гъащIэмрэ хабзэу зэрахьахэмрэ ятетхыхьауэ щытарщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

 Биджиев Хьэсэнбий: ИужькIэщ Iуэхушхуэхэм дащыпэрыхьэнур

2021-07-17

 • Топджэгу иным пщэдей Налшык къегъэзэж: Урысей Федерацэм и кубокыр 2022 гъэм къэхьыным ипкъ иткIэ зэхаублэ зэхьэзэхуэм и япэ Iыхьэм ди щIалэхэм къыщраблэгъэнущ хуабжьу зызыгъэлъэща икIи нэхъапэм зэрихьэу щыта цIэр иджы дыдэ къэзыщтэжу къалэнышхуэхэр зыхуэзыгъэувыжа Мэхъэчкъалэ и «Динамо»-р. Абы иужькIэ тхьэмахуэ дэкIынурэ къэралым футболымкIэ и етIуанэ дивизио-ным и Япэ гупым щекIуэкIыну зэпеуэр зэхаублэнущ. А Iуэхугъуэ инхэм ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым и журналистхэм яхуэзащ «Спартак-Налшыкым» и тренер нэхъыщхьэу иджыблагъэ ягъэува Биджиев Хьэсэнбий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2021-07-17

 • Прозэу тха усэ
 • Телъыджалъэ
 • Гупсысэ инхэр игъащIэми къахуогъэIурыщIэ, ауэ щхьэм IурыщIэ щыхъуа гупсысэ дэтхэнэми игъуэ- тыркъым ахэр зэрыхуэн псалъэрэ псэлъафэрэ. Яхуэфащэ жыIэкIэрэ ухуэкIэрэ. Бзэм и пкъыр зыгъуэта гупсысэхэмрэ ар ямыгъуэту бзэхыжахэмрэ зэпэплъытмэ, зыгъуэтар — зы ткIуэпсым хуэдэщи, зымыгъуэтар — тенджызым хуэдизщ. АтIэми, щыIэу къыщIэкIынукъым илъэс мин бжыгъэкIэ лъэпкъыр зыщIэпсэукIа бзэм пхуимыгъэзэгъэн гупсысэ…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис