ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июль, 2021

ХэкIыпIэхэр къалъыхъуэ

2021-07-15

  • КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам хэтащ куэдрэ узримыхьэлIэ узыфэхэр (орфаннэ) зыпкърытхэр къэхутэнымрэ ахэр гъэхъужынымкIэ Кавказ Ищхъэрэ щIэныгъэ-практикэ конференцым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Къэбэрдей-Балъкъэр телъыджэр

2021-07-15

  • КъБР- р илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу, томитIу зэхэт тхылъ къызэрымыкIуэ дунейм къытехьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Канны  щагъэлъагъуэ

2021-07-15

  • Канны франджы къалэм бадзэуэгъуэм и 6-м щекIуэкIащ 74-нэ дунейпсо кинофестиваль. Абы ирагъэблэгъахэм язщ режиссёр цIэрыIуэ Сокуров Александр КъБКъУ-м щригъэджа Коваленкэ Кирэ. Хъыджэбзым къэпщытакIуэхэм я пащхьэ ирихьащ осетиныбзэкIэ игъэува «Разжимая кулаки» фильмыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Иджыри зы зэхьэзэхуэ гъэщIэгъуэн

2021-07-15

  • ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм иригъэкIуэкI лэжьыгъэхэм иджыри зы проектыщIэ къахэхъуащ. ЩIэныгъэщIэкъухэмрэ къэхутакIуэхэмрэ я «Жыжьаплъэ» хэгъэгупсо зэпеуэ зыфIащар хуэунэтIат зыхэпсэукI гъащIэм, къэзыухъуреихь дунейм къыщыхъур къафIэIуэхуу, абы зэраныгъэ къэзышэ къэхъугъэхэр хагъэкIыным, фIыр ягъэбэгъуэным хущIэкъуу, хэкIыпIэ къагъуэтыфу щIэблэр егъэсэным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

И къэпщытэныгъэхэм пищэжыфатэкъым

2021-07-15

  • БахъэкIэ лажьэ кхъухь япэ дыдэу зыщIауэ щытар Франджы къэралыгъуэм XVIII лIэщIыгъуэм щыпсэуа маркиз, топыдзэм и офицер, инженер IэщIагъэм езыр-езыру зыхуезыгъэсэжа Клод Франсуа Дороте де Жоффруа д’Аббэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Къэбэрдей-Балъкъэрыр — си нэкIэ»

2021-07-15

  • КъБР-м къыбгъэдэкIыу  УФ-м ФедерацэмкIэ и Советым хэт сенатор Къанокъуэ Арсен ди щIыналъэм и дахагъэр наIуэ къэзыщIыну зэпеуэщIэм псори къыхуреджэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Урысейпсо зэпеуэм щытокIуэ

2021-07-15

  • «НИКА» къэралпсо егъэджэныгъэ порта-лым къыхилъхьа «ФIыуэ слъагъу си къалэ» урысейпсо зэпеуэм илъэс 13 хъу ныбжьыщIэхэм хухаха «Хьэршым теухуа таурыхъхэр» лIэужьыгъуэм кърикIуахэр къапщытэжащ. Абы пашэ щыхъуа сабии 100-м ящыщ зыщ ди республикэм щыщ еджакIуэ, илъэс 12 хъу Аслъэн Салим.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Италиер Европэм и чемпионщ

2021-07-15

  • Амстердам, Баку, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Глазго, Лондон, Мюнхен, Рим, Санкт-Петербург, Севилье къалэхэм мазэкIэ щекIуэкIа Европэм футболымкIэ и чемпионатым и кIэух Iыхьэр бадзэуэгъуэм и 11-м Инджылызым и «Уэмбли» стадион цIэрыIуэм щиухащ. Абы и дыщэ медалхэр зыIэрагъэхьащ Италием и командэ къыхэхам щыджэгухэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол