ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩызэхуащIыжами  къыщызэIуахами  зэрытегъэкIуакъым

2021-07-27

 • СКА (Дон Iус Ростов) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 0:0. Дон Iус Ростов. «Труд» стадион. Бадзэуэгъуэм и 24-м. Еплъынухэр ирагъэхьакъым.

 • Судьяхэр: Головко (Волгоград), Золотарёв (Брянск), Савченкэ (Ставрополь).
 • СКА: Конюхов, Соловьёв, Ерохин, Безчаснюк, Хайруллов, Петрусев, Хьэшыр (Иванков, 71), Лях, Осипов, Коробов, Бирюков.
 • «Спартак-Налшык»: Антипов, Ольмезов, Сындыку, Шумахуэ З., Мэкъуауэ, Шумахуэ И., Бахъсэнокъуэ (Жангуразов, 82), Багъэтыр (Ашуев, 72), Дэхъу, ХъутIэ, ЛIуп.
 • Дагъуэ къыхуащIащ: Осиповым, Петрусевым, Багъэтырым, Хайрулловым, Бирюковым.
 • Джэгум къыхахуащ: Петрусевымрэ Осиповымрэ.
 • Мазэм щIигъу ипэкIэ, мэкъуауэгъуэм и 15-м, «Спартак-Налшыкымрэ» СКА-мрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм щрагъэкIуэкIа зэIущIэмкIэ Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым 2020 — 2021 гъэхэм щекIуэкIа зэхьэзэхуэр зэхуащIыжауэ щытащ. Турнир таблицэм къыщахьыну увыпIэм елъытауэ абы зыри и мыхьэнэжтэкъым: хьэщIэхэм — етхуанэр, дыдейхэм — епщIанэр яубыдати, адэкIи-мыдэкIи кIуэтэнутэкъым. АрщхьэкIэ зэпеуэм и иужь дыдэ зэIущIэр дэтхэнэми хъарзынэу кърихьэлIэну хуейт, дэрэжэгъуэ нэхъ яIэу мазэкIэ загъэпсэхун папщIэ. Абы къыхэкIыу лъэныкъуэхэр ерыщу зэпэщIэтащ икIи зым адрейм топ тIурытI худигъэкIри, зэрытемыгъэкIуауэ зэбгъэдэкIыжащ.
 • 2021 — 2022 гъэхэм я зэхьэзэхуэм и календарыр зэхэзыгъэувахэм Дон Iус Ростоврэ Налшыкрэ я командэхэр япэ дыдэ зэIущIэми щызэхуагъэзащ, адрейм занщIэу къыпащэ хуэдэу. Хьэлэмэтращи, кърикIуари зэхуэдэщ.
 • ЗэхьэзэхуитIым я зэхуакум блэкIа зэман кIэщIым къриубыдэу СКА-м зэхъуэкIыныгъэшхуэхэр къыщыхъуащ. ЖыпIэну ирикъунщ мэкъуауэгъуэм и 15-м налшыкдэсхэм япэщIэтахэм ящыщу зы цIыхуи щэбэт кIуам джэгупIэ губгъуэм къызэримыхьар. А псори щIащIар япэ дивизионым хыхьэну къалэн къызэрыхуагъэувам къыхэкIыу зэрызагъэлъэщаращ. Гуапэщ абыкIэ сэбэп къахуэхъуну къалъытэу зэрызэхагъэхьар зэхьэзэхуэ блэкIам «Спартак-Налшыкым» и гъуащхьауэ нэхъыфIу щыта Хьэшыр Аланрэ нэхъапэм ди командэм хэта Лелюкаев Аланрэ. Адыгэ щIалэр занщIэу ягъэджэгуащ, балъкъэрыр зэкIэ кърагъэхьакъым.
 • СКА-мрэ «Спартак-Налшыкымрэ» я зэIущIэр хуабжьу удэзыхьэхыу екIуэкIащ. ЛъэныкъуитIри нэхъыбэу зыхущIэкъур ебгъэрыкIуэныгъэрат. Пэжщ, джэгум еплъыну стадионым зыри ирагъэхьакъым, коронавирус уз зэрыцIалэм зэрызыщахъумэм къыхэкIыу. Мыбдежым сэбэп хъуащ Интернетым и Iэмалхэр — Дон Iус Ростов къратыкIа репортажым цIыхуищэхэр итхьэкъуат.
 • Къалэнышхуэхэр зыхуагъэува хэгъэрейхэм зэ-хьэзэхуэр текIуэныгъэкIэ ирагъэжьэну хущIэкъуащ. Ар абыхэм къайхъулIэну къыщIэкIынт ирамыгъэлеямэ. Загъэпсэхуу къихьэжа иужькIэ, СКА-м и футболиститI 55-нэ, 59-нэ дакъикъэхэм судьям джэгум къыхихуащ, етIуанэу да-гъуэ яхуищIри. Арати, сыхьэт ныкъуэм щIигъукIэ «Спартак-Налшыкыр» цIыхуитIкIэ нэхъыбэу щытащ. Ди жагъуэ зэрыхъунщи,           ар къахуэгъэсэбэпакъым, абыкIэ Iэмал гъуэзэджэ зыбжанэ яIа пэтми. Къапщтэмэ, ХъутIэ Анзор топыр гъуэм хуигъэзэжыну къыхуэнауэ арат бжыгъэр къызэIуихын папщIэ. А Iуэхугъуэм къегъэлъагъуэ Биджиев Хьэсэнбий и гъэсэнхэм зэлэжьын куэд зэраIэр.
 • Иджы щыгъуазэ фыхуэтщIынщ Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым 2021 — 2022 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм и пэщIэдзэ джэгугъуэм къарикIуа бжыгъэхэм. Мис ахэр: «Анжи» (Мэхъэчкъалэ) — «Ротор-2» (Волгоград) — 3:0, «Динамо» (Ставрополь) — «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — 1:1, «ЕсэнтIыгу» (ЕсэнтIыгу) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 0:5, «Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — «Дружба» (Мейкъуапэ) — 3:0, «ТIуапсы» (ТIуапсы) — «Чайка» (Песчанокопскэ) — 0:3, «Форте» (Таганрог) — «Алания-2» (Владикавказ) — 3:0, «Черноморец» (Новороссийск) — «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — 0:3.
 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым 2021 — 2022 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм и етIуанэ джэгугъуэр шыщхьэуIум и 1-м екIуэкIынущ. А махуэм ди щIалэхэм кърагъэблэгъэнущ Ставрополь и «Динамо»-р.
 •  
 • Жыласэ  Заурбэч.