ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Март, 2020

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В. Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIыжыныгъэм и махуэм теухуа и хъуэхъу

2020-03-28

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • Гъэ къэс гъатхэпэм и 28-м дэ догъэлъапIэ гуфIэгъуэ пIалъэ хьэлэмэтыр — Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэм и махуэр. Тхыдэм и пэжымрэ захуагъэмрэ зэ­те­гъэувэжыным, Къэбэрдей-Балъкъэрым ис лъэпкъхэм я зэкъуэтыныгъэм, зэ­ныб­жьэгъугъэм, зэкъуэшыгъэм и фIыгъуэ мыкIуэдыжым я дамыгъэу щыт а гуфIэ­гъуэ махуэшхуэмкIэ си гуапэу сынывохъуэхъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В. щыIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм коронавирус узым зыщемыгъэубгъунымкIэ оперативнэ штабым и хъыбарегъащIэ центрым

2020-03-28

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щыIащ республикэм и щIыналъэм коронавирус уз зэрыцIалэм зыщемыгъэубгъунымкIэ оперативнэ штабым и хъыбарегъащIэ центрым. IэщIагъэ зэмылIэужьыгъуэхэр яIэу мыбы щылажьэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэм ящыщу телефонкIэ къэпсалъэхэм жэуапхэр ират. Къэпсалъэхэр дэIэпыкъуныгъэ щхьэхуэхэм щIолъэIу, узыр зэмыгъэуэлIэнымкIэ карантин лэжьыгъэм хиубыдэхэм щIоупщIэ, апхуэдэу мы уз зэрыцIалэр нэхъыбэу иджыпсту здэщыIэ къэралхэм къикIыжахэм ятеухуа хъыбархэр къат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Вирусым   зыщыхъумэнымкIэ  сэбэп   къэхутэныгъэщIэ

2020-03-28

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и ПМиАТ (Прогрессивные материалы и аддитивные технологии) центрым щолэжь коронавирусым щызыхъумэ полимер антисептикхэр щIыным. Абы иджыблагъэ щытепсэлъыхьащ КъэхутэныгъэхэмкIэ урысейпсо фондым. КъБКъУ-м и ПМиАТ центрым щрагъэкIуэкIа къэхутэныгъэм патент къыпэкIуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэныгъэ

ИлъэскIэ ягъэIэпхъуэ

2020-03-28

 • 2020 гъэм бадзэуэгъуэм (июлым) и 24-м Токио къыщызэIуахын хуея XXXII гъэмахуэ Олимп Джэгухэр зы илъэскIэ ягъэIэп-хъуащ. Апхуэдэ хъыбар къэIуащ Японием и премьер-министр Абэ Синдзэрэ Дунейпсо Олимп Комитетым и Iэтащхьэ Бах Томасрэ вэсэмахуэ зэхуэза иужькIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIыхьыцIэр  ягъэлъапIэу

2020-03-28

 •  Мы гъэм илъэси 10 ирокъу ди республикэм и къалащхьэ Налшык «Зауэ щIыхьым и къалэ» цIэ лъапIэр къызэрыфIащрэ. Ди щыхьэрым иIэ хъуа щIыхьыцIэр ягъэлъапIэу, Дэшхуей хадэм ит фэеплъым ихъуреягъкIэ щыхасащ дей жыгыщIэу 30. Iуэху дахэм хэтащ къалэ администрацэм и IэщIагъэлIхэр, щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Атмурзаевэ Земфирэ я пашэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Шынагъуэншэ, фIагъ лъаги зиIэ

2020-03-28

 • Налшык къалэм щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэ Ахъуэхъу Таймураз КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Къуныжь МуIэед и гъусэу къалащхьэм Кировым и цIэр зезыхьэ и уэрамым зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэхэр зэрыщекIуэкIыр къипщытащ. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ къалащхьэм и администрацэм и пресс-IэнатIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

ДзыхьмыщI Зарэ: «Кабардинка»-м дызэришэлIащ

2020-03-28

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щIыхь зиIэ и артисткэ, «Кабардинка» къэрал къэфакIуэ академическэ ансамблым илъэс куэдкIэ хэта ДзыхьмыщI Зарэ и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирокъу. И гукъэкIыжхэмкIэ къыддэгуашэмэ ди гуапэу, дэ абы иджыблагъэ зыхуэдгъэзащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэбэрдей-Балъкъэрым щэнхабзэмкIэ и махуэхэр Париж щызэхуащIыж

2020-03-28

 • «GID UNESCKO» IуэхущIапIэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэхэм фIыщIэ ин яхуещI «Дуней псом тет лъэпкъхэм я зэныбжьэгъугъэ» программэм жыджэру зэрыхэтамрэ зэкъуэтыныгъэр гъэбыдэным хэлъхьэныгъэ зэрыхуащIамрэ папщIэ. «GID UNESCKO» IуэхущIапIэм и вице-президент Бенетти Юлие зэрыжиIэмкIэ, мы гъэм и Iуэхугъуэ нэхъыщхьэ хъуа а махуэшхуэм кърихьэлIащ къэрал 26-м щIигъум я лIыкIуэхэр — ЮНЕСКО-м хэтхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2020-03-28

 • Апхуэдэ гъащIэт ди псэм къилъыхъуар
 • Захуагъэр зэфIоувэж
 • Адыгэхэмрэ балъкъэрхэмрэ яку дэлъар, иджыри дэлъ зэхущытыкIэм, а лъэпкъым къыщыщIа мыгъуагъэм адыгэхэри игъэпIейтеяуэ зэрыщытар, нэгъуэщI хъыбар куэди къиIуэтэжауэ щытащ УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, ди нэхъыжьыфI Ефэнды Джылахъстэн. Аушыджэр (Дыгъужьыкъуей) къыщалъхуа щIалэр школым кIуэн зэрыщIидзэу, еджэным нэхъуеиншэу дихьэхащ икIи ар къиуха нэужь, щIэныгъэ нэхъыщхьэ зригъэгъуэтри, лэжьэн иригъэжьащ. Зи адыгэбзэри урысыбзэри шэрыуэ, Iуэхум хуэмыщхьэх, зэфIэкI хъарзынэхэр къэзыгъэлъагъуэ щIалэщIэр 1950 гъэм ВЛКСМ-м и комитет нэхъыщхьэм ираджэри, инструктору ягъэувауэ щытащ. Куэдрэ мылэжьауэ, ар и къулыкъукIэ драгъэкIуэтеящ. Иджы ар Къэзахъстанымрэ Азие Курытым и щIыналъэхэмрэ я комсомол организацэхэмкIэ секторым и Iэтащхьэт. Мис абы щыгъуэм Джылахъстэн яхуэзауэ щытащ Къыргъызым яшауэ щыпсэу ди лъахэгъухэм. Абдеж абы щызыхищIащ хэкум пэIэщIэу псэу лъэпкъым и фэм дэкIымрэ и псэм телъ хьэзабымрэ. Адэжь лъахэм къикIа адыгэ щIалэм балъкъэрхэр гуапэу къыIущIат. Абы теухуауэ мырат езы Ефэнды Джылахъстэн жиIэжар:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2020-03-28

 • Мэлэчыпхъурэ гъунэгъу гуащэ нысэмрэ
 • (Нарт эпос)
 • Мэлэчыпхъу цIыкIурэ зы гуащэ нысэ гуэррэ зэгъунэгъуу, зэбгъэдэсу зэдэпсэурт. Зэгуэрым гуащэ нысэм илI Шужьейрэ Мэлэчыпхъу и адэ Жагъыщэрэ зекIуэ зэдежьащ.
 • Мэлэчыпхъу и адэр зекIуэм къэту и анэр шыгъу тIэкIу хуей щыхъум: «Гуащэм деж кIуэи, шыгъу тIэкIу къеIых», — жиIэри, и анэм Мэлэчыпхъу игъэкIуащ гуащэ нысэм и деж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-03-28

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, гъатхэпэм и 30
 • 6.00, 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «ЩIэнгъуазэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 7.10 «Усыгъэм и пщIантIэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.20 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «Къэбэрдей-Балъкъэрым и дыщэ вагъуэхэр». Совет Союзым и ЛIыхъужь Муругов Степан (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «Зауэм илыгъуа сабиигъуэ» (12+)
 • 8.50 «СабийгъэгуфIэ». ЦIыкIухэм папщIэ нэтын (12+)
 • 9.10 «ЩыIащ-псэуащ…» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр