ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Март, 2020

ЗэфIагъэкIахэмрэ къапэщытхэмрэ

2020-03-21

 • УФ-м и МЧС-м Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ къуда­мэм и зи чэзу зэIущIэ гъатхэпэм и 17-м зэхэтащ. Ар иригъэкIуэкIащ а къулыкъущIапIэм и Iэтащхьэ, комиссэм и унафэщI Надёжин Михаил.
 • 2020 гъэм и гъатхэ-гъэмахуэ лъэхъэнэм республикэм мафIэс къыщымыгъэхъунымкIэ щылэжьыпхъэхэм я гугъу ищIащ КъБР-м щIыуэпс хъугъуэфIыгъуэмрэ экологиемкIэ и министр Шаваев Ильяс.
 • — Дызэрыщыгъуазэщи, илъэс зыбжанэ хъуауэ нэхъ тегъэчыныхьауэ дытопсэлъыхь цIыраужь теплъэ зы­гъуэта къуацэ-чыцэхэмрэ удзыжьхэмрэ лыгъэ зэрырадзым зэраныгъэу къишэнкIэ хъунур зыхуэдизым. АрщхьэкIэ, ди жагъуэ зэрыхъунщи, апхуэдэ Iуэху зылэжьхэм я бжыгъэр нэхъ мащIэ хъуркъым, ди къэралым адэкIэ-мы­дэкIэ щIэх-щIэхыурэ къыщыхъей мафIэсхэм къызэрагъэлъагъуэщи, — жиIащ Шаваевым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЦIыхухэр къезышэкI транспортыр уз зэрыцIалэм и къежьапIэ мыхъун папщIэ

2020-03-21

 • Коронавирус уз зэрыцIалэр къэмыгъэ­хъун, абы земыгъэубгъун мурадкIэ Налшык къалэ округым и щIыналъэ администрацэм автомобиль транспорткIэ цIыхухэр къезы-шэкI IуэхущIапIэхэм яхуигъэхьа тхыгъэм къыщыгъэлъэгъуащ маршрутым тет транспортыр гъэкъэбзэнымкIэ, дезинфекцэ щIы­нымкIэ чэнджэщхэр. Ахэр ягъэхьэзыращ транспортыр мы зэманым зэрызэрахьэн, зэрагъэкъэбзэн хуей щIы­кIэм теухуауэ Роспотребнадзорым къигъэхьа тхыгъэм къы­щыгъэувахэм тету.
 • ЦIыхухэр къезышэкIхэм чэнджэщ ират лэжьэгъуэ зэманыр зэфIэкIа нэужь зыхуэфащэ хущхъуэхэр зыхэлъ псыкIэ автобусхэр зэщIалъэщIэну, апхуэдэу цIыхухэр ирагъэкIауэ щыщыт зэманым жьы зэпрагъэхуну, транспортым и лэжьакIуэхэм я Iэхэр антисептикхэмкIэ ялъэщIыну, мыу­зыншэу, пыхусыху япкърыту гу зылъатахэр гъуэгу трамыгъэувэну.
 • Къалащхьэм и администрацэм и лэ­жьакIуэхэр щIадзауэ кIэлъоплъ а чэнджэ­щ­хэр маршрутхэм тетхэм зэрагъэзащIэм. ­Гъатхэпэм и 17-м абыхэм къапщытащ «Таксопарк» ООО-м зыхуэфащэ лэжьыгъэхэр къызэрыщызэгъэпэщар. Апхуэдэ къэп­щытэныгъэхэр адрей IуэхущIапIэхэми ще­кIуэкIынущ.
 • Налшык къалэ администрацэм и пресс-IуэхущIапIэ.

Зыхыхьэхэр: Хэха

Тхыдэ дэфтэр гъэщIэгъуэнхэр

2020-03-21

 • Къэбэрдеймрэ Урысеймрэ XVI – XVIII лIэщIыгъуэ­хэм яIа зэхущытыкIэр Юдин Павел и тхыгъэхэм къызэрыхэщыр
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым и нэIэ щIэту, Дзэмыхь Къас­болэт и жэрдэмкIэ 2019 гъэм и кIэм къыдэкIащ «Из документальной истории Кавказа: кабардино-рус­ские отношения XVI-XVIII вв. в работах П. Юдина»  тхылъыр. зэманым къезэгъ жыпхъэм ирагъэувэжа, нэхъ пасэу ятха лэ­жьыгъэхэм ящыщщ ар.
 • Тхы­лъыр зи IэдакъэщIэкI Юдин Павел пащтыхьы­гъуэм ищIэ псори захуэу къэзыгъэлъагъуэ тхыдэ­джхэм я щапхъэт. Къы­дэкIыгъуэр зыгъэ­хьэзыра профессор Дзэ­мыхь Къас­болэт зэрыжиIэмкIэ, къэхутакIуэм и IэдакъэщIэкIхэр тхыдэ лэ­жьыгъэхэм хэгъэ­хьэн щIы­хуей щхьэусы­гъуэхэм язщ абы иджы зыщIыпIи щумыгъуэтыжын тхыгъэхэр къызэригъэсэбэпар, псалъэм папщIэ, «Кизляр архив» дэфтэр хъумапIэм щIэлъхэр.
 • «Мы тхылъым ихуа лэ­жьы­гъэхэм уахэплъэмэ, гулъытэ зыхуэфащэщ Юди­ным Къанкълыш Сунчэлейрэ Бекович-Черкасский Алек­сандррэ ятехуауэ итхахэр, — щыжеIэ Дзэмыхьым пэублэ псалъэм. — Тхыдэ щIэныгъэм къызэры­щап­щы­там ипкъ иткIэ, Юдиным и Iэдакъэ тхыгъэ 750-рэ къыщIэкIащ. Ахэр къытра­дзэрт урысыбзэкIэ, украи­ныб­зэкIэ, франджыбзэкIэ. КъэхутакIуэм итххэм цIыхубэр щыгъуазэу, акъы­лэгъу къыхуэхъуу апхуэдэт. Ар къегъэлъагъуэ тхыдэтхым 1895 гъэм Императорым и цIэр зезыхьэ щIэ­ныгъэхэмкIэ академием улахуэ щхьэхуэ хуигъэувауэ зэрыщытам».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ИлъэсыщIэм и пэщIэдзэуи ялъытэ

2020-03-21

 • «ЩIым и махуэ» зыфIаща Iуэху­гъуэр 1971 гъэм япэ дыдэу США-м щагъэлъэпIащ. Ар хуагъэзащ гъатхэпэм и 20 — 21 махуэхэм. Абдежращ дыгъэм и нэхури жэщым и кIыфIри я кIыхьагъкIэ зэхуэдэ щыхъур. Къы­зэралъытэмкIэ, а лъэхъэнэ кIэщIым къриубыдэу щIыуэпсым и щыты­кIэм зехъуэж.

 • Махуэшхуэм и къалэн нэхъыщ­хьэр цIыхухэр дыкъэзыухъуреихь дунейм нэхъ сакъыу хущытыным къыхуеджэнырщ, псоми ди зэдай «унэшхуэм» — ЩIы Хъурейм — щыс­хьы­ныр ди зэхуэдэ къалэну зэрыщытыр дигу къэдгъэкIыжынырщ.
 • Ди къэралым ЩIым и махуэр гъэ­лъэпIэн щыщIадзар 1998 гъэращ. Абы лъандэрэ Урысей Федерацэм ЩIыуэпсым и хъугъуэфIыгъуэхэмрэ экологиемкIэ и министерствэм, ­Къэ­рал Думэм ЩIыуэпсыр къэгъэ­- ­сэ­бэпынымрэ экологиемкIэ и ­коми­тетым,   Президентым и деж щыIэ Жылагъуэ палатэм, властым и нэгъуэщI федеральнэ IуэхущIапIэхэми абы гулъытэ хэIэтыкIа хуащI икIи ар гъэ къэс цIыхубэм дагъэлъапIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Псэуащ, лъагапIэхэр и плъапIэу

2020-03-21

 • ЦIыхур дунейм къыщытехьэм деж, абы и щыIэкIэ-псэукIэ хъу­нымрэ и гумрэ и псэмрэ зэтауэ щы­тыну IэщIагъэмрэ къыдалъхуу жаIэ. Языныкъуэхэри я мурадхэм хуэ­кIуэу­рэ ерыщу зэрагъэгъуэт, нэ­гъуэщIхэми гъащIэ псор трагъэ­кIуадэ, къахухэмыхыурэ. Мы тхыгъэр зытеухуа Къэрмокъуэ Чэмал (Ахърэт нэху Тхьэм кърит!) IэщIагъэ ищIынумкIэ куэдрэ чэнджэщакъым, иджыри сабийуэ и гум ирилъ­хьауэ щытат и адэм и лъэужьым ирикIуэну. Абы и адэ Быдэ и гъащIэ псор ирипхат Iэщым елэжьыным, ар лэгъупэжьу колхозым илъэс куэдкIэ щыIат. Дилъагъу псори зигу изу­бы­дэу къэтэджа Чэмал а лъагъуэм теувэн мурад зэрищIам адэр щымыгуфIыкIынкIэ Iэмал зимыIэт.
 • 1930 гъэм Зеикъуэ къуажэ щалъхуа Чэмал курыт еджапIэр къиуха нэужь Налшык дэт мэкъумэш техникумым IэщIагъэ щызэригъэгъуэтри, Къызбрун дэт ветеринар участкэм лэжьэну къигъэзэжат. Мэкъумэш лэ­жьыгъэм щIапIыкIа щIалэм зыпэрыт IэнатIэм фIы и лъэныкъуэкIэ зы­къыщигъэлъагъуэ зэпытт.
 • Чэмал куэдрэ щIэдэIуат икIи фIыуэ щыгъуазэт мэл гъэхъуным пыщIа Iуэхухэм, абыхэм я бжыгъэр хэбгъэ­хъуэн, хъер нэхъыбэ къапыпхын щхьэ­кIэ лэжьыпхъэхэм. Адэм и лъэу­жьым теува къуэр чэнджэщ щыщIэртэкъым, ауэ, итIанэми, Чэмал къыгу­рыIуэрт Iэщыр и ныбэ изу бгъашхэ-кIэ, зыщIэтыр гъущэу зепхьэкIэ Iуэ­-хур зэрызэфIэмыкIынур, атIэ абыхэм кIэлъыплъын, уз къеуалIэмэ, зэ­рыгъэхъужыпхъэми зыщыгъэ­гъуэзэн зэрыхуейр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Бзылъхугъэ гуащIафIэ

2020-03-21

 • Къэхъун къуажэ дэт Тхылъ хъу­мапIэр 1952 гъэм къызэIуахауэ щытащ. Метр зэбгъузэнатIэ 30 фIэкIа мыхъу библиотекэм тхылъ мини 2 щIэлъу къежьат ар. Иужь­кIэ, 1970 гъэм, къуажэм ЩэнхабзэмкIэ унэ дащIыхьри, абы ягъэ­Iэпхъуащ. Тхылъ зы­фIэфIхэмрэ зи щIэныгъэм хэ­зы­гъэхъуэну зи мурадхэмрэ я дежкIэ гурыфIы- гъуэшхуэт ар. Иджы абы ущеджэ хъун пэш хуитышхуэхэр иIэт, узыхуей тхылъхэр тыншу щыб­гъуэтырт, езы IуэхущIапIэм щы-ла­жьэхэри нэжэгужэу къыпIущIэрт.
 • Жылэр дэзыхьэха а IуэхущIа­-пIэ дахэр къыщызэIуаха ­лъэхъэнэ лъандэрэ къуажэ биб­лиотекэм щолажьэ Пхъэшх Светланэ. 1975 гъэм а IэнатIэм зэры­пэ­ры­хьэрэ зы махуи хущIегъуэжакъым икIи езэшакъым. Светланэ щылажьэр ауэ тхылъ хъумапIэ ­къудейтэкъым а зэманым, атIэ щIалэгъуалэм я зэхуэзапIэт, зыгъэп­сэхупIэт, щIэныгъэм и къигъэхъуа­пIэт.
 • Илъэс 45-рэ ирокъу Светланэ а ­IэнатIэм зэрыпэрытрэ, абы щыщу илъэс 30-м нэблэгъауэ Къэхъун ­дэт библиотекэм и унафэщIщ. Къы­щIэупщIэм тхылъ ирит къудейкIэ зэфIэкIыркъым абы и лэжьыгъэр, атIэ и гумызагъагъэмрэ и лэжьыгъэм хуиIэ лъагъуныгъэмрэ къигъэ­сэбэпу жылэдэсхэм къахуэщхьэпэ Iуэхугъуэ куэд ирегъэкIуэкI. КъищынэмыщIауэ, щIалэгъуалэм ­тхы­лъыр IэщIыб ямыщIыным, къы­­дэкIуэтей щIэблэр абы дегъэ­хьэ­хыным теухуауэ бгъэдыхьэкIэ щхьэ­хуэхэр къегупсысыф.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2020-03-21

 • Гъатхэпэм и 21,
 • щэбэт
 • Гъэрэ щIырэ щызэхэкI махуэщ
 • Усыгъэм и дунейпсо махуэщ
 • Мэзхэм я дунейпсо махуэщ
 • Лъэпкъ зэхэгъэж зэращIым ебэ­ны­ным и дунейпсо махуэщ
 • Гуащэ театрым и дунейпсо махуэщ
 • КъуэкIыпIэ Гъунэгъум щыIэ къэ­ралхэм Анэм и махуэр щагъэ­лъапIэ
 • 1918 гъэм Къэбэрдеймрэ Балъкъэ­рымрэ совет властыр щагъэуващ.
 • 1992 гъэм Тэтэрстаным референдум щекIуэкIащ. ЩIэупщIэныгъэм хэтахэм я процент 67-м нэблагъэр и телъхьэ хъуащ дуней псом къы­щалъытэ къэрал щхьэхуэ я респуб­ликэр хъуным.
 • 2014 гъэм УФ-м ФедерацэмкIэ и Советыр арэзы техъуащ Кърым Республикэмрэ Севастополь къалэмрэ Урысейм зэрыхыхьэжам теухуа зэгурыIуэныгъэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Хэку зауэшхуэм щытекIуахэм я фэеплъ лъапIэ

2020-03-21

 • Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэ Иныр къызэрыщытхь­рэ илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу «Золотые звёзды Кабардино-Балкарии. Герои Советского ­Союза. Полные кавалеры ордена Славы» фIэщыгъэм щIэт плакатхэр иджыблагъэ дунейм къыщытехьащ. Ахэр «Слава. Россия. Победа!» дзэ-хэкупсэ Iуэхум папщIэ «Патриот» жылагъуэ зэгухьэныгъэм иригъэщIащ.
 • Тхылъ тедзапIэр мы Iуэхум жэуап­лыныгъэ ин пылъу бгъэдыхьащ: лIыхъужьхэм я гъащIэ гъуэгуанэм иджыри зэ щIэплъыкIыжащ, ЩIыхь орденым и дамыгъэ псори зы­хуагъэфэщауэ, щхьэусыгъуэ гуэр­хэмкIэ зи цIэр кърамыIуэу щыта ­Прохладнэ къалэ щыщ Клюй Михаили хагъэхьэжащ. Апхуэдэуи абы хэтщ Къэбэрдей-Балъкъэрым икIыу дзэм кIуахэр, лIыхъужьыгъэ къагъэлъа­гъуэу зауэм зэрыхэтам папщIэ да­мыгъэ лъапIэхэр зыхуагъэфэщахэр. Псори зэгъусэу цIыху 43-рэ мэхъу ахэр.
 • Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэ Иныр къы­щыхьыным ди республикэм уасэшхуэ щIитащ. Фронтым щыIа цIыху мин 60-м щIигъум ящыщу мин 32-м зауэ губ­гъуэхэм я псэр щатащ. Абыхэм я цIэр ­хъумэныр, я щIыхьыр Iэтыныр дэтхэнэми ди пщэрылъщ. А мурадращ фэеплъ плакатхэр зыщIахэми яIар. Ахэр ди республикэм и курыт еджапIэхэм иратынущ.
 • Инэрокъуэ  Данэ.

Зыхыхьэхэр: Хэха

Махуэшхуэ спартакиадэ

2020-03-21

 • Урысей ФСИН-м и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм и VIII спартакиадэм ипкъ иткIэ Налшык къалэ дэт сабий стадионым щекIуэкIащ футбол цIы­кIумкIэ зэпеуэ. Ар траухуат Урысейм и уголовнэ-гъэзэщIакIуэ IэнатIэм и лэжьакIуэхэм я махуэм.

 • Илъэс къэс апхуэдэ зэхьэзэхуэхэр ирегъэкIуэкI щIыналъэ УФСИН-м икIи я зэфIэкI щагъэлъагъуэ Управ­ленэмрэ абы и IэнатIэхэмрэ я лэ­жьакIуэхэм. Мы гъэм зэпеуэм командэу 8 хэтащ.
 • Къызэхуэсахэм фIэхъус псалъэкIэ захуигъэзащ Управленэм и уна­фэ­щIым и къуэдзэ къэралкIуэцI къу­лыкъум и полковник Фоменкэ Анд­рей.
 • «Зэхьэзэхуэм щытекIуащ уголовнэ-гъэ­зэщIакIуэ инспекцэм и командэр. Гуп къыхэхар етIуанэщ. Еща­нэ увы­пIэр лъысащ управленэм    и ап­паратым, — къет IэнатIэм и пресс-IуэхущIапIэм и унафэщI Зэбар Мадинэ. — ТекIуахэмрэ къыхэжаныкIахэм­рэ иратащ щIыхь тхылъхэмрэ ме­дал­хэм­рэ. Бжьыпэр зыубыда командэм хуа­гъэфэщащ КъБР-м щыIэ УФСИН-м ­и УИИ-м и кубок зэIэпахыр».
 • УАРДЭ  Жантинэ.

Зыхыхьэхэр: Хэха

1 КъБР * «Мир» канал

2020-03-21

 • Блыщхьэ, гъатхэпэм и 23
 • 6.00, 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «IэщIагъэм и щэхухэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «Гъуэгугъэлъагъуэ вагъуэ утхуэхъунщ». Совет Союзым и ЛIыхъужь Иллазаров Исай къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ Налшык и курыт еджапIэ №10-м щызэха­гъэува литературэ-макъамэ композицэ (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Сабиигъуэм и лъахэ». Сабий усакIуэ Хьэту Пётр ­(ады­гэб­зэкIэ) (12+)
 • 8.55 «Iущыцэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (12+)
 • 9.10 «ЩыIащ-псэуащ…» (балъ­къэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 «Дыгъэ-щыгъэ». ЦIыкIухэм папщIэ нэтын (адыгэб­зэкIэ) (12+)
 • 17.30 «Дохутыр гуапэ» (12+)
 • 18.05 «Спорт майдан» (балъкъэ­рыб­зэкIэ) (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30, 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 20.05 «Гъунапкъэхэр» (балъкъэ­рыбзэкIэ) (12+)
 • 20.35 Адыгэ тхыбзэм и махуэм къратыкI репортаж (ады­гэб­­зэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ОТР Общественное телевидение России

2020-03-21

 • Блыщхьэ, гъатхэпэм и 23
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Мне быть, когда умру». Мечиев Кязим. Телефильмым и премьерэ (12+)
 • 7.20 «Бойцы огненного фронта» (12+)
 • 7.50 Чехов А. «Загадочная натура». Горькэм и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрым и спектакль (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.17 «Дыщэ микрофон». Гъуазджэм и лэжьа­кIуэхэм Кавказым и макъамэ дамыгъэ нэхъыщхьэр ират. Япэ Iыхьэр (12+)
 • 17.00 «КъБР-м и Жылагъуэ палатэ». Лэжьыгъэр здынэсыр (12+)
 • 17.20 «КъызыхуигъэщIа». КъБР-м узынша­гъэр­ хъумэнымкIэ и отличник КIуэ­кIуэ Розэ (12+)
 • 17.50 «КъэкIуэнур — нобэм». Эрмитажым и унафэщI Пиотровский Михаил (12+)
 • 18.15 «ЛъэщапIэм». Лъэпкъ IэпщIэлъапщIэ Ерчэн Мурзэбэч (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Россия 24» «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и ТВ

2020-03-21

 • Блыщхьэ, гъатхэпэм и 23
 • 17.30 ЩIыпIэ зэман. «Россия 24». КъБР-м щыхъыбархэр (12+)
 • 17.45 ЩIыпIэ зэман. «Россия 24» КъБР-м щыхъыбархэр (12+)
 • 18.00 ЩIыпIэ зэман. «Россия 24». Тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр (12+)
 • Гъубж, гъатхэпэм и 24
 • 17.30 ЩIыпIэ зэман. «Россия 24». КъБР-м щыхъыбархэр (12+)
 • 17.45 ЩIыпIэ зэман. «Россия 24» Репортаж щхьэхуэ (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Къэбэрдей-Балкъэр» ГТРК-м и ТВ

2020-03-21

 • Блыщхьэ, гъатхэпэм и 23
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щы­хъыбархэр (ады­гэб­зэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.25, 17.00, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.30 «Зэманым и лъэужь». Къытрамыдза Iэрытх (12+)
 • 19.25 «Портрет в интерьере». ЕгъэджакIуэ Бетрожь КIунэ (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъБР-м и РАДИО

2020-03-21

 • Блыщхьэ, гъатхэпэм и 23
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Ди зэIущIапэм» (адыгэбзэкIэ) 
 • 2.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 6.45 — 7.00 «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Къэбэрдей-Балкъэр» ГТРК-м и радио

2020-03-21

 • Блыщхьэ, гъатхэпэм и 23
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.10 — 8.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъ­къэрыбзэкIэ, уры­сыбзэкIэ)
 • 8.10 — 8.35 Нэхущ Мухьэмэд. «Лъагъуэ цIыкIу» ­(ады­гэбзэкIэ)
 • 8.35 — 9.00 «Зэчий щхьэ­зы­фIэфI». Байзулла Алий (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.45 — 12.00 «Ди хъугъуэ­фIыгъуэхэр» циклым щыщщ (адыгэбзэкIэ)
 • 13.25 — 14.00 «Шэджагъуэ ­хуабэм»
 • 15.25 — 15.50 «Театрым ды­щы­зопсалъэ» (балъкъэ­рыб­зэкIэ)
 • 15.50 — 16.00 Горький Максим. «Пепе» Iуэтэжыр ­(ады­­гэб­зэкIэ)
 • 18.25 — 18.30 «Дигу   имыхуж-хэр» (балъкъэрыбзэ-кIэ)
 • 18.30 — 18.35 «Псоми тедгъэ­кIуэдэнур дакъикъитхущ»
 • 18.35 — 19.00 «ГъащIэм и лъэ­ныкъуэ зэхуэмыдэхэм» (адыгэбзэкIэ)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха