ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Январь, 2020

Къэбэрдей-Балъкъэрыр, Урысей псор зэрыгушхуэ Бэрбэч Аскэр

2020-01-10

 • ИлъэсыщIэм и япэ махуэм ди къэралым эфир занщIэкIэ щызэбграгъэкIащ федеральнэ телевиденэм щIэупщIэшхуэ щызиIэ, дихьэхыу цIыху куэд зыкIэлъыплъ, гъэ кIуар щиухым макъамэм и къэхъугъэ телъыджэу илъэсыр зэрызэхуащIыжа «Голос» шоум и еянэ зэпеуэм хэта, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Бахъсэн къалэм щыщ, театрым и артист, киноми щыджэгу, уэрэдхэм я псалъэхэр зытх икIи абыхэм макъамэхэр щIэзылъхьэ уэрэджыIакIуэ Бэрбэч Аскэр проектым зэрыщытекIуам теухуа хъыбар гуапэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Нобэ

2020-01-10

 •  1781 гъэм Москва къыщызэIуахащ Пётр Езанэм и цIэр зыфIаща театрыр. Иджыпсту ар Театр Инырщ.
 •  1863 гъэм дунейм щыяпэу Лондон къыщызэIуахащ метрополитен. А гъуэгум километри 3,6-рэ и кIыхьагът.
 •  1920 гъэм къару игъуэтащ Франджым щыIэ Версаль уардэунэм 1919 гъэм мэкъуауэгъуэм и 28-м Iэ зыщытрадзауэ щыта зэгурыIуэныгъэм — Япэ дунейпсо зауэр зэриухам щыхьэт техъуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Театрым и илъэсыр

2020-01-10

 • 2019 гъэр, фызэрыщыгъуазэщи, Урысейм и Iэтащхьэм и унафэкIэ Театрым и илъэсу ягъэувауэ щытащ. Абы хыхьэу Iуэху зэмылIэужьыгъуэхэр ди къэралым и щIыналъэ псоми, апхуэдэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэми, щекIуэкIащ. Ахэр къыщызэщIакъуэжри, илъэсыр Iэтауэ щызэхуащIыжащ Налшык дэт Музыкэ театрым и пэшышхуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

ЦIыхухэм папщIэ псэуа  ЩоджэнцIыкIу Еленэ

2020-01-10

 • Ди лъэпкъ уардэм и хабзэ дахэмрэ адыгэ бзылъхугъэм хэлъыфыну нэхъ хьэл-щэныфIхэмрэ я щапхъэгъэлъагъуэу дунейм тетащ дохутыр Iэзэу щыта ХьэкIуащэ — ЩоджэнцIыкIу Еленэ (Нэлжан) Алий и пхъур. ЩIэныгъэ куурэ зэфIэкI лъагэрэ, цIыхугъэшхуэрэ зэхэщIыкI инрэ зыбгъэдэлъа Еленэ дохутыр IэщIагъэм къыхуалъхуа хуэдэт. Къыдэлэжьахэми, зэIэза цIыхухэм ящыщ куэдми ноби ягу ихуркъым зи псалъэ къудейри хущхъуэ пэлъытэу щыта дохутыр IэкIуэлъакIуэм хэлъа гущIэгъур, гу къабзэ-псэ къабзэу къазэрыхущытар. Псэужамэ, Еленэ дыгъэгъазэм и 29-м илъэс 90 ирикъунут.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Бзэрабзэ, си адыгэбзэ!

2020-01-10

 • Егъэджэныгъэ и лъэныкъуэкIэ къэралым къигъэув стандартыщIэм тету Налшык къалэм егъэджэныгъэмкIэ и департаментым лъэпкъыбзэхэр егъэджынымкIэ и къудамэм къызэригъэпэщауэ къалэ кIуэцIым щыIэ сабий садхэм адыгэбзэкIэ семинархэр щрагъэкIуэкI. Зи чэзу Iуэхур иджыблагъэ щызэхэтащ прогимназие №41-м. ХьэщIэхэу яхуеблэгъат Налшык къалэ егъэджэныгъэмкIэ и департаментым лъэпкъыбзэхэр егъэджынымкIэ и методист ЛIыIэщын Людмилэ, къалэм дэт сабий садхэм адыгэбзэр щезыгъэджхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-01-10

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, щIышылэм и 13
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Кавказым хуэусахэр». Лермонтовыр Кавказым зэрыщыIам пыщIа щэхухэр. 1837 гъэ. ПэщIэдзэр (12+)
 • 7.00 «ПэщIэдзэ». Хирург Габуев Ильяс (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «ГушыIалъэ». ГушыIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

Бзэм, щIэблэм, лъэпкъым гулъытэ хэха хуащI

2020-01-10

 • Ди газетым зэрытетащи, дыгъэгъазэм и кIэм Налшык щекIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым я зи чэзу зэIущIэ. Абы хэтащ Тырку, Иордание, Израиль, Сирие, Ливан, Абхъаз къэралыгъуэхэм, Адыгей, Къэрэшей-Шэрджэс, Къэбэрдей-Балъкъэр республикэхэм, Ставрополь, Краснодар щIыналъэхэм щыIэ Хасэ къудамэхэм я лIыкIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Зи IэщIагъэм къыхуигъэщIа

2020-01-10

 • ЦIыхухэр ягъэхъужыну, абыхэм щIэныгъэ иратыну щыцIыкIум щIэмыхъуэпса щIагъуэ щыIэ къыщIэкIынкъым. Сыту жыпIэмэ, а IэщIагъэхэм хуабагъэ, гущIэгъу, шыIэ хэтлъагъуэрти, а гуапагъэхэм гъунэгъу дахуэхъуну тфIэфIти. А IэщIагъитIыр уасэ зыхуумыщIыфынщ, зэи мыкIуэдыжынщ, зи пщIэр мащIэ хъункIэ Iэмал зимыIэщ. Нобэ зэманым зихъуэжами, дохутырхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ я мыхьэнэм зыкIи хэщIакъым. Ди гуапэ зэрыхъунщи, къыхаха IэщIагъэм къыхуигъэщIауэ абы гукIи псэкIи хуэпэжхэр, ирипсэухэр иджыпстуи мащIэкъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Аслъэныр нэхъ лъэщт

2020-01-10

 • КIуэкIуэ В. М. и цIэр зезыхьэ КъБКъМУ-м и агроном факультетым и япэ курсым щеджэ Аслъэн Тамерлан Мэзкуу щекIуэкIа Урысейпсо студент джэгухэм кикбоксингымкIэ пашэныгъэр щиубыдащ. АбыкIэ хъыбар къыдигъэщIащ еджапIэ нэхъыщхьэм и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ КIурашын Заремэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Къармэм и текIуэныгъэщIэ

2020-01-10

 • ШахматхэмкIэ Налшык къалэ и 79-нэ зэхьэзэхуэ зэIухар иухащ илъэс 69-рэ зи ныбжь Къармэ Мажмудин и текIуэныгъэкIэ. Абы къихьащ очкоиблым ящыщу 6-р.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

2020-01-10

Сосрыкъуэ зэрылъ гущэр Сэтэней щIеупскIэ. Сурэтыр СэвкIуий Хьэмид ищIащ.

Зыхыхьэхэр: Хэха