ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Январь, 2020

2020-01-11

 • Бэрбэч А. Л. «КъэбэрдейБалъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и артист»
 • цIэ лъапIэр фIэщыным и IуэхукIэ
 • КъэбэрдейБалъкъэр Республикэм и
 • Iэтащхьэм и Указ
 • Музыкэ гъуазджэм и IэнатIэм ехъулIэныгъэ инхэр зэрыщиIэм папщIэ «КъэбэрдейБалъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и артист» цIэ лъапIэр фIэщын Бэрбэч Аскэр Лудин и къуэм артистуэрэджыIакIуэм.
 • КъэбэрдейБалъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2020 гъэм щIышылэм и 6м
 • №1УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2020-01-11

 • КъэбэрдейБалъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В.
 • Урысей печатым и махуэм теухуа и хъуэхъу
 • ПщIэ зыхуэсщI ныбжьэгъухэ!
 • Фи IэщIагъэм ирилажьэхэм я махуэшхуэмкIэ Урысей печатым и махуэмкIэ си гуапэу сынывохъуэхъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъикIуэт ящIакъым

2020-01-11

 • 1942 гъэм шыщхьэуIум и пэщIэдзэм фашистыдзэр Къэбэрдей-Балъкъэрым къихьащ. Ди щIыналъэм пIалъэ кIэщIкIэ щагъэув гуащIэрыпсэухэр еудыхыным и «хабзэр».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Зэманым догъуэгурыкIуэ

2020-01-11

 • Дэтхэнэ Iуэхуми езым и къежьапIэ иIэжщ. 1991 гъэм дыгъэгъазэм и 28-м УФ-м и Совет Нэхъыщхьэм и Президиумым и унафэкIэ ягъэуващ Урысей печатым и махуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Обозревателым и псалъэ

Статистикэр псоми щыгъуазэщ

2020-01-11

 • Урысейм цIыхухэр къыщыхатхыкIынущ 2020 гъэм жэпуэгъуэм и 1-м щегъэжьауэ мазэр иухыху. А лэжьыгъэр ирагъэкIуэкIынущ, бжыгъэхэр зи лъабжьэ технологиехэр къагъэсэбэпурэ. ЩIэуэ Iуэхум хэлъынур дэтхэнэ зы цIыхуми Къэрал Iуэхутхьэбзэхэм я портал зэгуэтыр къигъэсэбэпу езым ехьэлIа Iуэхухэмрэ бжыгъэхэмрэ электрон напэкIуэцIым ирилъхьэ зэрыхъунурщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«ЧЭРЭЧЭ» — Къаныкъуэ Анфисэ и романыщIэ

2020-01-11

 • «Адыгэ псалъэм» и нобэрей къыдэкIыгъуэм ди щIэджыкIакIуэхэр къызэрыдгъэгугъа, тхылъищу зэхэлъ, Къаныкъуэ Анфисэ и романышхуэм и Iыхьэ ещанэр къытедзэн щIыдодзэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэбэрдей-Балъкъэрым и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм дзыхь хуащIрэ?

2020-01-11

 • Жылагъуэ жэрдэмхэр пхызыгъэкI «Кавказ Ищхъэрэ» щIыналъэ центрым иригъэкIуэкI «Медиатор» Iуэхум хыхьэу, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым хиубыдэ республикэхэм къэхутэныгъэхэр щрагъэкIуэкIащ. ЩIыналъэхэм я экономикэр, жылагъуэ-политикэ щытыкIэр, цIыхухэм я псэукIэр зыхуэдэр къащIэнращ мы Iуэхур зытращIыхьар. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу а Iуэхум цIыху 500 хэтащ. Жылагъуэр щIыналъэ журналистикэм зэрыхущытым ехьэлIа упщIэхэм кърата жэуапхэм фыщыдогъэгъуазэ.
 •  

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2020-01-11

 •  ЩIышылэм и 11, щэбэт
 • ФIыщIэ щIыным и дунейпсо махуэщ
 • Урысейм и мэзгъэфIэнхэмрэ (заповедникхэмрэ) лъэпкъ паркхэмрэ я махуэщ. 1917 гъэм Урысейм къыщызэрагъэпэщащ япэ мэзгъэфIэ-ныр — Баргузин щIыпIэм (Бурятие) псэущхьэхэр хъумэным хуэщIа къэ-рал IуэхущIапIэм лэжьэн щыщIидзащ.
 • Албание Республикэм и махуэщ
 • 1569 гъэм дунейпсо тхыдэм щыяпэу Инджылызым лотерей щагъэджэгуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Уэрэд шабзэпсыр зи псэфылъэ

2020-01-11

 • Урысей Федерацэм, КъБР-м, КъШР-м, АР-м, Дагъыстэным я цIыхубэ артист Тут Заур 1976 гъэ лъандэрэ Москва къалэм щолажьэ. Гнесинхэ я цIэр зезыхьэ музыкэ академиер къиухащ. Союзпсо, Урысейпсо зэпеуэхэм я лауреатщ. Совет Союзым хэта республикэхэм я мызакъуэу, Бельгием, Германием, Израилым, Индием, Иорданием, Италием, Польшэм, Словакием, Словением, США-м, Тыркум къыщацIыху.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2020-01-11

 • Лъэпкъ шхыныгъуэхэр
 • Къазыл е бабыщыл гъэва, цIыртI и гъусэу
 • Шыуаным псы щIыIэ иракIэри, абы халъхьэ фIыуэ тхьэщIа къаз е бабыщ зэпкърыхар, зэ къытрагъэкъуалъэ, тхъурымбэр къытрахыурэ. МафIэр цIыкIу ящIри, и щхьэр тегъэкIуэтауэ ныкъуэвэфI хъуху ягъавэ, тхъурымбэр къытрахыурэ. Абы халъхьэ бжьыныху, шыгъу, IупщIэ цIыкIуурэ упщIэта бжьыныщхьэ укъэбза, и щхьэр трапIэжри, хьэзыр хъуху ягъавэ, мафIэр щабэу блэуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Чэрэчэ

2020-01-11

 • Къаныкъуэ Анфисэ
 • Тхыдэ роман. Ещанэ Iыхьэ
 • Хьэт къэралыгъуэ, ди лъэхъэнэм ипэкIэ 1252 гъэ
 • Зэгуэр къэралыгъуэ лъэщу щыта Хьэт пащтыхьыгъуэм и кIуэдыжыгъуэр зэрымыжыжьэр гурыIуэгъуэт. Абы и пщышхуэу Хьэтусилэ Ещанэр, езым и ныбжьыр зэрыхэкIуатэм гу лъитэну хущIыхьэгъуэ имыIэу щIыналъэм хуэлэжьами, и жьы хъугъуэм жьышхуэ къыхукъуэуащи, гукъеуэшхуэхэр къыкIэщIозэрыхь. Нэхъ пасэм дамэгъуу иIа, щIэгъэкъуэну къыбгъурыта алыдж хытIыгухэр хуэм-хуэмурэ лъэщ зэрыгъэхъури зэрыубыдащи, уIэгъэ хъууэ зи лъэр щIэхуа аслъэныжьым хьэIуцыдз гуп ежауэ кIэщIэпхъуэ нэхъей, Хьэт къэралыгъуэр зэпкъратхъыу щхьэж къыIэрыхьэр и Iыхьэу зэбгралъэфыжыну къощакIуэ. Хэт и гугъэнт гъащIэм и гуащIэгъуэм лъакъуащхьэкIэ хэту къэгъуэгурыкIуа, абы быдэ, Iущ ищIа къэралыгъуэм и егъэзыхыгъуэр зэрымыщIэкIэ къыкIэщIэзэрыхьыну?!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха