ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Январь, 2020

Пелликоне и фэеплъ зэпеуэм  адыгэ  щIалэхэр  къыщыхожаныкI

2020-01-21

 • Италием и бэнакIуэ цIэрыIуэу, иужькIэ я федерацэм и тхьэмадэу щыта Пелликоне Маттео и фэеплъ зэхьэзэхуэ иджыблагъэ Рим къалэм щекIуэкIащ. А зэпеуэм мы гъэми спортсмен цIэрыIуэ куэд къызэхуишэсат. Абыхэм ящыщт дуней псом щэнейрэ и чемпион, Олимп Джэгухэм дыжьын медалыр къыщызыхьа Махуэ Билал.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Республикэм и IуэхущIапIэхэр «ЩхъуантIагъэм и тхьэмахуэ» дунейпсо зэхыхьэшхуэм хэтщ

2020-01-21

 • Иджыпсту Берлин щекIуэкI «ЩхъуантIагъэм и тхьэмахуэ-2020» дунейпсо гъэлъэгъуэныгъэм хэтщ Къэбэрдей-Балъ-къэр Республикэм и агропромышленнэ комплексым хиубыдэ предприятэ 11-рэ щIэныгъэ-къэхутакIуэ институту тIурэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Нобэрэ пщэдейрэ

2020-01-21

 •  ЩIышылэм и 21, гъубж
 • IэплIэ зэхуэщIыным и дунейпсо махуэщ. Ар 1986 гъэм США-м къыщыхалъхьати, абы и хъыбарыр дуней псом псынщIэу щызэлъащIысауэ, къэрал куэдым щагъэлъапIэ.
 • УФ-м и инженер дзэхэм я махуэщ. 1701 гъэм Пётр Езанэм Iэ щIидзащ къэралым щыяпэ инженер школ къызэгъэпэщыным теухуа унафэм.
 • 1918 гъэм Адыгейм Совет властыр щагъэуващ.
 • 1924 гъэм Ленин (Ульянов) Владимир дунейм ехыжащ.
 • 1934 гъэм Украинэм и Компартым и ХII съездым унафэ щащIащ республикэм и къалащхьэр Харьков ирахыу Киев ягъэIэпхъуэным теухуауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЛIыгъур   Хьэзиз  зэи   къикIуэтакъым

2020-01-21

 • 1942 гъэм гъатхэпэм Бахъсэн районым и военкоматым зауэм кIуэну ириджахэм яхэтт Зеикъуэ къуажэм щыщ ЛIыгъур ХьэкIашэ и къуэ Хьэзизи. Ар фронтым занщIэу Iухьат 65-нэ топгъауэ полкым хэту. А зэманым Керчь деж ди дзэхэр щытыкIэ гугъу щихуат. Бийм и дзэ нэхъ лъэщхэр къраутIыпщри, уIэгъэ, укIыгъэ яIэу совет сэлэтхэм къикIуэтын щIадзэ. Апхуэдэуи а щIыпIэр къызэранэкI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Адыгагъэр,  цIыхугъэр  зыгъэлъапIэ  Согуэ  Данил

2020-01-21

 • УэрэдкIэ  дунейм  йопсалъэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Урысей Федерацэм щыпсэу лъэпкъхэм я артиадэм и лауреат Согуэ Данил Жамболэт и къуэм и ныбжьыр иджыблагъэ илъэс 80 ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

КIэрэф Залымджэрий

2020-01-21

 • Нобэ фи пащхьэ итлъхьэ тхыгъэр 1907 гъэм «Дунейм и хъуреягъкIэ» («Вокруг света») журналым «Клод» унэцIэ нэпцIыр щIэту къытехуауэ щытащ. Абы и щхьэусыгъуэнкIи хъунур Iуэтэжым зи гугъу ищI урыс-япон зауэм Кавказым щыщхэр зэрыхэта щIыкIэм цIыхухэр иджыри хуиту зэрытемыпсэлъыхьырт. Хъыбарым зи цIэ къыхэщ КIэрэф Залымджэрий къозыгъэцIыху тхыгъэхэр мызэ-мытIэу тетащ «Адыгэ псалъэм». А псоми зэтехуэу къыхощ а зауэм даша адыгэ щIалэхэр зыпэмылъэщыну бийм Iэпщэ пцIанэкIэ зэрыпэщIагъэувар, ар ямыдэу зыкъызэраIэтар щIэпхъаджагъэу зэрыщымытар, абыхэм я пашэу щыта КIэрэф Залымджэрий хейуэ зэраукIар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жыжьэ-гъунэгъу

ЕгъэджакIуэ  IэщIагъэм  пэсщIын  щыIэкъым

2020-01-21

 • ЕгъэджакIуэу ущытыныр зэрыгугъур дэтхэнэ зы цIыхуми ищIэу къыщIэкIынщ, ауэ щыIэщ а IэщIагъэм гурэ псэкIэ бгъэдэтхэри, пIащIэу махуэ къэскIэ лэжьакIуэ кIуэхэри. ЕгъэджакIуэхэр зыIууэ гугъуехьхэм иригъэкIуэтыркъым мы тхыгъэр зытеухуа, пэщIэдзэ классхэм щIэсу а IэщIагъэм дихьэхауэ щыта Бакъ Мадинэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха