ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КIапсэ гъуэгухэр зыхуей хуагъазэ

2019-10-04

  • Iуащхьэмахуэ курортым жыджэру зыщыхуагъэхьэзыр гъэм и бгы-лыжэ лъэхъэнэщIэм. Мыбдежым зэгъэзэхуэжыныгъэ лэжьыгъэхэр зэрыщрагъэкIуэкIым къыхэкIыу, гондолэ кIапсэ гъуэгущIэхэм ящыщу тIур: Азау — Кругозор, Кругозор — Мир станцхэм я зэхуаку дэтхэр жэпуэгъуэм и 1-м къыщыщIэдзауэ и 21 пщIондэ зэхуэщIауэ щытынущ.

  • Ауэ, Бахъсэн и псыхъуащхьэхэм а зэманым зыщызыгъэпсэхунухэм, абы щхьэкIи къамыгъанэу, Iуащхьэмахуэ и джабэ нэкIухэм нэсыфынущ маятник щIыкIэу лажьэ, зы цIыху зэрыхуэ адрей кIапсэ гъуэгумкIэ. АтIэми, а пIалъэм къриубыдэу, Мир — Гара-Баши станцхэм я зэхуакум дэт гондолэ, маятник кIапсэ гъуэгуитIри лэжьэнущ. Жэпуэгъуэм и 22-м зекIуапIэ псори къызэIуахыжынущ.
  • ПУДЕНКэ Дарье.