ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сентябрь, 2019

ФокIадэм и 20-м Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я дунейпсо махуэр ягъэлъапIэ

2019-09-19

 • 120-нэ къыдэкIыгъуэр
 • Илъэс щэщIым нэблэгъауэ «Адыгэ псалъэ», «Адыгэ макъ», «Черкес хэку» газетхэм зэгъусэу ягъэхьэзыр номер зэхэтхэм я нобэрей 120-нэ къыдэкIыгъуэр теухуащ Адыгэхэм я махуэм. Дуней псом адыгэу тетым, ди лъэпкъым и ныбжьэгъуфIхэм мы гъэм илъэс етхуанэ хъуауэ зэдыдогъэлъапIэ а махуэшхуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Адыгэхэм я махуэм и щIыхькIэ Налшык къалэм щекIуэкIыну гуфIэгъуэ Iуэхухэр

2019-09-19

 • ФокIадэм и 19-м
 • Адыгэхэм я махуэм теухуа гуфIэгъуэ пшыхь
 • Абы хиубыдэу къызэрагъэпэщынущ «Адыгэхэр. ЛIэщIыгъуэхэм я нэпкъыжьэ» этнографие гъэлъэгъуэныгъэ, апхуэдэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и артист нэхъыфIхэм я концерт.
 • ЩекIуэкIынур Музыкэ театрырщ.
 • Сыхьэт 18.00-м щIидзэнущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

2019-09-19

 • Дуней псом щыцIэрыIуэ Темыркъан Юрэ
 • Ди хэкуэгъу, СССР-м, РСФСР-м, КъБР-м я цIыхубэ артист, Совет Союзымрэ Урысей Федерацэмрэ я Къэрал саугъэтхэм я лауреат, Санкт-Петербург щIыхь зиIэ и цIыху, а къалэм и филармонием и Академическэ симфоние оркестрым и художественнэ унафэщI, дирижёр цIэрыIуэ, къэрал куэдым хэIущIыIу щыхъуа оркестрхэм я тхьэмадэ Темыркъан Юрэ лъэпкъыр дызэрыгушхуэ, щIыналъэм исхэм ящыщу ди щхьэр лъагэу дэзыгъэлъагъуж цIыху щэджащэхэм ящыщщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2019-09-19

 • ЗэлъашIэрэ  лIыхъужъ
 • Къэралыгъом щыпсэурэ нэбгырэ пэпчъ ихэгъэгу къыухъумэныр ипшъэрылъ. А пшъэрылъыр ыгъэцакIэзэ ыпашъхьэ лIыгъэ зезыхьэхэрэр хэткIи щысэтехыпIэх.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2019-09-19

 • Адыгэ щэнхабзэм и Сэтэней гуащэ
 • Илъэс пщIы бжыгъэ хъуауэ Урысейм и щIэныгъэ, творческэ IэнатIэхэм, дунейпсо утыкум къыщацIыху Бэчыжь Лейлэ. Абы и щIэныгъэ нагъыщэхэмрэ зыпэрыта, ноби зэрихьэ IэнатIэхэмрэ къедбжэкIын едгъажьэмэ, а Iуэхум дытезэшэнкIэ хъунущ. Апхуэдэу щытми, абы дыхуэщхьэхынкъым…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ сурэтыщI СэвкIуий Хьэмид

2019-09-19

 • Ди хьэщIэщым
 • ЩIэдзапIи кIэухи  иIэкъым
 • Ди газетым зэрытетащи, Урысейм ХудожествэхэмкIэ академием хэт, профессор, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ сурэтыщI СэвкIуий Хьэмид «Адыгэ псалъэ» газетым и редакцэм къызэреблэгъар къэдгъэсэбэпри, и творчествэм, мурадхэм, IэдакъэщIэкIхэм теухуауэ упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2019-09-19

 • ЛIэужхэр зэзыпхырэ орэдыIу Нэхэе Тамарэ
 • Урысыем, Абхъазым язаслуженнэ артисткэу, Адыгэ Республикэм инароднэ артисткэу Нэхэе Тамарэ искусствэми лъагъоу щыпхырищырэр лIэужхэр нахь зэпэблагъэ шIыгъэнхэм епхыгъ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Спортым и лIыхъужьхэм зэрылъэпкъыу дрогушхуэ

2019-09-19

 • Тхыгъэхэр зыгъэхьэзырар КъБР-м щIыхь
 • зиIэ и журналист Жыласэ Заурбэчщ
 • Къардэн Мурат и щапхъэ
 • ЦIыху цIэрыIуэхэмкIэ бейщ Зэрэгъыж къуажэр. Абыхэм ящыщ зыщ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Олимп чемпион (2000 гъэм), Дунейпсо кубокыр щэнейрэ къэзыхьа (1992, 1995, 1997), Европэм щытекIуа (1998), иджы Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Къардэн Мурат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

2019-09-19

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс