ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дипломат ныбжьыщIэхэм папщIэ

2019-09-14

 • Налшык дэт гимназие №4-мрэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетымрэ зэгъусэу мы махуэхэм ирагъэкIуэкIащ «КъэкIуэнум и дипломатхэр» езанэ щIэныгъэ-практикэ конференцыр. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ университетым и пресс-IэнатIэм. Зэхуэсыр хуэгъэпсащ щIалэгъуалэм я утыку итыкIэр, я гупсысэхэр екIуу къызэраIуэтэфыр егъэфIэкIуэным, щIэныгъэ зэзыгъэгъуэт щIалэгъуалэм — школакIуэхэмрэ студентхэмрэ — яку дэлъ зэпыщIэныгъэхэр гъэбыдэным, нэгъуэщIхэми.

 • Конференцым и лэжьыгъэм хэтащ урысей дипломатхэу Егошкин Валерэрэ Къумахуэ Анатолэрэ, Урысейм ХудожествэхэмкIэ и академием и академик Иванов Николай, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий, КъБР-м и Правительствэм, республикэм щыIэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр, КъБКъУ-м и студентхэр, гимназием и дипломат классхэм щIэсхэр. Зэхуэсым и лэжьыгъэм пэублэ хуащIащ урысей къэрал, политикэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ, экономист, щIэныгъэлI, дипломат Iэзэ Примаков Евгений и цIэр зезыхьэ пэшышхуэ еджапIэм къыщызэIухыныр. Зыхуей-зыхуэфIхэмкIэ къызэгъэпэща пэшым Iэмал псори щыIэщ дипломат классым щIэсхэр щеджэн папщIэ. Пэшым щIагъэуващ Примаковым и бюстыр. Ар гимназием тыгъэ къыхуищIащ скульптор икIи сурэтыщI цIэрыIуэ Иванов Николай.
 • Урысей дипломатхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщIым и къуэдзэ Егошкин Валерэ къызэхуэсахэм защыхуигъазэм къыхигъэщащ мыпхуэдэ зэхыхьэм хэтыну зэригуапэр, апхуэдэуи Примаковыр ицIыхуу, абы дэлэжьауэ, щапхъэ куэди трихыу зэрыщытари жиIащ.
 • — ШколакIуэхэмрэ студентхэмрэ сохъуэхъу, дипломат лъэщ къахэкIыну, нэгъуэщI къэралхэм щыпсэу я ныбжьэгъухэм дахэу ядэгъуэгурыкIуэну, я гъащIэр купщIафIэу псэуну, — дыщIигъуащ абы. — Хамэ цIыхухэм ягурыIуэфыным, щытыкIэ гугъухэм укъызэрикIын хэкIыпIэхэр къэгъуэтыфыным епхащ дипломат лэжьыгъэр. Ахэр фхулъэкIыну си гуапэщ.
 • Егошкиныр конференцым кърихьэлIахэм къахуеджащ Урысей дипломатхэм я зэгухьэныгъэм абыхэм къахуигъэхьа Зэрызыхуагъазэм икIи кIэщIу тепсэлъыхьащ абы щекIуэкI лэжьыгъэхэм. Абы щIалэгъуалэм ярита чэнджэщхэм ящыщщ бзэ куэд зрагъэщIэныр, творчествэм дихьэхыныр, гъащIэм и унэтIыныгъэ куэдым хащIыкIыным егугъуныр. Егошкиным гимназием и библиотекэм тыгъэ хуищIащ дунейм щыпсэу лъэпкъхэм я таурыхъхэр щызэхуэхьэса тхылъышхуэр.
 • КъБР-м экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министр Рахаев Борис гуапэу тепсэлъыхьащ Примаков Евгений и гъащIэм. Абы гимназием и библиотекэм тыгъэ хуищIынущ Примаковым теухуа тхыгъэхэмрэ сурэтхэмрэ зэрыт, томитI хъу тхылъ гъэщIэгъуэныр.
 • — Шэч лъэпкъ къытесхьэркъым а дипломат цIэрыIуэм хэлъа гудзакъэм, зэфIэкIым, лIыгъэм хуэдэ къызыкъуэкIын куэд фэри къызэрыфхэтым. ЩапхъэфIхэр фи гъуэгугъэлъагъуэу фыпсэу, — яжриIащ щIалэгъуалэм Рахаевым.
 • Дипломат IэщIагъэр къыхэзыха школакIуэхэмрэ студентхэмрэ псалъэ дахэ куэд жраIащ дзэ къулыкъум къыхэкIыжа генерал- хэм, адмиралхэм, офицерхэм я дунейпсо конфедерацэм и секретарь нэхъыщхьэ Къумахуэ Анатолэ, ДАХ-м и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий, философие щIэныгъэхэм я доктор, техникэ щIэныгъэхэм я кандидат, профессор Хъурей Феликс, КъБКъУ-м и Социально-гуманитар институтым и унафэщI Тэмазэ Муслъим сымэ. Ахэр тепсэлъыхьащ Кавказ Ищхъэрэм и дипломатием къикIуа гъуэгуанэм.
 • ХьэщIэ лъапIэхэм фIыщIэ яхуищIу конференцым къыщыпсэлъащ гимназием и унафэщI Нэгъуей Риммэ. Абы зэрыжиIамкIэ, Примаковым и цIэр зезыхьэ пэшыр хухахынущ дерс зэIухахэр щегъэкIуэкIыным, дипломатием епха нэгъуэщI зэхуэсхэр къыщызэгъэпэщыным. Абы зэIущIэм щищIа докладыр теухуауэ щытащ дипломат классхэм егъэджэныгъэм щиубыд увыпIэм.
 • Гимназием щаубла щIэныгъэ-практикэ конференцым щыпащащ университетым. Зэхуэсым хэтахэр щыIащ КъБКъУ-м Iуащхьэмахуэ лъапэ щиIэ еджапIэ-щIэныгъэ IуэхущIапIэм. Абыхэм зыщрагъэплъыхьащ республикэм и щIыпIэ дахэхэм.
 • ЖЫЛАСЭ Маритэ.