ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Адыгэ щIалэхэр Европэм щытокIуэ

2018-08-07

  • ШыщхьэуIум и 4 — 5 махуэхэм Италием и къалащхьэ Рим щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ Европэм и щIалэгъуалэ чемпионат. Адыгэ щIалэхэм абы дыщэ медалхэр къыщахьащ.

  • Шокъум Ахьмэд (къэрал ныпыр иIыгъыу)

    Килограмм 74-м нэс зи хьэлъагъ Шокъум Ахьмэд шэч лъэпкъ къызытумыхьэн текIуэныгъэхэр и хьэрхуэрэгъу псоми къафIихьащ. Финалым ар щыIущIащ Болгарием щыщ Джемал Рушен Алий. ЗэпэщIэтыныгъэр гуащIэу щытащ, ауэ абыи адыгэ щIалэр щынэхъ лъэщащ икIи Европэм и чемпион хъуащ.

  • ФIы дыдэу зыкъигъэлъэгъуащ ЗэкIуий Азэмэти. Ар щыбэнащ килограмм 92-м нэс зи хьэлъагъхэм я деж. КIэух зэIущIэм къыщыпэщIэхуа Азербайджаным къикIа Гамзатов Асхьэби ди щIалэр къызэтригъэувыIэфакъым икIи хуэфащэ дыдэу абы дыщэ медалыр зыIэригъэхьащ.
  • ЗэкIуий Азэмэт

    Шокъум Ахьмэдрэ ЗэкIуий Азэмэтрэ Европэм и чемпионатым щытекIуэныр я япэ лъагапIэ инщ. Куэд щIакъым а тIум пашэныгъэр къызэрыщахь-рэ Дагъыстэным хыхьэ Хасавюрт къалэм щекIуэкIа зи ныбжьыр илъэс   20-м нэмысахэм бэнэкIэ хуитымкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэм. Аращ Iэмал щIагъуэтари Италием кIуэну. Дохъуэхъу адэкIэ дунейпсо, олимп ехъулIэныгъэшхуэхэр яIэну!

  •  
  • ЖыласэЗаурбэч.