ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Концертым фрагъэблагъэ

2018-07-24

  • Псыхуабэ (Пятигорск) къалэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм бадзэуэгъуэм и 25-м щекIуэкIынущ «Высоцкий Фест» (www.vfest.ru) урысейпсо зэпеуэм хыхьэу ирагъэблэгъа артистхэмрэ музыкантхэмрэ зыхэтыну концерт.

  • Зэпеуэр къыхэзылъхьари ар къызэзыгъэпэщари Высоцкий Владимир и цIэр зезыхьэ псапащIэ фондымрэ «Наше радио» радиостанцымрэщ, Урысей Федерацэм и Президентыр я дэIэпыкъуэгъуу.
  • Фестивалыр зэхэзыублахэм я къалэныр зыхуэунэтIар макъамэ тхыным икIи гъэзэщIэным дихьэх щIалэгъуалэр къагъэнэIуэнырщ, ахэр утыку кърашэнырщ, ядэIэпыкъунырщ, зэпеуэхэр къагъэсэбэпурэ нэхъыфIхэр къыхахынырщ.
  • Iуэхум нэхъ зыубгъуауэ зыхэзыгъэгъуэзэнухэм Iэмал яIэщ мы телефонымкIэ 8 926 215 38 39 «Мультимедиа Холдинг» ЗАО-м и вице-президент Горбачёв Сергей и деж псэлъэну. Электрон пощтыр — sg@nsm.
  • ФщIэн папщIэ: Илъэсым и пэщIэдзэм Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир къыхилъхьауэ щытащ уэрэд зытх щIалэгъуалэм я фестиваль къызэрагъэпэщыну.
  • БЖЬЫХЬЭЛI Розэ.