ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зэхуэсышхуэм зыхуагъэхьэзыр

2013-03-26

  • Къалэн куэд щызэфIагъэкIыу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэ IуэхущIапIэм Кавказпсо щIалэгъуалэ зэIущIэ «Мэшыкъуэ-2013»-р къызэрызэрагъэпэщыну, зэ­ры­ра­гъэ­кIуэкIыну щIыкIэм щытепсэлъыхьащ. Абы хэтащ КъБР-м егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министрым и къуэдзэ Геккиев СулътIан, зэзыгъэуIу гупым и уна­фэщI Чернышев Сергей, зэхыхьэр хэIущIыIу зыщI, фIы­кIэ зыгъэIу Лоленкэ Аннэ сымэ, нэгъуэщIхэри.
  •  
  • «Мы гъэм Мэшыкъуэ щекIуэкIыну зэIущIэр къызэры­зэра­гъэпэщ щIыкIэм зэхъуэкIы­ны­гъэхэр халъхьащ. Ахэр, псом япэрауэ, егъэджэныгъэ унэ­тIыныгъэращ зэхьэлIауэ щытынур. Дерс зэшыгъуэ, кIыхьлIыхь хъууэ щIалэгъуалэр дэзымыхьэхым и пIэкIэ лэжьыгъэ, Iуэху зэхуэмыдэхэм хэтыну Iэмал щыIэнущ», — жиIащ Чернышевым. Апхуэдэуи абы къыхигъэщащ, зи гугъу ящIа егъэджэныгъэ программэм и къуэпсым зэрызиубгъунур, нэхъапэм ар плIы фIэкIа мыхъуу щытамэ, мы гъэм 9-м зэрынэбла­гъэр. ЗэхъуэкIыныгъэ халъхьэнущ зыгъэп­сэ­хугъуэ зэманым теухуа программэми. «Республикэм и ма­хуэхэр» щIа­лэгъуалэ жыпхъэм иту, ныбжьыщIэхэм я деж щыцIэрыIуэ артистхэр хэту ира­гъэкIуэкIын хуейуэ къызэрилъытэр жиIащ Лоленкэ Аннэ. Абыхэм къи­щы­нэ­мы­щIауэ, «Мэшыкъуэ 2013»-р нэхъапэхэм ирагъэкIуэкIа зэ­IущIэхэм къащхьэщыкIынущ   я лэжьыгъэм иIэ унэ­тIы­ныгъэхэм елъытауэ щIалэгъуалэр гуп-гупу зэрагуэ­шы­нум­кIэ. «Ди щIалэгъуалэр зэрыдгъэцIыхуну, ныбжьэгъу зэхуэхъуну, иужькIи зэрыщIэну дыхуеймэ, зы щIыналъэм къикIхэр зэгъусэу дгъэтIыс хъунукъым», — къыхигъэщащ Лоленкэ Аннэ.
  • КърихьэлIахэм Iуэху еплъыкIэ зэхуэмыдэхэр къагъэ­лъэ­гъуащ, зэхыхьэм и пэ къихуэу абы хуэзыгъэхьэзыр зэ­­IущIэхэр КИФЩI-м и дэтхэнэ щIыналъэми щегъэ­кIуэ­кIыным ехьэлIауэ. Ди республикэм и лIыкIуэхэм къы­зэ­ралъытэмкIэ, ахэр икъукIэ сэбэп мэхъу зи щIалэгъуэм зыщIидза лэжьыгъэр и кIэм нигъэсу, къыпэщыт зэ­IущIэм езым зыхуигъэхьэзырыжыфу егъэсэн папщIэ.
  • КъищынэмыщIауэ, и гугъу ящIащ щIалэгъуалэм я лэ-жьыгъэр утыку зэрырахьэнум ехьэлIа зэхъуэ­кIы­ны­гъэ­хэми.
  • Мы гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIэкIэ «Мэшыкъуэ- 2013»-м хэтыну Iэмал яIэщ цIыху 240-м.
  •  КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ
  • я пресс-IуэхущIапIэ.