ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Мэшыкъуэ-2013» зэхыхьэм зыхуагъэхьэзыр

2013-06-18

  •   КъБР-м и Правительст­вэм унафэ къищтащ Кавказ Ищхъэрэм и щIалэгъуа­лэр щIэныгъэкIэ щызэ­хъуэ­жэну «Мэшыкъуэ-2013» лагерым республикэм и лIыкIуэхэр гъэкIуэным теухуауэ.
  •   
  • КъБР-м егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министр Семэн Пщыкъан зэрыжиIамкIэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и субъектхэм ящыщ щIалэрэ хъыджэбзу политикэм, экономикэм, инновацэхэм, жылагъуэ Iуэхухэм, граждан жэрдэмхэм, гъуазджэм, творчествэм дихьэххэр щызэхуэсыну зэ­IущIэм хэтын папщIэ нобэм ирихьэлIэу проекти 120-рэ къыхалъхьащ. Министрым къигъэлъэгъуащ «Мэшыкъуэ-2013» лагерым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и махуэ, КъБР-м и щIэныгъэм, литературэмрэ гъуазджэмрэ, спортым щаIэ ехъулIэныгъэ­хэм я гъэлъэгъуэныгъэ зэрыщыIэнур, ди артистхэм ма­хуэшхуэ концерт зэратынур.
  •  Мы Iуэхугъуэхэм трагъэ­кIуэдэн папщIэ республикэм и бюджетым и ахъшэу сом 1 мелуаным щIигъу хухахащ. КъБР-м и Правительствэм къищтащ республикэм и щIалэгъуалэр «Мэшыкъуэ-2013» лагерым зэрыкIуэнум хуэ­гъэхьэзырынымкIэ къызэ­гъэпэщакIуэ комитет. Абы и унафэщIщ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Портэ Галинэ.
  •  КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ
  •  я пресс-IуэхущIапIэ.