ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

УнэтIыныгъэ нэхъыщхьэхэу бгъу

2013-08-28

  • «Мэшыкъуэ 2013» кавказпсо зэхыхьэм ныбжьыщIэ 2500-м щIигъу хэтщ. Мэшыкъуэ Iуащхьэм и лъапэм Кавказ Ищ­хъэрэ федеральнэ щIыналъэм и хэгъуэгу псоми къикIа щIалэгъуалэр, апхуэдэуи Красноярск, Краснодар крайхэм, Волго­град, Ленинград, Киров, Тверь областхэм, Азербайджаным, Армением, Украинэм, Чехием, Эстонием, Осетие Ипщэм щыщ щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ щызэхуашэсащ. ЗэIущIэм ипкъ иткIэ, унэтIыныгъэ нэхъыщхьэу бгъу яубзыхуащ: студент гупхэр, щIэныгъэлI ныбжьыщIэхэр, политикэ, гъащIэ узыншэм и телъхьэхэр, информационнэ технологиехэр, псапащIэ, си Iуэху: къуажэ, предприятэхэр, туризм,   творчествэмрэ щэнхабзэмрэ, ТекIуэны­- гъэ-70.
  • НыбжьыщIэхэр зыщIэдэIуну дерсхэр къыхахыу едэIуэн хуейуэ аращ. Абыхэм къищынэмыщIауэ, Мэшыкъуэ хьэщIэ лъапIэхэр, къэралым щыцIэрыIуэ цIыхухэр къеблагъэурэ щIалэгъуалэм йопсалъэ.
  • «Мэшыкъуэ 2013»-м нэхъыбэу зи гугъу щащIар Кавказ Ищхъэрэм исхэр лэжьыгъэ IэнатIэкIэ къызэгъэпэщынырщ, абы ехьэлIауэ щыIэ хэкIыпIэхэр къэлъыхъуэнырщ.
  • ХьэрычэтыщIэмрэ бизнес цIыкIумрэ Кавказ Ищхъэрэм зыщегъэубгъуныр къэралым гулъытэ зыхуищIхэм ящыщщ. Хьэ­ры­чэтыщIэ щIалэхэм я жэрдэмыр даIыгъын, абыхэм зыщIагъэкъуэн папщIэ, ди щIы­налъэм программэ зыбжанэ щолажьэ, ар хуабжьу сэбэп мэхъу ныбжьыщIэхэр IэнатIэкIэ къызэгъэпэща хъунымкIэ.
  • ЩIалэгъуалэм лэжьыгъэ ягъуэтын папщIэ къэралым IэнатIэщIэхэр къызэ­рызэIуихым къищынэмыщIауэ, ди цIыхухэр хамэ къэрал лэжьакIуэ гъэкIуэным, апхуэдэ щIыкIэкIэ я къэухьым зегъэубгъуным иужьрей зэманым зыужьыныгъэ ­егъуэт. Абы теухуат «Мэшыкъуэ 2013»-м и етIуанэ Iыхьэр къыщызэIуахым ЩIыналъэ зэ­хуаку IуэхущIапIэм и унафэщI Мельников Олег ныбжьыщIэхэм ядригъэкIуэкIа зэIу­щIэр.
  • IэнатIэ лъыхъуэу ди щIыналъэм икIхэр нэхъыбэу зыщIэупщIэр пIалъэкIэ щылэ­жьэнщ, дунейм и пIалъэ къащIауэ къагъэзэжын хуэдэу.
  • Поликаренковэ Ольгэ.