ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2013-08-20

 • КъБР-м щыщу зэхуэсым хэтхэм я проекту плIыщIым щIигъу пхагъэкIащ
 •  Кавказ Ищхъэрэм и щIалэгъуалэм я «Мэшыкъуэ-2013» зэхыхьэм и япэ зэхуэсы­гъуэм и лэжьыгъэр и гуащIэгъуэу йокIуэкI. Къэбэрдей-Балъкъэрым икIауэ абы хэт цIыхуи 130-м ящыщу 40-м нэблагъэм я проектхэр пхагъэкIыну хунэсащ.
 • БлэкIа тхьэмахуэ махуэм зэхыхьэм творческэ Iуэху зыбжанэ къыщызэрагъэпэщащ. Мыбы щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым, Осетие Ищхъэрэ-Аланием, Ингушым, Ставрополь крайм, Шэшэным, Да­гъыстэным я КВН командэхэм я зэпеуэр. Ар къызэгъэпэщынымкIэ икъукIэ сэбэпышхуэ хъуащ «Абхъазым щыщ нартхэр», «Пирамидэ» гуп цIэрыIуэм хэтхэр. А ма­хуэм екIуэкIа нэгузыужь Iуэхухэм я кIэухыу щы­тащ макъ гъуэзэджэ зиIэ уэрэджыIакIуэ Тураевэ Марьямрэ гитарэм IэкIуэлъакIуэу еуэ Белгъэрокъуэ Иналрэ я концертыр. Абыхэм инджы­лы­зыбзэкIэ ятха уэрэдхэр щIалэгъуалэм ягу ири­хьащ. Апхуэдэу Iэгуауэ ин хуаIэтащ зэфIэ­кIышхуэ зыбгъэдэлъ музыкант Ерчэн Щамили.
 •  
 • Пщыгъуэш Асият.
 •  
 • БищIо Аслъэн и дерсхэр
 • БищIо Аслъэн къофэ.

   Псыхуабэ щызэхуэса щIалэгъуалэм я деж щыхьэщIащ киномрэ телевиденэмрэ я артист, КВН программэм хэт БищIо Ас­лъэн. Ар «Щэнхабзэмрэ творчествэмрэ» унэтIыныгъэр къыхэзыхахэм я пащхьэ лекцэ къыщеджащ. Апхуэдэу хьэщIэм щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ щыгъуазэ ищIащ езым и гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ. Аслъэн тепсэлъыхьащ езыр программэ пыухыкIахэм зэрыхэт щIыкIэм, уеблэмэ утыкум къихьэри ислъэмей ищIащ.

 • «Сэ фэ хуабжьу сынывохъуапсэ. Мы зэхыхьэшхуэм фызэрыхэтыр икъукIэ тэмэмщ. Ди зэманым апхуэдэ Iэмал щыIа­къым», — къыхигъэщхьэхукIащ актерым. Абы жиIащ Кавказ Ищхъэрэм и къалэ нэхъ ин псоми псапащIэ Iуэхухэр къыщызэри­гъэпэщыну зэримурадыр: «Сэ цIыху нэхъ цIэрыIуэ гуп зэщIэзгъэуIуэу адэ-анэ зыщхьэщымытыжхэр щапIыж сабий унэхэм сыкIуэну, абыхэм я нэгу зезгъэужьыну, ягу ирихьын тыгъэхэр яхуэсщIыну сигу илъщ».
 • ЗэIущIэм и ужькIэ хьэщIэмрэ бысымхэмрэ зэщIыгъуу сурэт зытрагъэхащ, апхуэдэу БищIо Аслъэн хэтащ «КВН Кавказ» лигэм и фестивалым.
 •  
 • Узыншагъэм нэхърэ нэхъыщхьэ щыIэкъым
 •  «Мэшыкъуэ-2013» зэхыхьэм шыщхьэуIум и 16-м къыщызэрагъэпэща лекцэхэм ящыщ зыбжанэр узыншагъэмрэ спортымрэ ятеухуауэ щытащ. «Си гъусэу нажэ» урысейпсо щIалэгъуалэ проектым и федеральнэ штабым и лIыкIуэ Ядрышниковэ Алинэ тепсэлъыхьащ узыншагъэр хъумэным пыщIа Iуэхухэм. Абы зэрыжиIамкIэ, езыр зыхэт къэралпсо проектым дэтхэнэми Iэмал кърет узыншагъэр хъумэным теухуа псэукIэ зэтригъэувэну, абы папщIэ диетологиемкIэ, фитнесымкIэ, веллнесым­кIэ IэщIагъэлIхэр зыдигъэIэпы­къуну. Мы проектым щIалэгъуалэр зэрыдихьэхам и щыхьэтщ ар къэралым и щIыналъэу 60-м щIигъум щагъэзащIэу зэрыхуежьар. Зэрыщыту къапщтэмэ, «Си гъусэу нажэ» проектым гулъытэ хуэзыщIахэм я бжыгъэр цIыху мелуан ныкъуэм щIегъу.
 • Наркотикхэр зэрызэблагъэкIым кIэлъып­лъынымкIэ федеральнэ къулыкъущIапIэм и Управленэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэм и лэжьакIуэ Ремнев Конс­та­нтин иригъэкIуэкIа дерсыр зытеухуауэ щытар щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ я узыншагъэр зэрахъумэным хуэунэ­тIынырщ, ахэр мыхъумыщIагъэхэм ящы­хъумэнырщ. Къэпсэлъам фадэу зы абджрэ тутынищрэ къищтэри, абыхэм узынша­гъэр зыкъутэ щхъухь зэмылIэужьыгъуэу хэлъхэр зы­хуэдизыр псоми яригъэлъэ­гъуащ.
 • Узыншагъэр хъумэным теухуа лэжьы­гъэм щыщ Iыхьэу щытащ ЩIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ федеральнэ агентствэм и жэрдэмкIэ къызэрагъэпэща «Команда-2018» проектым хэтхэм утыку кърахьахэри. Проектым и унафэщI Герцен Дмитрий зэрыжиIамкIэ, ар къызэрагъэпэщащ щIалэгъуалэм я спорт зэхьэзэхуэхэр я бжыгъэкIэ нэхъыбэ ящIын папщIэ. Проектым ипкъ иткIэ я мурадщ 2014 гъэм Сочэ къалэм щекIуэкIыну щIымахуэ Олимп джэгухэмрэ 2018 гъэм футболымкIэ екIуэ­кIыну дунейпсо чемпионатымрэ щылэжьэ­ну волонтерхэр къыхахыну.
 • А махуэм и етIуанэ Iыхьэм спорт зэхьэзэхуэ зэмылIэужьыгъуэхэр ирагъэкIуэкIащ. ФутболымкIэ, стритболымкIэ, волейбо­лым­кIэ, стIолыщхьэ теннисымкIэ зэпеуахэм я деж щытекIуащ «Узыншэу псэуныр» унэтIыныгъэм хэтхэм я командэхэр.
 •  
 • «Мэшыкъуэ-2013» зэхыхьэм
 • и пресс-центр.