ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Псыхуабэ утыку щрахьэ

2013-08-13

  •   «Мэшыкъуэ -2013» щIалэгъуалэ форумым КъБР-м щыщу кIуэнухэр хуагъэхьэзыр. Абы и къызэгъэпэщакIуэхэм къызэрагъэ­лъа­гъуэмкIэ, адрей илъэсхэм елъытауэ мыгъэрейхэм я зэхыхьэр куэдкIэ нэхъыфIу, зы­хуей хуэгъэзауэ щытынущ. Иджы гулъытэ щхьэхуэ зыхуащIахэм ящыщщ ныбжьы­щIэ­хэр ИнтернеткIэ къызэрызэрагъэпэщынумрэ зэIущIэм хэтынухэр зэрагъэшхэнумрэ. Мы гъэм ди республикэм щыщу абы кIуэну ныбжьыщIэ 240-рэ къыхахащ. Форумыр IыхьитIу гуэшауэ щытынущи япэ Iыхьэм цIыхуи 120-рэ, етIуанэми апхуэдиз трагуэшащ. Япэ Iыхьэм хэтынухэм я проектхэр яIыгъыу шыщхьэуIум и 14-м Псыхуабэ (Пятигорск) кIуэнущ.
  • 2011, 2012 гъэхэм екIуэкIа форумхэм япкъ иткIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым икIа ныбжьыщIи 160-м я проектхэр пхагъэкIри, ахэр ирырагъэзэщIэну мылъкукIэ дэIэпы­къу­ныгъэ ягъуэтащ. Мы гъэм Мэшыкъуэ ще­кIуэ­кIыну щIалэгъуалэ зэхыхьэм сом мелуанищэ хухахынущ.
  • Къыхэгъэщыпхъэщ, ипэ илъэсхэм щIа­лэ­гъуалэм утыку ирахьэ проектхэр хьэ­рычэтыщIэ Iуэхухэм, мылъку къегъэ­щIы­ным ехьэлIауэ щытамэ, иджы абы хэтыну зезыгъэтхахэм и нэхъыбэм я лэжьыгъэхэм социальнэ унэтIыныгъэ зэраIэр.
  • «Адыгэ псалъэ» газетым и корреспондент Щомахуэ Залинэ (сурэтым) «Лъэпкъым и хъугъуэ­фIы­гъуэ» проект игъэхьэзырауэ Мэшыкъуэ кIуэну япэ гупым хэтщи, гъуэгу махуэ техьэ­ну, ехъу­лIэ­ныгъэфIхэр зыIэ­ри­гъэ­хьэну дыхуо­хъуахъуэ!
  • Инэрокъуэ Данэ.