ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Обозревателым и псалъэ'

ЩыIэр зы пэж закъуэщ

2016-05-07

 • Тхыдэм  уриджэгу  хъунукъым
 •  Дунейр къызэригъэщIрэ Хэку зауэшхуэм нэхърэ нэхъ лъы куэд щагъэжа къэхъуакъым. Аращ ди цIыхухэм ТекIуэныгъэм и махуэр — накъыгъэм и 9-р псом хуэмыдэу хэIэтыкIауэ илъэс къэс щIагъэлъапIэри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Обозревателым и псалъэ

ГуфIэгъуэ иныр догъэлъапIэ

2014-05-08

 • Ди къэралым и гуфIэгъуэ нэхъыщхьэщ дгъэлъапIэ ТекIуэныгъэм и махуэр. Ар къызыхэкIри гурыIуэгъуэщ: цIыхур дунейм къызэрытехъуэрэ зыми илъэгъуакъым Хэку зауэшхуэм нэхърэ нэхъ псэзэпылъхьэпIэу щыта зэжьэхэуэныгъэшхуэ. А зэпэщIэтыныгъэм къиша гуауэмрэ насыпыншагъэмрэ апхуэдизкIэ инщи, зэман дэкIми, тхыдэм хэгъуэщэжыркъым.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Обозревателым и псалъэ

Тхыдэр и гъуэгу тоувэж

2014-03-20

 • Ди къэралым къыщы­хъуащ иужь зэманым зи мыхьэнэкIэ зыми пхуемы­гъэпщэну Iуэхухэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Обозревателым и псалъэ

Тхыдэм и зыгъэзапIэхэм ящыщ зы

2013-11-02

 • Илъэс зыбжанэ хъуауэ ди къэралым щагъэлъапIэ ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэр. Ди гъащIэм щIэуэ къыхыхьа а махуэшхуэм  десэжауэ жыпIэ хъунущ. АрщхьэкIэ иджыри куэдым къа­гу­ры­Iуэр­­­къым а гуфIэгъуэр къэрал унафэкIэ ягъэувыныр къы­зыхэкIар. Абы щыгъуэми лъабжьэ гуэри зи­мыIэ щыIэкъым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Обозревателым и псалъэ

И щхьэ и унафэ ещIыж

2013-06-12

 • Мы гъэм мэкъуауэгъуэм и 12-м илъэс 23-рэ ирокъу Урысей Федерацэм и Къэрал суверенитетым и Декларацэр УФ-м и Совет Нэхъыщхьэм къызэрищтэрэ. Аращ илъэ­ситI (1992 гъэм) дэкIа иужь унафэ щхьэхуэкIэ Урысейм и махуэу ягъэу­вар. Иджы а махуэр нэхъ хэIэ­ты­кIауэ УФ-м щагъэлъапIэхэм ящыщ зыщ. АрщхьэкIэ иджы­ри куэд щIоупщIэ: сыт ар апхуэдизу махуэшхуэу къыщIалъытэр? Урысейр нэ­хъапэм зыгуэрым IэщIэлъу щыта?
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Обозревателым и псалъэ

ПсэзэпылъхьэпIэт дэтхэнэ дакъикъэри

2013-05-08

 • СССР-м и зэманым ягъэ­лъапIэу щыта махуэшхуэхэм ящыщу зи пщIэр емыхуэхыу, атIэ кIуэ пэтми нэхъ­ри яIэту Урысейм къыщызэтенар ТекIуэныгъэм и махуэрщ. Ар гуфIэгъуэ нэпсхэмкIэ гъэнщIащ.   Иджыпстуи нэгум къы­щIэ­гъэхьэгъуейщ абы щы­гъуэм совет цIыхухэм яхузэфIэкIар — зэуапIэ губгъуэм итахэми ахэр зыхуеинухэмкIэ къызэрагъэпэщу лэжьыгъэ IэнатIэм пэрытахэми. А псоми зэрахьа лIы­хъу­жьыгъэр тхыдэм зэи хэгъуэщэжынукъым. Хэку зауэшхуэм, зэрыщыту ЕтIуанэ дунейпсо зауэм хуэ­дэу, тратхыхьари тра­жы­Iы­хьари апхуэдизкIэ куэдщи, щIыбгъу­жын щыIэ  хуэдэкъым. АрщхьэкIэ, зи гугъу тщIы ТекIуэныгъэм и мыхьэнэр апхуэдизкIэ инщи, абы теухуауэ пху­жы­Iэнур гъунапкъэншэщ икIи жыIэни хуейщ. Псом хуэмыдэу щIэуэ къэунэхуа «тхыдэтххэм» пэжыр щIау­фэу е зэрадзэ­кIыу зэры­хуе­­жьам къыхэ­кIыу. Ди жа­гъуэ зэрыхъунщи, «пцIым и лъа­къуэр» ялъэ­Iэсащ ныб­жьы­щIэхэм тхыдэр зэры­ра­гъэдж тхылъхэми. Мыбдеж къыщыд­гъэлъэгъуэн­щи, ардыдэр УФ-м и Президент Путин Владимир къыщыхигъэщащ цIыху­хэр зыщIэуп­щIа­хэм       иджыблагъэ жэуап щаритам.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Обозревателым и псалъэ

ЛIэщIыгъуэхэм къадекIуэкI

2013-04-30

 • И мыхьэнэр зэм яIэту, зэм ягъэлъа­хъ­шэу илъэс куэд хъуа­уэ дунейм щагъэ­лъапIэ ГуащIэрыпсэухэм я зэакъылэгъуны­гъэм и махуэр, иджы зэрыжаIэщи, Гъатхэмрэ Лэжьыгъэмрэ я махуэр. Дэтхэнэ Iуэхум хуэ­дэуи абы, зэрыгурыIуэгъуэщи, щIэдзапIэ иIэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Обозревателым и псалъэ