ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъБР-м щыIэ МВД-м къет'

Балъкъыз Валерэ хахыж

2014-03-13

  • КъБР-мкIэ МВД-м и деж щыIэ Жылагъуэ советым и япэ зэIущIэ екIуэкIащ.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м щыIэ МВД-м къет

Унагъуэ хуэмыщIахэр къызэхакIухь

2014-02-19

  • КъБР-м щыIэ МВД-м балигъ мы­хъуа­хэм я IуэхухэмкIэ и IэнатIэм и лэжьакIуэхэм Налшык къалэ администрацэм щIыгъуу, республикэм и къалащхьэм щыпсэу унагъуэ хуэмыщIа­хэр къызэхакIухьащ.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м щыIэ МВД-м къет

Аргуэру хэщIыныгъэ

2013-07-16

  • Республикэ сымаджэщым полицэм и сержант Къуэн Аслъэн зы­къи­мы­щIэ­жу и псэр щыхэкIащ.
  • Бадзэуэгъуэм и 13-м къалэныр езы­хьэкI полицэм и лэжьакIуищым шэч зыхуащIа цIыхуищ я дэфтэрхэр къапщытэн мурадкIэ Налшык къалэ къы­ща­гъэу­выIащ. Иужьрейхэр хабзэхъумэхэм къа­хэуэу щIадзащ. А махуэ дыдэм хэ­кIуэ­дащ полицэм и прапорщик Верещагин Дмитрий. Полицэм и сержант Къуэн Аслъэнрэ и ныбжьэгъумрэ уIэгъэ хъуащ. Дохутырхэр абыхэм я гъащIэм ерыщу щIэбэнащ.
  • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м щыIэ МВД-м къет