ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбардэ Азрэт псоми ятокIуэ

2017-05-30

  • КъБР-м щыIэ МВД-м и эксперт-криминалист центрым щекIуэкIащ эксперт-криминалист IэнатIэхэм я лэжьакIуэ нэхъыфIыр къыщыхаха щIыналъэ зэпеуэ.
  •  
  • Зэхьэзэхуэр хуэгъэпсащ эксперт-криминалистхэм я зэфIэкIым зегъэужьынымрэ Урысейм и полицэр илъэс 300 зэрырикъумрэ.
  • Зэпеуэм къахуигъэув къалэнхэр псоми ефIэкIыу игъэзащIэри, бжьыпэр иубыдащ КъБР-м щыIэ МВД-м и     ЭКЦ-м и къудамэм и эксперт нэхъыжь , полицэм и лейтенант нэхъыжь Къэбардэ Азрэт. ЕтIуанэ увыпIэр хуагъэфэщащ лейтенант нэхъыжь Гъуазэ Беслъэн (Урысей МВД-м и «Бахъсэн» къудамэ), полицэм и капитан Жашуев Мухьэрбий (Урысей МВД-м Май щIыналъэмкIэ и къудамэ) ещанэ хъуащ.
  • Къэбардэ Азрэт Борис и къуэм Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и химие факультетыр 2011 гъэм къиухри, къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ IэнатIэм лэжьэн щыщIидзащ.
  • Спортым дехьэх, волейболымкIэ япэ разряд иIэщ.
  •  
  • КъБР-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ щыIэ
  • министерствэм и пресс-IуэхущIапIэ.