ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сурэт зэпеуэ

2016-11-01

  • КъБР-м щыIэ МВД-м ирегъэкIуэкI сабийхэм папщIэ илъэс къэс къызэрагъэпэщ «Си адэ-анэр полицэм щолажьэ» зэпеуэр.
  •  
  • А зэхьэзэхуэм хэт хъунущ илъэси 6-14 ныбжьым хиубыдэ ныбжьыщIэхэр. Сурэтхэр А3 форматым къитIасэу, ар зи IэдакъэщIэкIыр къозыгъэцIыху тхыгъэ щIыгъуу щытын хуейщ.
  • Сурэтхэр 2016 гъэм щэкIуэгъуэм и 8 пщIондэ евгъэхь хъунущ мы хэщIапIэм: Налшык къалэ, Кулиевым и уэрам, 10 — КъБР-м щыIэ МВД-м полицэм и участковэ уполномоченнэхэм я лэжьыгъэр къызэгъэпэщыным, балигъ мыхъуахэм я IуэхухэмкIэ и къудамэм (ООДУУП и ПДН МВД по Кабардино-Балкарской Республике), «Си адэ-анэр полицэм щолажьэ» жиIэу къыщыгъэлъэгъуауэ. Сурэтыр евгъэхь хъунущ фыщыпсэум и щIыналъэ хабзэхъумэ IэнатIэм.
  • ФыщIэупщIэ хъунущ мы телефонхэмкIэ: (8662) 49-54-63, 49-53-70.
  • Сурэт нэхъыфIхэр ирагъэхьынущ урысейпсо зэпеуэм икIи Урысей МВД-м и интернет-сайтым иралъхьэнущ.
  •  
  • Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министерствэу
  • КъБР-м щыIэм и пресс-IуэхущIапIэ.