ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

НэхъыфIхэм ящыщщ

2016-12-03

  • Республикэ МВД-м Наркотикхэр хабзэншагъэкIэ зэрызэрагъэкIуэкIым ебэнынымкIэ и управленэм (УНК) и лэжьакIуэхэр Урысей МВД-м и бэнакIуэ нэхъыфIхэм ящыщщ.
  •  
  • ЩэкIуэгъуэм и 26-м иухащ IэпщэрыбанэмкIэ Урысей МВД-м и къэралпсо зэхьэзэхуэр. Липецк къалэм дэт «Динамо» спорт комплексым щекIуэкIа а зэпеуэм хэтащ къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ IэнатIэхэм я лIыкIуэ 70, ахэр я хьэ- лъагъ елъытауэ гупи 8-уэ гуэшауэ зэпеуащ икIи нэхъ лъэщхэр къыхахащ.
  • Республикэ МВД-м Наркотикхэр хабзэншагъэкIэ зэрызэрагъэкIуэкIым ебэнынымкIэ и управленэм и лэжьакIуэхэм я гуп зэпеуэм ещанэ увыпIэр къыщахьащ. Зи закъуэу зэпеуахэм етIуанэ увыпIэр щиубыдащ УНК-м и лэжьакIуэ, полицэм и лейтенант Куэцэ Арсен. Абы и лэжьэгъу, полицэм и капитан Быгуэ Алим ещанэ хъуащ.
  • Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министерствэу КъБР-м щыIэм и пресс-IуэхущIапIэ.