ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Жылагъуэ'

Къуажэдэсхэр зэкъуоувэ

2013-09-14

 •  
 • Лэскэн районым хиубыдэ жыла­гъуэхэм къуажэ зэхуэсхэр щра­гъэкIуэкI, пщIэ зыхуащI нэхъыжьхэр, администрацэм и лэжьакIуэхэр, район унафэщIхэр хэту.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

Бын куэд зыпI анэхэм я пщIэ лъагэр

2013-08-08

 • Унагъуэр къэралым и быдапIэщ. Абы и зэIузэпэщыгъэм хэхъуэху, гулъытэ нэхъыбэ игъуэтыху, къэралри нэхъ лъэщ, къарууфIэ мэхъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

Куэд дыдэм егъэпIейтей

2013-07-27

 • Иджыблагъэ Налшык щызэхэтащ КъБР-м ЦIыхубэ хъы­бар­егъащIэ IуэхущIапIэхэмкIэ, жылагъуэ, дин зэгухьэ­ны­гъэ­хэмкIэ и министерствэм деж щыIэ Жылагъуэ советым и зэIущIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

Зы лIыр джэдыгуибгъурэ лIибгъур джэдыгуншэу щыт хъунукъым

2013-06-21

 • КъБР-м и Правительствэм и зэIу­щIэ­хэм социальнэ и лъэныкъуэкIэ ди жылагъуэхэм я щытыкIэм щIэмычэу щытопсэлъыхь. Республикэм и унафэщIхэми къуажэдэсхэм я псэукIэр зрагъэлъагъу. Дауи, ди жылэхэр зыхуей-зыхуэфI­хэмкIэ зэ­хуэдэу къызэгъэпэщакъым. Налшык къалэм къедзахэр е район центрхэм пэгъунэгъухэр нэхъ зыхуей хуозэ. Пхы-дзахэр-щэ? Дауэ хъурэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъунапкъэм щысхэм я Iуэхур? ЦIыху къызэрыгуэкIхэр сыт нэхъыбэу зыгъэпIейтейр? Ахэр зэдгъэщIэн папщIэ, Тэрч районым хыхьэ Ислъэмей къуажэм иджыблагъэ дыщыIащ икIи щIыпIэ администрацэм и унафэщI Лыкъуэжь Владислав зыхуэдгъэзащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

ЦIыхубзхэр зыгъэпIейтейхэр

2013-03-23

 • Республикэм ис бзылъхугъэхэр зэкъуэувэу жылагъуэ Iуэхум жыджэру зэрыхыхьэрэ илъэс 90, гъатхэпэм и 8-р Урысейм зэрыщагъэлъапIэрэ илъэси 100 щрикъум ири­хьэлIэу КъБР-м ЦIыхубэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэмкIэ, жылагъуэ, дин зэгухьэныгъэхэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Къумахуэ Мухьэдин яIущIащ цIыхубзхэм я район, республикэ зэгухьэныгъэхэм я унафэщIхэм. Ар теухуат анэхэр зыгъэпIейтей Iуэхухэмрэ сабий сыма­джэхэм дэIэпыкъуэгъу зэрахуэхъуфынумрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

Хэт мы тхыгъэр зыхуэгъэзар?

2013-03-14

 • Дунейм бзэуэ тетыр зы бзэщ къызытекIар, апхуэдэу щыхъу­кIэ, зы лъэпкъщ а бзэм къежьапIэ езытари. Ауэ цIыху бжыгъэр багъуэм, зэбгрыкIыурэ, зы бзэ закъуэу щы­тар зэтепщIыкIыу щIидзащ икIи къызытехъукIа бзэм темыхуэж хъуащ тIэкIу-тIэкIуурэ. Апхуэдэу бзэ зэхуэмыдэхэр къэунэхуащ, зы лъэпкъыу щыта цIыхухэр лъэпкъ куэд хъуащ. Бзэ щхьэхуэкIэ псалъэ лъэпкъхэр багъуэурэ, бзэуэ мы дунейм тетхэм я бжыгъэр 6500-м нэсащ. Абы и ужькIэ лъэпкъыбзэхэм я бжыгъэм хэщIу щIидзащ, мащIэ фIэкIа мыхъу лъэпкъхэм я бзэр яхуэмыIыгъыжу, цIыху нэхъыбэ зэрыпсалъэ бзэхэм техьэу къызэраублам къыхэкIкIэ. Лъэпкъыбзэ 4000-м щIигъум зыри иримыпсэлъэж ­хъуащ, нэгъуэщIу жыпIэмэ, а бзэхэр кIуэдыжащ, ахэр зезыхьа лъэпкъхэм я нэхъыбэр къанэри. Иджыри лъэпкъыбзэу дунейм тетым я бжыгъэм хощI махуэ къэс, зи бжыгъэр мащIэ лъэпкъхэм я бзэхэр яфIокIуэд.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

Зэманым декIур…

2013-03-12

 •   Урысейм ЩIэныгъэхэмкIэ и академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щIэ­ныгъэ центрым и унафэщI, республикэм и жылагъуэ палатэм хэт Иуан Петр КъБР-м и Пра­вительствэм деж щIэныгъэ — технологие зыу­жьы­ны­гъэм­кIэ щыIэ Жылагъуэ советым и зэIущIэ гъа­тхэпэм и 6-м иригъэкIуэкIащ. Абы щызэпкърахащ икIи къыщащтащ зи гугъу тщIы советыр мы гъэм зэрылэжьэну щIыкIэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

УнэтIыныгъэщIэр и лъабжьэу

2013-01-23

 • Урысейм ЩIэ­ны­гъэ­хэм­кIэ и академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ центрым и унафэщI, республикэм и Жылагъуэ палатэм хэт Иуан Петр иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Правительствэм деж щIэныгъэ-технологие зыужьыныгъэмкIэ щыIэ Жылагъуэ советым и япэ зэIущIэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ