ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

И цIэр зымыгъэкIуэдын Iэужь

2021-01-19

  • КъБР-м и цIыхубэ  тхакIуэ Гуртуев Берт къызэралъхурэ  илъэси 110-рэ зэрырикъур иджыблагъэ Налшык щагъэлъэпIащ.

  • КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин  Гуртуевым и Iэужьымрэ лъэужь дахэмрэ ягу къигъэкIыжащ къызэхуэсахэм.  И усыгъэхэм я гугъу щищIым, абы  и уэрэдхэм щхьэхуэу тепсэлъыхьащ. И Iуэтэжхэм ятеухуауэ Къумахуэм жиIащ повестхэмрэ новеллэхэмрэ щызэхуэхьэсауэ абы къыдигъэкIа «Адылгирей» тхылъымрэ «Новый талисман» романымрэ  япэ сатырхэм къыщыщIэдзауэ щIэджыкIакIуэр зэрыдихьэхыр, дэтхэнэми пэгъунэгъу гуэр къызэрыщигъуэтыр.
  • Гулъытэншэ ящIакъым Гуртуевым балъкъэрыбзэкIэ зэридзэкIа тхыгъэхэ-ри. Пушкин Александр, Шиллер Фрид-рих, Лермонтов Михаил, Райнис Ян, Стальский Сулейман, Маяковский Вла-димир сымэ Iэзэу балъкъэрыбзэкIэ  «къигъэпсэлъащ» абы.
  • — Сыт зэмани усакIуэхэр Тхьэм и лIы-кIуэу къалъытэу щытащ. Нобэ зи щIы-хьыр дгъэлъапIэ Гуртуев Берт  езыр къытхэмытыжми, и цIэр зымыгъэкIуэ-дын Iэужь дахэ къигъэнащ. Ар илъэс 70-м щIигъукIэ и лъэпкъым, литерату-рэм хуэлэжьащ, икIи къэрэшей-балъкъэр литературэм къызэрымыкIуэу хэлъхьэныгъэшхуэ хуищIащ, — жиIащ Къэрэшей-Шэрджэсым и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ, «Черкес          хэку» газетым и редактор нэхъыщхьэ Тхьэгъэпсэу Увжыкъуэ.
  • Философие щIэныгъэхэм я кандидат, усакIуэ Узденовэ Иринэ тхакIуэм и творчествэр зэпкърихри, и усэхэм щыщи къызэхуэсахэм къахуеджащ.
  • Кулиев Къайсын и цIэр зезыхьэ Балъкъэр къэрал драмэ театрым и артист-            хэр Гуртуевым и усэхэм къеджащ, республикэм и уэрэджыIакIуэхэм абы и уэрэдхэм ящыщ зыбжанэ ягъэзэщIащ.
  • Инэрокъуэ  Данэ.